Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 240

10.04.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                       Трети граждански състав                                                  

на четиринадесети март през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                            Съдия : Нели Иванова             

секретар Щиляна Манахилова                   

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2365 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното

 

Производството е образувано по предявен от „Мега Мол Русе“ АД /в несъстоятелност/, ЕИК 117692725, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №11, ет.1, представляван от синдика В.С.С., против "ЕРРА ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 201105419, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул."Васил Левски" №11, представляван от Ердуан Фикрет Елмаз и Расим Фикрет Елмаз, заедно и поотделно, иск с правно основание чл.422 ал.1 вр.чл.415 ал.1 от ГПК. 

По подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК било образувано ч.гр.д.№1802/2015г. по описа на РС-Хасково. На ищеца била издадена заповед за изпълнение срещу ответника за сумата от 11195,03лв., материализирана в подробно описаните в исковата молба фактури. Ищецът твърди, че сумата представлява неизплатени задължения, произтичащи от сключен договор за наем с предмет експлоатация на помещение, находящо се в сградата на търговски център „Мега Мол Русе“. С решение №172/17.11.2014г., постановено по т.д.№14/2014г. по описа на Окръжен съд-Русе било открито производство по несъстоятелност на „Мега Мол Русе“ АД. Синдикът като орган на несъстоятелността имал правомощия да уточнява имуществото на длъжника, да участва в производствата по делата на предприятието на длъжника и да завежда от негово име дела, да събира паричните вземания на длъжника и внася полученото в особената банкова сметка. ***.658 ал.1 т.7 от ТЗ, какъвто бил настоящия, синдикът действал от името на длъжника и упражнявал неговите материални и процесуални права. Между страните в настоящото производство през декември 2010г. бил сключен договор за наем на недвижим имот, находящ се в сградата на „Мега Мол Русе“, собственост на ищцовото дружество. Предмет на договора било временното и възмездно ползване на следния обект: търговска площ на партерно ниво, магазин №1.70, с предназначение магазин за обувки и аксесоари. Със спогодба, подписана на 31.10.2012г. страните предоговорили отношенията си. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено, че ответното дружество дължи на ищеца сумата от 11195,03лв. с ДДС, представляваща незаплатени задължения, произтичащи от договор за наем, дължими за съответния месец, материализирани в подробно описаните фактури, издадени за периода от 17.01.2013г. до 15.10.2013г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане, както и да се присъдят направените в заповедното и настоящото дело разноски.

Ответникът депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, с който оспорва иска по основание и размер. Твърди, че не дължи на ищеца процесната сума, тъй като с постановление от 01.09.2014г. на ЧСИ по изпълнително дело било възложено като даване вместо плащане на „Факторинг инвест“ ЕАД запорирано вземане на ищеца от ответника на стойност 0лв. От текста на постановлението било видно, че това вземане е в размер на 11112,67лв. В този смисъл ответникът прави възражение за недължимост на ищцовата претенция, поради възлагане на вземане на кредитор на ищеца. Ответната страна прави също така възражение за прихващане със сумата от 3369,46лв., която твърди, че е  дължима и с настъпил падеж. Тъй като договора бил прекратен и търговския обект освободен от 11.10.2013г., за ищеца възникнало задължение да възстанови на ответника платения депозит в размер на 3369,46лв. Иска се конституиране като трето лице-помагач на страната на ответника на „Факторинг Инвест“ ЕАД, гр.Русе, поради гореизложените съображения за прехвърляне на дълг.

