Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 273

28.04.2017г., гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                      Трети граждански състав

на двадесет и осми март през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                Съдия : Нели Иванова      

секретар Елена Стефанова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2348 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е делбено във фаза по допускане на делбата.

Образувано е по предявения от Д.Н.Д. с ЕГН:********** и М.М.Д. с ЕГН:********** ***, против Д.М.Г. с ЕГН:********** ***, и В.М.Д. с ЕГН:********** ***, иск за делба на подробно описания в исковата молба недвижим имот.

В исковата молба се твърди, че страните са пълният кръг наследници на М. Д. Д., починал на 15.11.2015г., който бил съпруг на първата ищца и баща на втората и на ответниците. По време на брака на първата ищца с М. Д. Д. придобили през 2011г. с банков кредит за сумата 30600евро на груб строеж следния недвижим имот : самостоятелен обект в сграда №2, разположена в сграда с идентификатор 77195.706.452 с предназначение жилище с идентификатор 77195.706..452.2.47 с площ от 84,02кв.м., ведно със склад №3, етаж -2, с площ от 3,41кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сектор „В“ от сградата. След като закупили апартамента, който бил на груб строеж, извършили ремонт /довършителни работи/ като заплатили допълнително сумата от 7714евро на „Ре Консулт“ ООД. Направили опит да сключат с ответниците договор за доброволна делба, които категорично отказали. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се допусне делба на гореописания недвижим имот между страните при квоти 5/8 ид.ч. за ищцата Д.Н.Д.; 1/8 ид.ч. за ищцата М.М.Д.; 1/8 ид.ч. за отв.Д.М.Г. и  1/8 ид.ч. за отв.В.М.Д..

         Ответниците депозират отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, с който заявят, че предявения иск е допустим и основателен. Оспорват твърденията на ищците, че банковия кредит, отпуснат за покупката на имота е бил изплащан с участието на третото лице – Р. Х. П. и че тя е платила сумата от 10090лв. от този кредит. Оспорват и твърдението, че след закупуването на апартамента е извършен ремонт /довършителни работи/ и е заплатена сума от 7714евро по приложения към исковата молба договор. Твърдят, че кредита за покупка на жилището почти изцяло е изплащан със средства, получавани от баща им, реализирани като доходи от трудово правоотношение и др. От момента на закупуване на жилището се ползвало само от наследодателя им и двете ищци, поради което поканили последните да им заплащат месечен наем по ч.гр.д.№1319/2016г. по описа на РС-Хасково.

          Съдът като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

           По силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №25, том 1, дело №223 от 23.02.2011г. на нотариус В. М. с рег.№080 по регистъра на нотариалната камара с район на действие – района на РС-Хасково, „Ре Консулт“ ООД, гр.Хасково, продава на М. Д. Д. следния собствен на дружеството недвижим имот, завършен в груб строеж, а именно самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.706.452.2.47, с адрес на имота : гр.Хасково, ул.“ ****.“ №*, вх.*, ет.*, ап.*, с предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта : едно, с площ на обекта 84,02кв.м., който самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.706.452 по КК и КР на гр.Хасково, одобрени със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, ведно с прилежащия склад №3 на етаж -2 с площ 3,41кв.м. и със съответните идеални части от общите части на секция „В“ на сградата и от правото на строеж върху мястото, за сумата от 30600евро, която ще бъде изплатена на продавача от купувача със средства от отпуснат банков кредит от „ОББ“ АД и ще бъде преведена по банкова сметка ***потека върху имота в полза на банката и представяне на документ, че същата е първа по ред. От представеното удостоверение за наследници се установява, че М. Д. Д. е починал на 15.11.2015г., а страните в настоящото производство са пълния кръг от негови наследници. Приложен е и сключения от М. Д. Д. с „ОББ“ АД договор за предоставяне на ипотечен кредит от 22.02.2011г., както и предварителния договор за продажба на недвижим имот, сключен от М. Д. Д. и „Ре Консулт“ ООД на 27.01.2011г. Видно от представената с отговора молба, подадена по ч.гр.д.№1319/2016г. по описа на РС-Хасково Д.М.Г. и В.М.Д. канят Д.Н.Д. и М.М.Д. да им заплащат наем в размер на 50лв. за всяка от тях за осъществяваното ползване на собствените на молителите идеални части от апартамента или да им предоставят ключове за всяка една от тях от посочения имот, находящ се на адрес гр.Хасково, ул.“*******“ №*, ет.*, ап.*.

               При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи относно основателността на предявения иск:

         Не се спори по делото, а и от събраните писмени доказателства се установява, че страните са съсобственици на подробно описания в исковата молба недвижим имот. По категоричен начин се установи, че наследодателят на страните е придобил собствеността върху процесния недвижим имот по силата на договор за покупко-продажба, сключен на 23.02.2011г. и обективиран в представения по делото нотариален акт от същата дата. Не съществува спор между страните също така, че наследодателят им и първата ищца са придобили имота в режим на СИО, тъй като сделката е осъществена по време на брака между тях, поради което и претендираната квота на съпругата е по-голяма от тази на останалите съделители. При тези данни по делото следва извода, че страните са придобили въз основа на наследственото правоприемство процесния имот, притежаван от техния наследодател именно в посочените в исковата молба идеални части. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че делбата на процесния имот следва да се допусне при следните квоти : 5/8 ид.ч. за ищцата Д.Н.Д.; 1/8 ид.ч. за ищцата М.М.Д.; 1/8 ид.ч. за отв.Д.М.Г. и  1/8 ид.ч. за отв.В.М.Д..

               Мотивиран така, съдът

 

                                                       Р Е Ш И :

     

         ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.Н.Д. с ЕГН:**********, М.М.Д. с ЕГН:********** ***, Д.М.Г. с ЕГН:********** ***, и В.М.Д. с ЕГН:********** ***, на следния техен съсобствен недвижим имот, придобит по наследство : самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.706.452.2.47, с адрес на имота : гр.Хасково, ул.“******“ №*, вх.*, ет.*, ап.*, с предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта : едно, с площ на обекта 84,02кв.м., който самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.706.452 по КК и КР на гр.Хасково, одобрени със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, ведно с прилежащия склад №3 на етаж -2 с площ 3,41кв.м. и със съответните идеални части от общите части на секция „В“ на сградата и от правото на строеж върху мястото; при квоти: 5/8 ид.ч. за Д.Н.Д. с ЕГН:**********; 1/8 ид.ч. за М.М.Д. с ЕГН:**********; 1/8 ид.ч. за Д.М.Г. с ЕГН:********** и  1/8 ид.ч. за В.М.Д. с ЕГН:**********.

               НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да даде заключение за действителната пазарна стойност на допуснатия до делба имот и неговата поделяемост предвид квотите на страните, при възнаграждение в размер на 320лв., платими от страните съобразно квотите им в съсобствеността по сметка на Районен съд-Хасково.

               Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                  

                                                       

                                                   Съдия:п /не се чете/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.