Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

234/06.04.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на девети март две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                              Председател: Петър Вунов 

    

секретар: Гергана Докузлиева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2366 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 14.07.2012 г. в гр. Хасково граждански брак между М.Ф.С., ЕГН ********** ***, и С.С.С., ЕГН ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на роденото от брака дете Б С.С., ЕГН ********** при майката М.Ф.С., ЕГН ********** ***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Б С.С., ЕГН ********** на майката М.Ф.С., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на С.С.С., ЕГН ********** *** с детето Б С.С., ЕГН **********, а именно: бащата има право да го вижда и да го взима при себе си всеки първи и трети петък, събота и неделя от 18,00 ч. на петъчния ден до 19,00 ч. на неделния ден, с приспиване, по време на религиозните празници Рамазан байрам и Курбан байрамот 09,00 ч. на първия ден до 11,00 ч. на втория ден, с приспиване, по време на Новогодишните празници – от 09,00 часа на 31 декември до 19,00 часа на 01 януари, с приспиване, през всяка четна година, както и един месец през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката, М.Ф.С. със задължение да й го връща след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА С.С.С., ЕГН ********** ***, да заплаща на Б С.С., ЕГН **********, чрез М.Ф.С., ЕГН ********** ***, като негова майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 180,00 лв., платима до 10 - то число на всеки месец, за който се отнася, считано от влизане в сила на настоящото решение до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от падежа до окончателното й изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Х, ул. „Ч с" № , ет. , на С.С.С., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА промяна във фамилното име на М.Ф.С., ЕГН ********** ***, която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име – А.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.

ОСЪЖДА М.Ф.С., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 25,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА С.С.С., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 284,20 лв., представляваща дължими държавни такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

           

                                                                                             СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

     /Петър Вунов/

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.