П Р О Т О К О Л

 

11.05.2017 година                                                   гр. Хасково

Хасковски районен съд                                         VI-ти Граждански състав                                         

На единадесети май                                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:              ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                                           

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор: ………………….

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Гр.д. 360 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:07 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Х.Д.Х., уведомен от минало съдебно заседание, не се явява, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ В.Г.Ц., уведомен от минало съдебно заседание, се явява лично и с адв. С., упълномощен по делото от преди.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.Д., редовно призован, не се явява.

По хода на делото:

АДВ.С. – Уважаема госпожо Председател, считам, че не са налице процесуални пречки, поради което Ви моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, с оглед на което

            О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва: Постъпила е молба с вх.рег.№ 11666 от 11.05.2017г. от адв. К. като пълномощник на Х.Д.Х. – ищец по делото. Със същата заявява, че прави отказ от иска, като Х. се отказва изцяло от спорното право. Моли съда да прекрати делото. В случай, че ответникът претендира разноски, прави възражение за прекомерност на претендираното възражение за един адвокат, като счита, че делото не се отличава с фактическа или правна сложност и е с малък материален интерес, поради което моли съда да намали размера на претендираното възнаграждение до предвидения минимален размер.

АДВ.С. – Уважаема госпожо Председател, с оглед направеното изявление от ищеца, с което десезира съда и моли настоящото производство да бъде прекратено, като дори се отказва изцяло от спорното право, намирам, че производството следва да бъде прекратено, като за ангажираната процесуална защита по настоящото дело в полза на доверителя ми следва да бъдат заплатени от ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 350 лева, обективирани в договор за правна защита и съдействие, който представям в оригинал и списък на разноските по чл.80 от ГПК. Досежно възражението на ищеца за прекомерност на заплатения адвокатски хонорар заявявам, че съгласно адвокатската наредба минимумът е 300 лева, т.е. под този размер не може да бъде редуциран.

С оглед така постъпилата молба от процесуалния представител на ищеца по делото – адв. К., съдът намира, че на основание чл.233 от ГПК следва да прекрати производството по делото, поради отказ от иска. На основание чл.78, ал.4 от ГПК следва да бъдат присъдени разноски на ответника, на каквито той има право при прекратяване на делото, като размерът на същите съдът определи в размер на 300 лева, с оглед разпоредбата на чл.9 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Видно от представения договор за възлагане на правна защита и съдействие от 22.12.2016г. е, че ответникът е направил разноски за производството в размер на 350 лева, която сума е изплатена изцяло и в брой от възложителя, а именно от ответника по делото, на изпълнителя - упълномощеният адвокат към датата на сключване на този договор. Представен е в днешно съдебно заседание и списък по чл.80 от ГПК от ответника по делото за разноските, направени в процеса. С оглед направеното обаче от пълномощника на ищеца възражение за прекомерност на претендираното възнаграждение за един адвокат, съдът редуцира размера на направените разноски до посочения по-горе, а именно - 300 лева, съобразно  чл.9 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Водим от изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И : № 584

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.233 от ГПК, производството по Гр.д. № 360 по описа на Районен съд-Хасково за 2017г., поради отказ от иска.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от днес за ответника и от съобщението до ищеца.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.4 от ГПК, Х.Д.Х. с ЕГН **********, съдебен адрес: ***, адв. В.К., да заплати на В.Г.Ц. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева.

Заседанието приключи в 10:13 часа.

Протоколът се изготви на 11.05.2017г.

 

 

                                                                       Съдия: /п/ не се чете

 

 

                                                                       Секретар: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.