О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 497

 

 

Хасковският районен съд

в закрито заседание на двадесет и пети април

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                               СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА                                                                                

                                                                                  

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

Гр.д. № 2555  по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Съдът намира, че следва да прекрати производството по делото, поради неотстраняване нередовностите на исковата молба в срок, по следните съображения:

            Производството по делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.32, ал.2 от ЗС от Н.М.К. и Г.А.К. /след направено уточнение с Молба, вх. № 3186/06.02.2017г./ против Ш.М.К., В.М.К. и А.Р.К. /конституирана като ответник с определение, постановено в закрито съдебно заседание на 02.03.2017г./.

С така подадената искова молба е направено искане за разпределяне ползването на поземлен имот с идентификатор 77195.711.114 по кадастралната карта на гр.Хасково, целият с площ от 634 кв.м. Видно от представените писмени доказателства обаче е, че страните по делото притежават идеални части от имота /№ 77195.711.114/, с площ от 395 кв.м., а поземленият имот, чието разпределение се иска в настоящия процес, е с площ от 634 кв.м. Въпреки многократно даваните от съда указания в тази насока, ищците не сочат собственик за 239 кв.м., а, както вече бе посочено, от приложените доказателства се установява по безспорен начин, че не само страните в настоящия процес са съсобственици на имота, чието разпределение се иска. Неучастието на всички съсобственици  в производството по чл.32, ал.2 от ЗС би довело до постановяване на недопустимо решение, тъй като същото ще е постановено без участие на всички необходими другари. Тъй като съдът служебно следи за правилното конституиране на страните, следва да обезпечи участието на всички необходими другари, в каквато насока е и задължителната практика на ВКС  /Решение № 139/05.11.2014г. на ВКС по гр.д. № 3024/2014г., II г.о., ГК; Решение № 95/02.07.2013г. на ВКС по гр.д. № 645/2012г., I г.о., ГК/. Но, при така представените по делото писмени доказателства съдът не би могъл да изпълни задължението си и да предприеме служебно действия за обезпечаване участието в процеса на всички необходими другари, тъй като от ищците не се сочат съсобствениците, притежаващи собствеността върху 239 кв.м. от процесния имот с обща площ от 634 кв.м., нито от представените писмени доказателства може да бъде установено посоченото обстоятелство.

Ето защо, след като искът не е предявен спрямо всички съсобственици на имота, имащи качеството на необходими другари в процеса по иск с правно основание чл.32, ал.2 от ЗС, то производството по делото следва да се прекрати, поради неотстраняване в срок нередовностите на исковата молба.

            На основание чл.78, ал.4 от ГПК, следва ищците да бъдат осъдени да заплатят на ответника Ш.М.К. направените по делото разноски в размер на 500 лева, представляващи адвокатско възнаграждение.

 

Водим от горното, съдът

 

 

                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА  производството  по Гр.д. № 2555/2016г. по описа на Районен съд-Хасково.

            ОСЪЖДА Н.М.К., ЕГН ********** и Г.А.К., ЕГН **********, да заплатят на Ш.М.К., ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 500 лева.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от връчването му на страните.

           

 

                                                                                    СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.