Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

293/11.05.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и четвърти април две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Гергана Докузлиева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 790 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 20.10.1991 г. в гр. Хасково граждански брак между Д.П.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, и М.В.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. След прекратяване на брака съпругата М.В.Д., ЕГН ********** ще продължи да носи брачното си фамилно име – Д..

2. Семейното жилище, което е придобито по време на брака и се явява семейна имуществена общност, представляващо апартамент с площ 81.81 кв.м., находящо се в гр. Х, ул. "Д" № , вх. , ет. , ап. , описан в Нотариален акт №, том , peг., дело № г. на нотариус №353 К Г., се поставя в дял на М.В.Д., ЕГН ********** и тя става негов изключителен собственик.

3. Движимите вещи страните са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

4. Лек автомобил марка „Пежо 308" с рег. № X 8858 КА, рама № **************, цвят тъмно син, който също е СИО, се поставя в дял на М.В.Д., ЕГН ********** и тя става негов изключителен собственик.

5. Лек  автомобил марка „Фолксваген Туран" с рег. № X 9989 ВМ, рама № **************, цвят светлосив металик, който също е СИО, се поставя в дял на Д.П.Д., ЕГН ********** и той става негов изключителен собственик.

6. Лек автомобил марка „Рено 19" с рег. № X 1116 АМ, рама № **************, цвят черен, който също е СИО, се поставя в дял на Д.П.Д., ЕГН ********** и той става негов изключителен собственик.

7. Страните нямат взаимни претенции за уравнение на дяловете им.

8. Страните нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежават.

9. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

10. Страните се споразумяват, че не дължат издръжка по между си.

11. Разноските по водене на делото се заплащат от страните, както следва: държавни такси и адвокатски хонорар за развода се заплащат от тях по равно, а държавните такси за получените в дял и тяхна изключителна собственост имоти и автомобили са за сметка на всеки един от тях съгласно това, което получава в негов дял.

12. С така постигнатото споразумение страните заявяват, че са уредени всички имуществени и лични отношения между тях.

ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 70,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА М.В.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 756,08 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                             

 

СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

       /Петър Вунов/

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.