Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №328

                                    гр. Хасково, 30.05.2017год.

 

                         В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на осемнадесети май

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                          СЪДИЯ :  ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 917 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         *********************************************************************************************************

 

       Мотивиран така, съдът

 

 

                                              Р  Е  Ш  И :

 

       ПРЕКРАТЯВА сключения на 22.05.2012г. в с.Стамболово, Общ.Стамболово, Обл.Хасково, граждански брак между Г.У.Ш., ЕГН ********** и С.Х.Ш., ЕГН **********, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

       УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните, споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на С.Х.Ш., ЕГН **********,  упражняването на родителските права върху детето Г. Г.У., ЕГН **********, с право на бащата Г.У.Ш., ЕГН **********, на следните лични контакти с детето, като бащата взема и връща детето от дома на майката, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя; за период от 30 дни в годината във време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, с преспиване, като: 17 дни от тях са през лятната ваканция на детето, като периодът от 17 дни може да се разпокъсва на няколко пъти, но на не по-малко от 4 дни; в 7 дни през периода от 24 декември до Нова година – 1 януари включително; в 3 дни през периода на Великденските официални почивни дни; в 3 дни в годината през обичайните мюсюлмански празници; както и по всяко друго време по допълнителна уговорка между родителите; На личния празник на детето – рожденият й ден, Г. ще прекарва с баща си от 18.30 часа на рождената й дата до 10.00 часа на следващия ден – 22 август, освен ако между родителите има друга договорка за по-дълъг период на пребиваване при бащата за съответната година.

         Майката се задължава ежегодно до 20 май да съобщава на бащата в кой месец ще ползва платения си годишен отпуск.

         Бащата се задължава ежегодно до 25 май да съобщава на майката в кои летни месеци ще реализира правото си на режим на лични отношения с детето.

         Бащата се задължава да съобразява периода на вземане на дъщеря си с участието на детето в летни и други лагери, зелени училища и екскурзии, като реализира правото си на лични контакти извън времето на горепосочените извънкласни мероприятия.

         ОПРЕДЕЛЯ за местоживеене на детето Г. Г.У., ЕГН **********, адреса на майката, който към настоящия момент е с.Странджево, Общ.Крумовград, Обл.Кърджали.

         ОСЪЖДА Г.У.Ш., ЕГН **********, да заплаща на С.Х.Ш., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетното дете Г. Г.У., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130 лева, платима до десето число на месеца, за който се дължи, считано от месец април 2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата.

         ДОПУСКА промяна във фамилното име на С.Х.Ш., ЕГН **********, която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име  Р.. 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.У.Ш., ЕГН ********** и той става изключителен собственик на следното МПС: лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с рег. № Х **** КА, рама № *****, цвят светлосив металик, заедно с всички принадлежности към него, съгласно свидетелство за регистрация от 05.01.2015г, със застрахователна стойност 2 000 лева, съгласно Удостоверение № А1600000537/11.04.2017г. на „Ай Енд Джи Брокерс“ ООД.

За уравнение на дяловете С.Х.Ш., ЕГН **********, получава сумата от 1 000 лева в съдебно заседание, като няма имуществени претенции за собственост върху лекия автомобил.

Страните по делото не притежават недвижими имоти и семейно жилище по смисъла на закона.

Не притежават влогове в режим на семейна имуществена общност.

Не си дължат издръжка един на друг.

Имуществените отношения са уредени – движимите вещи, придобити по време на брака са ги поделили и нямат претенции един към друг по отношение на тях.

         Страните заявяват, че делбата по описания по-горе начин на придобитите по време на брака движими вещи напълно ги удовлетворява и нямат никакви други претенции помежду си.

         Разноските по делото се поемат от страните поравно.

ОСЪЖДА С.Х.Ш., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 15 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода, както и сумата в размер на 20 лева, представляваща държавна такса върху стойността на дела й.

         ОСЪЖДА Г.У.Ш., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 15 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода, както и сумата в размер на 20 лева, представляваща държавна такса върху поставеното му в  дял МПС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                       

 

                                                               СЪДИЯ : /п/ не се чете.

 

                  Вярно с оригинала!

 

 

                   Секретар: Д.С.