В срока за отговор на исковата молба третото лице-помагач на страната на ответника „Факторинг Инвест“ ЕАД, гр.Русе, депозира отговор, с който заявява, че предявения иск е недопустим и неоснователен. Твърди, че към момента на депозиране на отговора на исковата молба в Окръжен съд-Русе има депозирана искова молба, по която било образувано т.д.№165/2015г. от „Факторинг Инвест“ ЕАД, гр.Русе, срещу „Мега Мол Русе“ АД в несъстоятелност за установяване на вземането по изп.дело №20147600400283 на ЧСИ Цветанка Георгиева. По делото имало постановено и влязло в сила на 09.02.2016г. решение, с което било признато това вземане. Според третото лице-помагач, не съществува вземането на ищеца към ответника в настоящото производство, тъй като същото било погасено вследствие на извършена принудителна цесия по изп.дело №20147600400283 на ЧСИ Цветанка Георгиева чрез постановление от 01.09.2014г., с което било дадено вместо плащане вземането на „Мега Мол Русе“ АД в несъстоятелност от „Ерра Инвест“ ООД. Към момента на депозиране на исковата молба вземането на „Мега Мол Русе“ АД в несъстоятелност по договор за наем от 26.10.2010г. с „Ерра Инвест“ ООД не съществувало, тъй като същото било погасено по силата на влязлото в сила постановление по чл.510 от ГПК. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се отхвърли предявения иск, поради погасяване на вземането по силата на постановление от 01.09.2014г. по изп.дело №20147600400283 на ЧСИ Цветанка Георгиева за даване вместо плащане на процесното вземане на взискателя „Факторинг Инвест“ ЕАД, гр.Русе, предвид което носител на вземането, предмет на настоящото производство бил „Факторинг Инвест“ ЕАД, гр.Русе.  

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Не се спори по делото, че между страните е сключен договор за наем на недвижим имот през месец декември 2010г., като в договора не е фиксирана конкретна дата на подписването му. Срокът на наемния договор е 10 години. Видно от приемо-предавателен протокол от 2013г. /без фиксирана дата/, подписан от страните, наемателят предава на наемодателят ползването на наетия обект.  Представено е постановление, издадено от ЧСИ с рег.№760-Цветанка Георгиева на основание чл.510 от ГПК, с което е постановено възлагане като даване вместо плащане на „Факторинг Инвест“ ЕАД /цесионер/ запорираното вземане на длъжника „Мега Мол Русе“ АД от „Ерра Инвест“ ООД по договор за наем от 26.10.2010г. на стойност нула лева.   

По подадено от ищеца заявление по реда на чл.410 от ГПК е образувано ч.гр.д.№1802/2015г. по описа на РС-Хасково и е издадена заповед за изпълнение на парично задължение, по силата на която е разпоредено ответното дружество да заплати на ищцовото сумата от 11195,03лв., представляваща неизпълнение на задължение по сключен договор за наем от декември 2010г., ведно със законната лихва от 18.08.2015г. В срока по чл.414 от ГПК ответникът е подал възражение, че не дължи сумата. В резултат на което на ищецът е предявил иск за установяване на вземането по реда на чл.422 вр.чл.415 ал.1 от ГПК в указания му едномесечен срок.

На поставения въпрос по реда на чл.176 от ГПК синдика на ищцовото дружество в несъстоятелност отговори, че по счетоводни записвания не му е известно извън предявените с петитума на исковата молба други вземания.

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение приема като компетентно и обективно дадено. Вещото лице при извършените проверки в счетоводството на страните констатира, че при ищеца всички процесни фактури са включени в дневниците за продажби и са осчетоводени на обща стойност 14482,13лв. В своето заключение вещото лице сочи, че при ищеца е погасено задължение в размер на 3369,46лв. от внесен депозит по договор за наем, при което салдото на неразплатените фактури е 11112,67лв. Експертизата констатира, че при ответника не са осчетоводени 3бр. фактури на обща стойност 5777,11лв. и съответно не са включени в дневниците за покупки. В експертното заключение е посочено, че при ответника е извършено прихващане на задължението с депозит при прекратяване на договора в размер на 3369,46лв., при което салдото на неразплатените фактури е 5335,56лв.   

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи досежно допустимостта и основателността на предявения иск:

Съдът намира така предявения иск с правно основание чл.422 вр.чл.415 ал.1 от ГПК за допустим, тъй като е предявен в срока по чл.414 ал.2 от ГПК от надлежна страна, а именно заявителят в заповедното производство. Претенцията за установяване съществуването на вземане в размер на 11195,03лв. намира основанието си от правото да се иска изпълнение на договорно задължение, а именно за заплащане на договорена цена между страните по договор за наем на недвижим имот.

