Р Е Ш Е Н И Е № 304

19.05.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти             граждански                               състав

на четвърти май                                                   две хиляди и седемнадесета       година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА 

                                 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№749 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

            ******************************************************************************

            Мотивиран така, съдът

Р   Е  Ш  И  :

            ПРЕКРАТЯВА сключения на ******* в гр.Х. граждански брак между В.Д.Д., ЕГН **********, и Ж.Д.Д., ЕГН **********,***, при постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

            ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на децата С.В.Д., ЕГН **********, и Д.В.Д., ЕГН **********, при майката Ж.Д.Д., ЕГН **********,***.

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца С.В.Д., ЕГН **********, и Д.В.Д., ЕГН **********, на майката Ж.Д.Д., ЕГН **********, с право на бащата В.Д.Д., ЕГН **********, да ги вижда и взема при себе си  всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване, 30 дни през лятото по време на лятна ваканция за децата, 5 дни през зимната /Коледна/ ваканция, 4 дни през пролетната /великденска/ ваканция, през четните календарни години на Коледните празници от 24.12. до 26.12. вкл., през нечетните календарни години на Новогодишните празници от 31.12. до 01.01. вкл. и през четните календарни години на Великденските празници за 3 дни, през четните календарни години на рождените дни на децата /07.04. – за Д., и 07.03. – за С./, както и за именния ден на Д. – 26.10., а също и по всяко друго врем със съгласието на майката и със задължение за бащата да връща децата след изтичане на така определеното време.

            ОСЪЖДА В.Д.Д., ЕГН **********, да заплаща на Ж.Д.Д., ЕГН **********, като майка и законен представител, месечна издръжка за децата С.В.Д., ЕГН **********, и Д.В.Д., ЕГН **********, в размер на по 150,00 лева – за всяко дете, считано от 01.01.2017г., до настъпване на причини за изменение или прекратяване на всяка от двете издръжки, ведно със законната лихва върху всяка вноска от падежа до окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Х., ул.*********, собствено на В.Д., на В.Д.Д., ЕГН **********.

След прекратяване на брака Ж.Д.Д., ЕГН **********, ще продължи да носи брачното фамилно име.

Страните нямат претенции един към друг за издръжка между тях.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.Д.Д., ЕГН **********, 1./ л.а марка АУДИ 80, рама WAUZZZ8CZPA1011668, двигател АВК110585, цвят черен, рег.№ *********, със застрахователна стойност 450 лева; 2./ л.а.ПЕЖО 206, рама VF32AKFXE40001499, двигател  KFX10FS7R2488742Q цвят – мастилено зелен металик, рег.№ ********, със застрахователна стойност 450 лева; 3./ 1/2 ид.ч., придобита в режим на СИО, от самостоятелен обект в сграда – жилище апартамент, находящ се в Д., ул.*********, с идентификатор по КК №21052.1016.90.4.15, състоящ се от четири стаи и кухня, със застроена площ 122,03 кв.м., ведно с избено помещение №7 с полезна площ 18.48 кв.м. с данъчна оценка на дела – 10 920,80 лева.   

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ж.Д.Д., ЕГН **********, л.а. ПЕЖО 206, рама VF32ARHYE41087878, двигател RHY10DYFY3002186, цвят – светло сив металик, рег.№ ********, със застрахователна стойност 450 лева.

За уравнение на дяловете не се заплаща сума.

ОСЪЖДА В.Д.Д., ЕГН **********, и Ж.Д.Д., ЕГН **********, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод в общ размер на 40 лева – по 20 лева всеки от тях, както и В.Д.Д., ЕГН **********, 216,00 лева – д.т. за определения размер на издръжка, и 236,42 лева – д.т. за автомобилите и имота, поставени в негов дял, а Ж.Д.Д., ЕГН **********, - 9,00 лева, д.т. за автомобила, поставен в нейн дял.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.С.