Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 229

05.04.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                   Трети граждански състав

на шестнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Велислава Ангелова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1904 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от „Пауерскрийн-България” ЕООД, ЕИК 102227147, със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, ул.”Академик Георги Бончев” №20, ет.2, ап.2, представляван от Д. Г. Г., чрез адв.И. И., против „АБ“ АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.„Съединение“ №38, представляван от Г. Х. Г. и Д. Г. Т., иск с правно основание чл.79 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че страните имат търговски взаимоотношения, изразяващи се в продажба на стоки и извършване на услуги, като за всички сделки били издавани множество фактури. Срещу същият ответник били водени установителни искове за дължими суми. В съдебните производства чрез СИЕ било установено, че дължимите суми от страна на ответника към ищеца били 26704,33лв. Това задължение било потвърдено и от ответното дружество. От заключението на вещото лице било видно, че при извършване на плащанията ответникът не посочил в нито един от случаите по коя фактура изпълнява задължението си. Така се достигнало до ситуация, при която при равни салда за задълженията на ответното дружество към ищцовото, фигуриращи и в двете счетоводства има различия относно това за кои доставки, респ. фактури се отнасят тези задължения. С влязло в сила решение по т.д.№56/2015г. на ОС-Хасково се приело за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата общо от 11725,90лв. – сбор от главници и сумата общо от 4324,33лв. – сбор от лихви за забава, като част от дължимата сума. За ищеца се пораждал правен интерес от предявяване на осъдителен иск за остатъка от дължимата сума в размер на 14978,43лв. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 14978,43лв., представляваща неизплатени суми по фактури №302002/29.09.2001г. и №302082/24.12.2011г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски.

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по иска.

С молба вх.рег.№840/12.01.2017г. процесуалният представител на ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът като взе предвид, че ответникът не депозира отговор в срока по чл.131 от ГПК, не се явява негов представител в съдебно заседание, не взема становище по предявения против него иск и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, счита, че са налице визираните в закона условия за постановяване на неприсъствено решение съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 от ГПК.

Имайки предвид гореизложеното и като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, както и че от данните /писмените доказателства и заключение на вещото лице/ по делото може да се направи извод за основателност на исковата претенция и предвид липсата на оспорване на твърденията на ищеца, съдът намира, че следва да се уважи предявения иск с правно основание чл.79 от ЗЗД. Следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и направените в настоящото производство разноски в размер на 599,14лв. – държавна такса; 200лв. – възнаграждение за вещо лице и 1800лв. – адвокатско възнаграждение, или общо разноски в размер на 2599,14лв.   

         Водим от горното и на основание чл.239 ал.2 от ГПК, съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА „АБ“ АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.„Съединение“ №38, представляван от Г. Х. Г. и Д. Г. Т., да заплати на „Пауерскрийн-България” ЕООД, ЕИК 102227147, със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, ул.”Академик Георги Бончев” №20, ет.2, ап.2, представляван от Д. Г. Г., сумата от 14978,43лв., представляваща неизплатени суми по фактури №302002/29.09.2001г. и №302082/24.12.2011г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 13.09.2016г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер общо на 2599,14лв.

         Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239 ал.4 от ГПК.

 

                                     СЪДИЯ :   /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.