Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 299

17.05.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                Трети граждански състав

на двадесети април през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова    

секретар Десислава Вълканова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело23 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени са от М.И.К. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, адв.Евгени Христов, против „АБ“ АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.“Съединение“ №38, представляван от Т. Б. Т. и Т. П. П., обективно съединени искове с правно основание чл.128 и чл.245 ал.2 от Кодекса на труда /КТ/.

Ищецът твърди, че имал сключен трудов договор с ответното дружество от 04.03.2015г. с договорено основно месечно брутно трудово възнаграждение от 600лв. С допълнително споразумение от 01.09.2015г. основното му месечно трудово възнаграждение било увеличено на 700лв. В трудовия договор било уговорено и допълнително трудово възнаграждение за придобит стаж и професионален опит. Ищецът изпълнявал през цялото време трудовите си задължения точно и добросъвестно. Независимо от това не получил дължимото му трудово възнаграждение за периода от месец декември 2015г. до месец юни 2016г. общо в размер на 2304,92лв. Трудовият договор между страните бил прекратен, считано от 02.11.2016г. със заповед от същата дата, поради навършване на пенсионна възраст от ищеца. Дължимата лихва за забава била общо в размер на 185,39лв. за периода от 01.02.2016г. до 04.01.2017г. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.12.2015г. до 30.06.2016г. в размер общо на 2304,92лв. и лихва за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода от 01.02.2016г. до 04.01.2017г. в размер на 185,39лв., както и законната лихва до окончателното изплащане и разноските по делото.

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по предявените искове.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът като взе предвид, че ответникът не депозира отговор в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание, не взема становище по предявените против него искове и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, счита, че са налице визираните в закона условия за постановяване на неприсъствено решение съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 от ГПК.

         Имайки предвид гореизложеното и като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, както и че от данните по делото може да се направи извод за вероятна основателност на исковата претенция, предвид липсата на оспорване на твърденията на ищеца, съдът намира, че следва да се уважат предявените искове с правно основание чл.128 и чл.245 ал.2 от КТ. Следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и направените в настоящото производство разноски в размер на 500лв. адвокатско възнаграждение.  

         Водим от горното и на основание чл.239 ал.2 от ГПК, съдът

 

 

                                               Р    Е    Ш    И :

 

 

ОСЪЖДА „АБ“ АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.“Съединение“ №38, представляван от Т. Б. Т. и Т. П.  да заплати на М.И.К. с ЕГН:********** ***, сумите от 2304,92лв. – главница, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.12.2015г. до 30.06.2016г., както и 185,39лв. – лихва за забава за периода от 01.02.2016г. до 04.01.2017г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска – 05.01.2017г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 500лв. адвокатско възнаграждение.

         Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                     СЪДИЯ :   /п/не се чете

 

 

 

 

Секретар:В. К.

Вярно с оригинала!