Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  277 / 03.05.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесет и четвърти април през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Диляна Славова

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 241 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е делбено и е във фаза по извършване на делбата на допуснатия до такава недвижим имот. 

С влязло в сила решение № 715/21.11.2016 г. по настоящото гр.дело № 241/2016 г. на ХРС, съдът е допуснал да се извърши съдебна делба между М.П.Н. с ЕГН **********, В.З.Н. с ЕГН **********, П.З.Н. с ЕГН **********, П.З.М. с ЕГН **********, К.З. Н. с ЕГН **********, петимата със съдебен адрес ***; С.Н., роден на *** г. в Х., Г.; К.Н., родена на *** г. в Х., Г.; и З.Н., роден на *** г. в Х., Г., тримата със съдебен адрес ***, адв. И.П.; и С.С.Н. с ЕГН ********** ***; на следния техен съсобствен недвижим имот, с административен адрес - с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Ангел Кънчев“ № 2 – жилищна сграда на два етажа с разгърната застроена площ от 240 кв.м., жилищна сграда на един етаж /лятна кухня/ със застроена площ от 24 кв.м. и стопанска постройка на един етаж със застроена площ от 100  кв.м., всички построени с отстъпено право на строеж в УПИ VIII-242 в кв.30 по плана на с. Минерални бани, обл. Хасково, одобрен със заповед № 51/1990 г., с площ от 780 кв.м., при граници на поземления имот: улица и УПИ VII-241, III-243, IV-244 и IX-245; при квоти – 4/80 ид.ч. за М.П.Н., 9/80 ид.ч. за В.З.Н., 9/80 ид.ч. за П.З.Н., 9/80 ид.ч. за П.З.М., 9/80 ид.ч. за К.З. Н., 10/80 ид.ч. за С.Н., 10/80 ид.ч. за К.Н., 10/80 ид.ч. за З.Н. и 10/80 ид.ч. за С.С.Н..

В настоящия етап от производството по делото, всички съделители искат изнасянето на процесния имот на публична продан, който бил единствено възможният в случая способ за прекратяване на съсобствеността.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, касаещи извършването на съдебната делба - поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:

По делото по категоричен начин са доказани и възприети в решението по допускане на делбата собственическите права на съделителите, както и квотите, при които те съществуват, подробно описани по-горе. Делбеният имот представлява жилищна сграда на два етажа с разгърната застроена площ от 240 кв.м., жилищна сграда на един етаж /лятна кухня/ със застроена площ от 24 кв.м. и стопанска постройка на един етаж със застроена площ от 100  кв.м., всички построени с отстъпено право на строеж в УПИ. Никой от съделителите не предявява претенция, да му бъде възложен този имот. За цялостното изясняване на фактическата обстановка по делото, съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение приема като компетентно и безпристрастно дадено. Вещото лице се е запознало с материалите по делото и е извършило оглед на имота. То дава заключение, че имотът е неподеляем, а действителната му пазарна стойност възлиза на сумата от 59 800 лв.

При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи относно начина, по който следва да се извърши делбата на процесния недвижим имот:

По делото липсват възлагателните претенции на съделителите по реда на чл.349 ал.2 от ГПК, които да са заявени в законоустановения за това срок по чл.349 ал.4 изр. І от ГПК. Предвид на това не подлежи на преценка въпросът, налице ли са по отношение на някой от съделителите кумулативните предпоставки по чл.349 ал.2 от ГПК –съсобственият имот да е жилище, съсобствеността да е възникнала единствено по наследяване, наследникът да е живял в жилището при откриване на наследството и да не притежава друг жилищен имот към момента на извършване на делбата. Допуснатите до делба недвижими имоти са неподеляеми и поради това липсва възможност за делбата им чрез образуване на дялове, съставяне на разделителен протокол и теглене на жребий, както и чрез непосредствено разпределение по чл. 353 от ГПК. Ето защо делбата следва да бъде извършена по основния способ и процесният имот следва да бъде изнесен на публична продан – в съответствие с разпоредбата на чл. 348 от ГПК. Първоначалната цена, при която следва да се изнесе на продан имотът, е установената в настоящото производство действителна пазарна стойност в общ размер на 59 800 лв.

С оглед стойността на дяловете на всеки от съделителите от допуснатия до делба недвижим имот, всеки от тях следва да бъде осъден, да заплати по сметка на ХРС държавни такси, както следва: 119,60 лв. за М.П.Н.; 269,10 лв. за В.З.Н., 269,10 лв. за П.З.Н., 269,10 лв. за П.З.М., 269,10 лв. за К.З. Н., 299 лв. за С.Н., 299 лв. за К.Н., 299 лв. за З.Н. и 299 лв. за С.С.Н..

             Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

         

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот с административен адрес - с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Ангел Кънчев“ № 2 – жилищна сграда на два етажа с разгърната застроена площ от 240 кв.м., жилищна сграда на един етаж /лятна кухня/ със застроена площ от 24 кв.м. и стопанска постройка на един етаж със застроена площ от 100  кв.м., всички построени с отстъпено право на строеж в УПИ VIII-242 в кв.30 по плана на с. Минерални бани, обл. Хасково, одобрен със заповед № 51/1990 г., с площ от 780 кв.м., при граници на поземления имот: улица и УПИ VII-241, III-243, IV-244 и IX-245; при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА от 59 800 лв. /петдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, която цена или цената, при която ще се продаде имотът, да се разпредели по следния начин: 4/80 ид.ч. за М.П.Н., 9/80 ид.ч. за В.З.Н., 9/80 ид.ч. за П.З.Н., 9/80 ид.ч. за П.З.М., 9/80 ид.ч. за К.З. Н., 10/80 ид.ч. за С.Н., 10/80 ид.ч. за К.Н., 10/80 ид.ч. за З.Н. и 10/80 ид.ч. за С.С.Н..

ОСЪЖДА М.П.Н. с ЕГН ********** ***; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 119,60 лв.

ОСЪЖДА В.З.Н. с ЕГН ********** ***; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 269,10 лв.

ОСЪЖДА П.З.Н. с ЕГН ********** ***; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 269,10 лв.

ОСЪЖДА П.З.М. с ЕГН ********** ***; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 269,10 лв.

ОСЪЖДА К.З. Н. с ЕГН ********** ***; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 269,10 лв.

ОСЪЖДА С.Н., роден на *** г. в Х., Г.; със съдебен адрес ***, адв. И.П.; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 299 лв.

ОСЪЖДА К.Н., родена на *** г. в Х., Г.; със съдебен адрес ***, адв. И.П.; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 299 лв.

ОСЪЖДА З.Н., роден на *** г. в Х., Г.; със съдебен адрес ***, адв. И.П.; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 299 лв.

ОСЪЖДА С.С.Н. с ЕГН ********** ***; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 299 лв.

При продажбата на имота по цена, по-висока от първоначалната, съдебният изпълнител ДА СЪБЕРЕ допълнителна държавна такса в размер на 4 % върху разликата в стойността на дяловете, която ДА СЕ ВНЕСЕ по сметка на РС-Хасково.

           Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в 2-седмичен срок от съобщението и връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.