ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

531/03.05.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен  съд, Девети граждански състав 

на трети май две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                            Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 629 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от Т.И.М. и И.Т.М. срещу "УИЗ ЕЪР Унгария“ Лтд за присъждане на обезщетение за причинените им имуществени и неимуществени вреди вследствие на отказ за достъп на борда на Т.М. за полет: W6 4301, София - Терминал 1 - Лондон Лутьн, 27.08.2016 г., 6,35 ч, код за потвърждение на полет: L57DKV" в общ размер на 8 212,04 лв.

 В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответникът е подал писмен отговор, като е направено и възражение за местна подсъдност, с което се иска настоящото дело да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Районен съд - София.

След като взе предвид доводите на страните, данните по делото и приложимия закон, съдът намира следното:

Безспорно е, че местната подсъдност представлява относителна процесуална предпоставка и освен в случаите на чл. 109 ГПК съдът не следи служебно за нея. Възражението за липсата й може да се прави само от ответника и то най-късно в срока за отговор на исковата молба – чл. 119, ал. 3 ГПК.

В настоящия случай този преклузивен срок е спазен, а по същество възражението се явява основателно по следните съображения:

Действително, съгласно чл. 7, параграф 1, буква „б", второ тире от Регламент (ЕО) № 1215/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета, съответстващ на чл. 5, параграф 1, буква „б", второ тире от Регламент (ЕО) № 44/2001 г. на Съвета (отм.) и задължителното му тълкуване с Решение на СЕС от 09.06.2009 г. по дело С-204/08 компетентният съд да разгледа така предявените искове е съдът - по избор на ищеца - в чийто район се намира мястото на излитане или мястото на пристигане на самолета, така както тези места са договорени в посочения договор. Макар правото на избор да принадлежи на ищеца, изборът му е ограничен само между тези две подсъдности. Ето защо тези искове не могат да бъдат предявявани в друг съд по негово усмотрение.

По делото няма спор, а и от представените писмени доказателства се установява, че мястото на излитане е гр. София, а мястото на пристигане е гр. Лондон. От подаването на исковата молба пред съд в Република България следва, че в случая ищците са избрали съда по мястото на излитане, но с оглед европейското законодателство и практиката на СЕС местно компетентен да разгледа настоящото дело е Районен съд - София. Съобразно разпоредбите на чл. 118, ал. 1 и ал. 2 ГПК то следва да бъде прекратено пред Районен съд - Хасково и изпратено за разглеждане по подсъдност на горепосочения съд.

Мотивиран от горното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 629/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на местно компетентния Районен съд - София.   

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                  СЪДИЯ: /п/ не се чете

/Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.