Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

224/05.04.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесети март две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                    Председател: Петър Вунов      

секретар: Елена Стефанова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2781 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето М. Б. З., ЕГН **********, при майката В.С.В., ЕГН ********** ***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето М. Б. З., ЕГН **********, на майката В.С.В., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Б.Ю.З., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, партер, офис 8 - адв. В. Челебиев от АК-Хасково, с детето М. Б. З., ЕГН **********, както следва: бащата има право да вижда детето и да го взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 08.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване, както и тридесет дни през лятото, като това не съвпада с платения годишен отпуск на майката В.С.В., ЕГН **********, пет дни в периода от първи до десети април, когато учениците ползват ваканция, от 08.00 часа на първия ден до 18.00 часа на петия ден, както и всяка нечетна календарна година за Коледните и Новогодишните празници за периода от 08.00 часа на 22 декември до 18.00 часа на 02 януари, а всяка четна година - за първите два дни на Великденските празници - от 08.00 часа в събота и до 18.00 часа в неделя, със задължението да го връща на адреса на майката след изтичане на определеното време.

            ОСЪЖДА Б.Ю.З., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, партер, офис 8 - адв. В. Челебиев от АК-Хасково, да заплаща на М. Б. З., ЕГН **********, чрез В.С.В., ЕГН ********** ***, като нейна майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 115,00 лв., платима до 10-то число на съответния месец, считано от датата на влизане на настоящото решение в сила до настъпване на законна причина за нейното прекратяване или изменяне, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска от датата на настъпване на забавата.

ОСЪЖДА Б.Ю.З., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, партер, офис 8 - адв. В. Челебиев от АК-Хасково, да заплати по сметка на Районен съд – Хасково сумата от 82,80 лв., представляваща дължима държавна такса върху определения размер на издръжката на детето, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                     

  СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

/Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.