Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №329

                                  30.05.2017 год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на осемнадесети май                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

                                                                        

                                                                    

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 552  по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Предявени са от А.Г.А.,*** против „АБ“ АД-Хасково обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.128, т.2 от КТ за сумата в размер на 1530.04 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м.май 2014г. до м.юли 2014г. вкл. и с правно основание чл.86 от ЗЗД за сумата в размер на 406.88 лева, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода от 01.07.2014г. до 07.03.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска.

           В исковата молба ищецът твърди, че по силата на сключен с ответника Трудов договор № 25/14.01.2014г. работил в ответното дружество на длъжността „Заварчик”, за времето от 16.01.2014г. до 10.07.2014г., с основно месечно трудово възнаграждение в размер на 575 лева. Трудовият договор бил сключен за определено време – 6 месеца в полза на работодателя. На ищеца била издадена справка за начислени/изплатени работни заплати с изх. № 20755 от 07.03.2017г.на „АБ“ АД, според която били останали неизплатени следните суми: 628 лева за м. май 2014г.; 574.33лева за м.юни 2014г.и 327.71 лева за м.юли 2014г. Ищецът претендира и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху неизплатените трудови възнаграждения, считано от първо число на месеца, следващ месеца, за който се дължи възнаграждението, до датата на предявяване на иска – 07.03.2017г. Посочва се още в исковата молба, че според текста на чл.8 от трудовия договор, трудовото възнаграждение се изплащало два пъти в месеца – аванс през текущия месец и окончателно следващия месец. За м.май 2014г. била дължима главница в размер на 628 лева и лихва за забава в размер на 171.36 лева за периода от 01.07.2014г. до 07.03.2017г.; за м.юни 2014г. – главница в размер на 574.33 лева и лихва за забава в размер на 151.76 лева за периода от 01.08.2014г. до 07.03.2017г. и за м.юли 2014г. – главница от 327.71 лева и лихва за забава в размер на 83.76 лева за периода от 01.09.2014г. до 07.03.2017г. Предвид изложеното, ищецът моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата в размер на 1530.04 лева, представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение за периода от м.май 2014г. до м.юли 2014г. включително и сумата в размер на 406.88 лева, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода от 01.07.2014г. до 07.03.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане. Претендира разноски.

          В срока по чл.131 от ГПК ответникът не подава писмен отговор. В съдебно заседание не изпраща процесуален представител.

Съдът, като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно - ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, както и като съобрази направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, намира, че следва предявените искове, като вероятно основателни,  да се уважат.

На ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски  за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 111.21 лева.

 

          Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

         

                                          Р    Е    Ш    И :

 

          ОСЪЖДА „АБ” АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление-гр.Хасково, бул.“Съединение“ № 38, да заплати на А.Г.А., ЕГН**********,***, съдебен адрес ***, адв.Станислав Йорданов, сумата от 1530.04 лева - неизплатено трудово възнаграждение за периода от м.май 2014г. до м.юли 2014г. вкл., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 07.03.2017г. до окончателното й изплащане; сумата от 406.88 лева, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода от 01.07.2014г. до 07.03.2017г., както и направените по делото разноски в размер на 300 лева.

            ОСЪЖДА „АБ” АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление-гр.Хасково, бул.“Съединение“ № 38, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 111.21 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         СЪДИЯ :   /п/ не се чете.

 

                    Вярно с оригинала!

 

                   Секретар: Д.С.