Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

289/10.05.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и четвърти април две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                    Председател: Петър Вунов      

секретар: Гергана Докузлиева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 337 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            ****************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето Г. М.Г., ЕГН **********, при бащата М.Г.М., ЕГН ********** ***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето Г. М.Г., ЕГН **********, на бащата М.Г.М., ЕГН **********, с адрес ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката С.А.А., ЕГН **********, с детето Г. М.Г., ЕГН **********, както следва: майката има право да вижда детето и да го взема при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца - от 08.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване, както и 15 дни през годината по време на платения си годишен отпуск, като срещите им да се осъществяват без присъствието на бащата М.Г.М., ЕГН **********, със задължение да го взема от дома на бащата в гр. Х************** и да го връща там при спазване на определените дни и часове.

            ОСЪЖДА С.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплаща на Г. М.Г., ЕГН **********, чрез М.Г.М., ЕГН **********, с адрес ***, като негов баща и законен представител, месечна издръжка в размер на 115,00 лв., платима до 30-то число на съответния месец, за който се дължи, с пощенски запис до настоящия адрес на бащата М.Г.М., ЕГН ********** ***, считано от датата на влизане на настоящото решение в сила до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменение, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска.

ОСЪЖДА С.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд – Хасково сумата от 82,80 лв., представляваща дължима държавна такса върху определения размер на издръжката на детето, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                     

  СЪДИЯ: /П/ не се чете

 

/Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.