Р Е Ш Е Н И Е

 

  310                                                22.05.2017г.                                 гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На трети май                                          двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 726 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         ********************************************

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 12.03.2005г. граждански брак между Д.Н.Т. с ЕГН: **********,***, и В.Д.Т. с ЕГН: **********,***, и двамата със съдебен адрес:***, офис 2, адв.Данова поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

Семейното жилище в гр. Х**************, се предоставя за ползване на Д.Н.Т.

Местоживеенето на детето Н. Д.  Т., роден на ***г., ще бъде при майката В.Д.Т., в гр. Е. Е., А., Испания, ул. **********

ПРЕДОСТАВЯ отглеждането и непосредствени грижи свързани с упражняване на родителските права над детето Н. Д.  Т., роден на ***г., на майката В.Д.Т. с право на бащата Д.Н.Т. да вижда и взима детето по всяко време, когато детето желае и има потребност, като не нарушава режима на учебна дейност и почивка на детето. По – специално бащата има право да взема при себе си детето всеки уикенд от 17.00 часа в петък до 20.00 часа в неделя, както и през ваканциите, когато двамата родители постигат съгласие за ползване на половината от всяка ваканция на детето за Коледа, Великден и лятото. При определяне на периода ще се вземат предвид отпуските на всеки от родителите, като ако не постигнат съгласие в четните години майката ще избира периодите, а в нечетните - бащата.

По всички въпроси, засягащи пряко или непряко обезпечаването интереса на детето от нормално физическо, умствено,нравствено и социално развитие, неговото образование, медицински грижи, лични потребности и интереси, както и имуществени такива, решения следва да се вземат от двамата родители заедно, като водещ е интереса на детето.

Двамата родители дават взаимно съгласие всеки от тях да води детето в Република България за ваканции, ако пътуването се осъществява в присъствието на другия родител.    

Решенията по важни въпроси, свързани с развитието и духовното израстване на детето, каквито са избор на учебно заведение, в кои области на науката и изкуството да се развива чрез посещения на извънкласни дейности, кои лагерни школи да посети, в кои лечебни заведения да се лекува и т.н. се вземат по взаимно съгласие на родителите, при съобразяване с неговите конкретни нужди и възможности, зачитане правото му на избор, лично достойнство и предпочитания.

Изборът на училище на детето, или промяна на направен такъв, трябва да бъде одобрен от двамата родители заедно, като при обществени училища се взема предвид на първо место интересът на детето и субсидиарно трудовите интереси и местожителството на родителите. При частно училище, разноските по обучението се определят наполовина или в пропорция, която двамата родители определят. В случай, че единият от родилите има претенция за определяне на по – нисък размер, с оглед н неговия по – нисък доход и финансови възможности, този родител следва да докаже пред другия това обстоятелство.

ОСЪЖДА Д.Н.Т. да заплаща на Н. Д.  Т., роден на ***г., чрез законния му представител В.Д.Т., месечна издръжка в размер на 200 евро, считано от 27.03.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане, като ще бъде превеждан от 1-во до 10-то число на месеца по банкова сметка, ***, като по нея сътитуляр е детето. През ваканциите, когато детето е при бащата, последният не дължи издръжка, като с оглед изчисляване на периода, за който не се дължи такава, страните се уговарят, че ежегодно на края на всяка календарна година и въз основа на действителното прекарано време с детето, същото ще бъде сумирано и приспаднато или върнато съобразно дните, в които не се дължи издръжка. 

Всеки родител ще заплаща половината от разходите на детето от здравен характер, в случаите, когато тези разноски не се покриват от системата за социално или здравно осигуряване или друг медицински институт. Това заплащане е осъществява след представяне на фактура, като не е достатъчна обикновена касова бележка или бон, който несъдържа идентификационен номер или данъчен номер на издателя му. Извънредни разходи на детето, училищна такса за записване, частни учители или школи, когато това се изисква с оглед на постигнатите резултати на детето и за онези предмети, за които се  нуждае от допълнителни занимания, ще бъдат заплащани от всеки един от съпрузите наполовина. Нуждата от допълнителни занимания се обосновава и препоръчва от класния ръководител на детето, като родителят, който първоначално го е заплатил, следва да докаже действителното им плащане чрез представявне на фактура, като не е достатъчна обикновена касова бележка или бон, който несъдържа идентификационен номер или данъчен номер на издателя му.

След развода жената В.Д.Т. възстановява предбрачното си фамилно име  - А. .

Страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

Страните заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно и нямат претенции един към друг. Разпределили са всички свои лични вещи. Движими вещи, парични влогове, дялове или задължения, пасиви и активи от всякакъв характер, придобити от единия съпруг след 23.07.2012г., фактическата раздяла между страните, се поемат от съпруга, който ги е акумулирал, като другия съпруг не носи отговорност или права към тях.

Съгласие или правомощия, предоставени по време на брака от единия съпруг на другия, се считат за оттеглени. 

ОСЪЖДА Д.Н.Т. да заплати окончателна ДТ за развод в размер на 40 лева и 281.64 лева ДТ върху присъдената издръжка.

Препис от решението да се изпрати на Община Хасково.

Решението не подлежи на обжалване с оглед разпоредбата на чл. 330 ал.5 от ГПК.

 

                                                                                                   Районен съдия: /П/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар:Г.Д.