Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

330/31.05.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на четвърти май две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                    Председател: Петър Вунов      

 

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 673 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            ******************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 27.09.2003 г. в гр. Хасково граждански брак между А.Д.Л., ЕГН ********** и А.П.Л., ЕГН **********, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете А. А.  Л., ЕГН ********** се предоставя на майката А.Д.Л., ЕГН **********, с право на бащата А.П.Л., ЕГН ********** да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя в месеца от 09.00 часа до 19.00 часа, без преспиване, със задължението да го връща, както и 20 дни през летния сезон на всяка година, когато майката не ползува редовния си платен годишен отпуск, със задължение да го връща след изтичането на определеното за това време.

2. Местоживеенето на роденото от брака дете А. А.  Л., ЕГН ********** ще бъде при майката А.Д.Л., ЕГН ********** ***.

3. Бащата А.П.Л., ЕГН ********** се задължава да заплаща на А. А.  Л., ЕГН **********, чрез А.Д.Л., ЕГН **********, като нейна майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 115 лева, платима до 5-то число на текущия месец по банков път или на ръка, считано от месец април 2017 г.

4. Семейното жилище, находящо се в гр. Х******************, собственост на родителите на А.П.Л., се предоставя за ползване на А.П.Л., ЕГН **********.

5. Страните не си дължат един на друг издръжка.

6. В дял на А.Д.Л., ЕГН ********** се поставя и тя става изключителен собственик на следния недвижим имот, а именно: апартамент № 3 /три/ с идентификатор за самостоятелен обект в сграда № 40909118.44.3.3 /четирдесет хиляди деветстотин и девет-точка-сто и осемнадесет-точка-четирдесет и четири-точка-три-точка-три/ по кадастралната карта на гр. К*******, намиращ се в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 40909118.44 /четирдесет хиляди деветстотин и девет-точка-сто и осемнадесет-точка-четирдесет и четири/ по кадастралната карта на гр .К*******, с административен адрес: гр. К**************, който апартамент се състои от две стаи, кухня и сервизни помещения ,със застроена площ 59,67 /петдесет и девет цяло шестдесет и седем стотни/ квадратни метра, ведно с принадлежащо избено помещение № 3 /три/ с полезна площ 13,86 /тринадесет цяло осемдесет и шест стотни/ квадратни метра, както и 2,919 % /две цяло деветстотин и деветнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж за първа зона в гр. К*******, при съседи на апартамента: на същия етаж - обекти с идентификатори 40909.118.44.3.2 и 40909.118.44.3.4; под обекта: обекти с идентификатори 40909.118.44.3.14 и 40909.118.44.3.1 и над обекта: обект с идентификатор 40909.118.44.3.6, и на избеното помещение: север-мазе 4, югоизток-мазе 2 и изток-коридор .

7. В дял на А.Д.Л., ЕГН ********** се поставя и тя става изключителен собственик на лек автомобил марка „Фолксваген Пасат", с рег. № ******, с номер на двигател - AHU375995, с рама - WVWZZZ3BZXE044122, с цвят - син металик.

8. Страните са уредили отношенията си във връзка с уравняването на дяловете им.

9. След развода А.Д.Л., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име - А. .

10. Движимите вещи, придобити по време на брака, са разделени от страните доброволно и в разбирателство преди завеждане на настоящото дело.

11. Разходите по делото за развод се поемат от страните, така както са направени и съобразно възлагателните дялове на полученото имущество и задължение за издръжка.

12. Страните декларират, че с така постигнатото споразумение се уреждат всички лични и имуществени отношения помежду им, както и няма да имат други претенции от какъвто и да е характер един към друг, свързани с брака и развода ни.

ОСЪЖДА А.Д.Л., ЕГН **********, с адрес ***, оф. 2 – адв. И. И. , да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 910,08 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА А.П.Л., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 102,80 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

  СЪДИЯ: /П/ не се чете

                /Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.