О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

558/09.05.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

На девети май две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                           Председател: Петър Вунов

 

Като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 346 по описа за 2017 г. на Районен съд-Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд срещу Д.Г.П. за присъждане на сумата от 799,52 лв.

На ответника е изпратен препис от исковата молба с приложенията на посочения адрес, но съобщението е върнато в цялост с отбелязване, че лицето не е намерено там, поради което е залепено и уведомление по чл. 47 ГПК.

С разпореждане от 13.04.2017 г. е указано на ищеца в едноседмичен срок да представи справка за адресната регистрация /за постоянния и настоящия адрес/ на ответника. Едновременно с това са му посочени и неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в срок.

От приложената по делото разписка е видно, че съобщението за това му е връчено редовно на 24.04.2017 г.

На 25.04.2017 г., при спазване на определения срок, е подадена молба от ищеца, с която е поискано да му се издаде необходимото съдебно удостоверение и на същия ден тя е уважена.

Следователно, крайният срок е изтекъл на 02.05.2017 г. /присъствен ден/, но и до настоящия момент дадените указания не са изпълнени, като не е поискано продължаване на срока.

Тук е уместно да се отбележи, че в случая не може да се приложи Наредба № 14/18.11.2009 г., тъй като съдът няма задължение служебно да издирва вместо страната адреса на лицето, срещу което е насочен иска. В този смисъл е и Определение № 325 от 22.07.2010 г. по ч. гр. д. № 253/2010 г. на ВКС, II г.о. Освен това съществува изрична императивна законова норма – чл. 47 ГПК, с която на ищеца е възложено извършването на определено процесуално действие, от което произтичат и конкретни за него правни последици. Неизпълнението на вмененото му задължение да представи справка за адресната регистрация на ответника е пречка за движението на производството по делото и за да се даде ход на същото в настоящата хипотеза, е необходимо да се спазени разпоредбите на чл. 47 ГПК, което обаче не е сторено. Следва да се има предвид и че съгласно чл. 63, ал. 1 ГПК законните и определените от съда срокове могат да бъдат продължавани от съда само по молба на заинтересованата страна, но не и служебно. Подадената молба от 25.04.2017 г. не спира срока, нито обвързва съда да го продължи, щом това не е изрично поискано, а и не съставлява молба за продължаване на срока. В този смисъл е и Определение № 703 от 30.09.2010 г. по ч. т. д. № 575/2010 г. на ВКС, I т. о.

Ето защо съдът намира, че на основание чл. 129, ал. 4, вр. ал. 3 ГПК,  доколкото вече е образувано дело, производството по него следва да бъде прекратено. 

Мотивиран от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 346/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

                                                                           

 

            СЪДИЯ:/п/ не се чете

                                                                                  /Петър Вунов/

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.