Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 284

05.05.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                     Трети граждански състав

на осемнадесети април през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело634 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

****************************************************************************************

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 24.06.2009г. в гр.Димитровград граждански брак между П.Г.Л. с ЕГН:********** и М.М.Л. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката П.Г.Л. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето Д. М. Л. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. М. Л. с ЕГН:********** при майката П.Г.Л. с ЕГН:********** на адрес ***.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата М.М.Л. с ЕГН:********** с детето Д. М. Л. с ЕГН:********** с право да вижда и взема детето при себе си от 18ч. на петъчния ден до 18ч. на неделния ден с преспиване и през учебните ваканции, предвидени съобразно българското законодателство, както и след предварителна уговорка между страните, със задължение да връща детето в дома на майката след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА М.М.Л. с ЕГН:********** да заплаща на П.Г.Л. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетното дете Д. М. Л. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 120лв., считано от датата на постановяване на съдебното решение /05.05.2017г./ до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че придобитите по време на брака недвижими имоти и движими вещи са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Изтегленият от двамата кредит от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с договор за кредит №******** ще бъде изплащан до пълното му погасяване от М.М.Л. с ЕГН:**********.   

ПРЕДОСТАВЯ на М.М.Л. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.Хасково, ж.к.“******“ №*, вх.*, ет.*, ап.**.

След прекратяване на брака молителката П.Г.Л. с ЕГН:********** ще носи пребрачното си фамилно име – *****.

Разноските по делото ще бъдат заплатени по равно от молителите.

         ОСЪЖДА П.Г.Л. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА М.М.Л. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 106,40лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.