От представените в настоящото производство договор за наем и издадените въз основа на същия фактури се установява, че между страните е съществувало облигационно правоотношение. Страните не спорят, а това се установява и от писмените доказателства по делото, че между тях е имало действащ договор за наем, по силата на който ищецът е предоставил на ответника ползването под наем на търговски обект срещу определена наемна цена. Установи се също така, че този договор за наем е прекратен и ползваният под наем обект е предаден отново на ищеца. Спорен е въпроса дължи ли се заплащане по процесните фактури, обективиращи останали неизплатени задължения за наемна цена за периода от 17.01.2013г. до 15.10.2013г. Изцяло в тежест на ответника е възложено да установи извършено плащане на задълженията по наемния договор за процесния период. Доказателства в тази насока, въпреки дадените указания, не са ангажирани. От една страна съдът намира за неоснователно възражението на ответника, че с постановлението на ЧСИ за възлагане като даване вместо плащане са погасени изцяло задълженията му към ищеца, тъй като видно от самото постановление същото касае договор за наем от 26.10.2010г., който е сключен между ищцовото дружество и друг наемател, различен от ответника. Наред с това следва да се има предвид, че се възлага вземане на стойност нула лева. В този смисъл съдът напълно споделя доводите на ищцовата страна, че в случая се касае до правно нищо, тъй като не може да се извършва даване вместо плащане на вземане без стойност. В същото време неоснователно се явява и твърдението на ответника и третото лице-помагач, че тези отношения са уредени между страните с влязло в сила съдебно решение, постановено по т.д.№165/2015г. по описа на ОС-Русе, тъй като видно от съдебния акт, същият касае уреждане на отношения между третото лице помагач и ищеца, но никъде не се споменава, че се включват процесните задължения на ответника, предмет на настоящото производство. Ето защо, съдът намира приложеното съдебно решение, постановено по т.д.№165/2015г. по описа на ОС-Русе за неотносимо към настоящия спор. Липсата на доказателства за извършени плащания несъмнено води до извода за основателност на исковата претенция. Неоснователно и дори недопустимо се явява искането на ответника да се извърши прихващане на задълженията му към ищеца с внесения депозит при сключване на наемния договор в размер на 3369,65лв., тъй като от депозираното експертно заключение се установи, че между страните вече е извършено това прихващане и претенцията на ищеца изключва горепосочената сума. Предвид гореизложените съображения съдът намира предявения иск за основателен и доказан и счита, че следва да бъде уважен до размера, посочен от вещото лице в депозираното заключение, а именно 11112,67лв., а в останалата част до пълния предявен размер от 11195,03лв. следва да се отхвърли като неоснователен.    

С оглед изхода на делото ответникът следва да заплати на ищеца направените разноски в настоящото производство в размер на 300лв. – възнаграждение за вещо лице, а по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 220,61лв.

Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ЕРРА ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 201105419, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул."Васил Левски" №11, представляван от Ердуан Фикрет Елмаз и Расим Фикрет Елмаз, заедно и поотделно, че дължи на „Мега Мол Русе“ АД /в несъстоятелност/, ЕИК 117692725, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №11, ет.1, представляван от синдика В.С.С., сумата от 11112,67лв. с ДДС, представляваща незаплатени задължения, произтичащи от договор за наем, дължими за съответния месец, материализирани в подробно описаните фактури, издадени за периода от 17.01.2013г. до 15.10.2013г., ведно със законната лихва от 18.08.2015г. до окончателното изплащане, за която е издадена заповед №926/20.08.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1802/2015г. по описа на Районен съд-Хасково, като иска в останалата част до пълния предявен размер от 11195,03лв., като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.

ОСЪЖДА "ЕРРА ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 201105419, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул."Васил Левски" №11, представляван от Ердуан Фикрет Елмаз и Расим Фикрет Елмаз, заедно и поотделно, да заплати на „Мега Мол Русе“ АД /в несъстоятелност/, ЕИК 117692725, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №11, ет.1, представляван от синдика В.С.С., направените в настоящото производство разноски в размер общо на 300лв. – възнаграждение за вещо лице, а по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 220,61лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                   СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.