Р Е Ш Е Н И Е

       221                                      04.04.2017г.                                   гр. Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Хасковския  районен  съд                                                             гражданска колегия 

На петнадесети март                                   двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                          Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело2490 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е делбено във фаза по допускане на делбата.

Д.П.Т. е предявил против А.О.М. иск за делба.

Ищецът твърди, че с ответника са наследници на брат му Т.П. М.. Заявява, че оставеното от последния наследствено имущество не можело да бъде поделено между страните доброволно, поради което моли да се допусне до делба оставената ½ ид. ч. от УПИ ІІ-106 в кв. 61 по регулационния план на с. Г, общ. Стамболово, одобрен със Заповед № 293/1987 г., ведно с целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда от 41 кв. м. и гараж от 30 кв. м., като наследството на общия наследодател следвало да се подели при квоти 1/3 за ищеца и 2/3 за ответницата.  В съдебно заседание лично и чрез процесуален представител поддържа иска.

Ответницата не оспорва квотите и ид. части на оставеното наследство от общия наследодател Т.П. М. към настоящия момент. Заявява, че към момента на смъртта на Т.П. М. – 30.07.2009 г. той е бил наследен от ответницата и неговия баща П. Т. М., починал на 20.11.2013 г. Въпреки това обстоятелство, след смъртта на последния следвало имуществото да се допусне при сочените в исковата молба квоти.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, констатира следното от фактическа и правна страна:

            С Договор за доброволна делба от 15.06.1999г. ищецът и брат са поделили процесния имот, като последният е записан на Т.П. М., а ищецът е придобил ползването на втория етаж и таван. С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 142, том ІІІ, рег. № 4666, дело 905 от 1999г. Т.П. М. е продал на брат си – ищеца, ½ идеална част от имота, заедно с втория жилищен етаж и целия таван и съответните идеални част от сградата. Видно от Удостоверение за наследници изх. № 016/29.09.2016 г. на с.Гледка, обю.Стамболово, Т.П. М. е починал на 30.07.2009г., като към настоящия момент наследници са страните по делото. Към момент на смъртта на Т.П. М., неговият баща П. Т. М. е бил жив. Последният е починал на 20.11.2013г. След смъртта му, единствен  наследник е сина му – ищеца.

С оглед на изложената фактическа обстановка съдът намира за безспорно доказано, че страните по делото са съсобственици на ½ ид. ч. от УПИ ІІ-106 в кв. 61 по регулационния план на с. Г, общ. Стамболово, одобрен със Заповед № 293/1987 г., ведно с целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда от 41 кв. м. и гараж от 30 кв. м., като наследството на общия наследодател следвало да се подели при квоти 1/3 за ищеца и 2/3 за ответницата. Съсобствеността си те са придобили по наследство: ищецът по наследство от своя баща, а ответника – по наследство от своя съпруг. Аргументиран от изложеното съдът намира, че следва да се допусне делба на процесния имот при посочените в исковата молба квоти.

 Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.П.Т. ***, ЕГН **********, и А.О.М. ***, ЕГН **********, и съдебен адрес: ***, офис 9, на следния техен съсобствен недвижим имот: ½ ид. ч. от УПИ ІІ-106 в кв. 61 по регулационния план на с. ****, общ. Стамболово, одобрен със Заповед № 293/1987 г., ведно с целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда от 41 кв. м. и гараж от 30 кв. м., при квоти 1/3 за ищеца Д.П.Т. и 2/3 за ответника А.О.М..

НАЗНАЧАВА съдебно - техническа експертиза, която да се извърши от вещото лице Светла Стоилова, което да даде заключение за действителната пазарна цена на допуснатия до делба имот и евентуалната му поделяемост с оглед на квотите на страните, при възнаграждение в размер на 300 лева, платими от страните – 100 лева Д.П.Т. и 200 лева - А.О.М. ***.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                       

                                                                                    Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.