О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       444      /11.04.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав 

на единадесети април две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                           Председател: Петър Вунов

 

Като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 2138 по описа за 2015 г. на Районен съд-Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от А.Г.Г. с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС за делба на подробно описани недвижими имоти.

Съобщението до ответника Г.Г.Г. е залепено на неговия постоянен и настоящ адрес, но той не се е явил в срок да получи съдебните книжа по делото. Така е била спазена процедурата по чл. 47, ал. 1 – ал. 5 ГПК и са били налице предпоставките на чл. 47, ал. 6 от с.з., поради което съобщението е приложено към делото и е следвало да му бъде назначен особен представител - адвокат на разноски на ищеца.

От писмо с рег. № 11-290-1/15.08.2016 г. от Община Хасково се установява пък, че ответникът А.Г.Г. е починал на 17.07.2015 г.

Ето защо с Определение № 1100/19.08.2016 г. производството по делото е спряно/оставено без движение и е указано на ищеца, че в шестмесечен срок от съобщението следва да посочи наследници на ответника А.Г.Г., както и адреси за призоваването им, а в едномесечен срок - да внесе по сметка на РС-Хасково сума в размер на 800 лв., представляваща възнаграждение за особения представител на ответника Г.Г.Г., както и че при неизпълнение настоящото производство ще бъде прекратено.

От приложената по делото разписка е видно, че съобщението за това му е връчено редовно на посочения адрес на 17.09.2016 г.

Следователно, крайният срок е изтекъл на 17.03.2017 г. /присъствен ден/, но и до момента нито едно от дадените указания не е изпълнено.

При това положение и на основание чл. 230, ал. 1, изр. 2 ГПК производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.

На следващо място, трябва да се има предвид, че неизпълнението на дадените по реда на чл. 129, ал. 2 и ал. 4, вр. чл. 47, ал. 6 ГПК указания за внасяне на дължимата сума за възнаграждение за особен представител на ответника също представлява основание за връщане на исковата молба, респ. за прекратяване производството по делото. Това е така, защото внасянето й представлява по съществото си предпоставка за движението на делото и за да се даде ход на производството е необходимо да са спазени разпоредбите на чл. 47, ал. 1-6 ГПК, т.е. ищецът следва да осигури средства за дължимото възнаграждение за особен представител на ответника. Без да я внесе, съдът не може да го назначи, доколкото процесуалният закон изрично е вменил това задължение на ищеца, който е инициатор на процеса и заинтересован от неговото развитие. В този смисъл е и формиралата се съдебна практика – Определение № 258 от 29.04.2011 г. по ч. гр. д. № 121/2011 г. на ВКС, IV г. о. и Определение № 211 от 01.04.2013 г. по ч. гр. д. № 11/2013 г. на ВКС, IV г. о. 

Накрая е уместно да се отбележи и че при задължителното другарство, каквото е налице в случая, смъртта на един от ответниците и непосочване от страна на ищеца на имената и адресите на неговите наследници в 6-месечния срок по чл. 230, ал. 2 ГПК, респ. невнасянето на определената сума за възнаграждение на особен представител в хипотезата на чл. 47, ал. 6 ГПК на един от ответниците, е основание за прекратяване на делото в цялост.

Предвид изложеното съдът намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2138/2015 г. по описа на Районен съд-Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                           

 

 СЪДИЯ:

                                                                                                                 /Петър Вунов/