Р Е Ш Е Н И Е

№236/ 06.04.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав                                      

на двадесет и първи март                                     две хиляди и седемнадесета    година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА    

                                                           

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№2454 по описа за  2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Мотивиран така, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ИЗМЕНЯ местоживеенето, мерките за упражняване на родителските права спрямо малолетния К. Д. Д., ЕГН **********, които са определени с влязло в сила Решение №133/21.02.2014г. за развод с утвърдено споразумение, постановено по гр.д. №3457/2013 г. по описа на РС Хасково, и издръжка, както следва:

 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетния К. Д. Д., ЕГН **********, при майката Р.Я.К., ЕГН **********,***.св.********.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетния К. Д. Д., ЕГН **********, на майката Р.Я.К., ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с малолетния К. Д. Д., ЕГН **********, както следва: бащата Д.М.Д., ЕГН **********,***, има право на личен контакт с детето всяка събота и неделя от месеца от 10.00 часа на съботния ден до 19.00 часа в неделния ден с преспиване, както и по един месец в годината, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, както и 10 дни през зимната ваканция – всяка четна календарна година, считано от 24 декември, и 5 дни през пролетната ваканция, считано от нейното започване – всяка нечетна календарна година, със задължение за бащата да го връща след изтичане на определеното време..

ОСЪЖДА Д.М.Д., ЕГН **********,***, да заплаща да заплаща на Р.Я.К., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетния К. Д. Д., ЕГН **********месечна издръжка за детето в размер на 130 лева, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяването или изменението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното и изплащане.

ОСЪЖДА  Д.М.Д., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт д.т. в размер на 187,20 лева, както и на Р.Я.К., ЕГН **********, от гр.Харманли, направените по делото разноски за ангажиране на адвокатска защита и д.т. – 540 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за обявяване на решението.

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.