Р Е Ш Е Н И Е

         262         /19.04.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски               Районен съд                                                                      състав

на двадесет и осми март                                          две хиляди и седемнадесета година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря  Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1790 по описа за  2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е делбено, във фаза на извършване на делбата.

                С Решение от 29.12.2016г. съдът е допуснал до делба между А.К.Т., ЕГН **********, Г.К.Т., ЕГН **********, съд.адрес ***, и Г.Д.К., ЕГН **********,***, следните недвижими имоти, представляващи: 1/. МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа с площ от 80 кв.м., 2/. ГАРАЖ с площ 8 кв.м., 3/. НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ с площ 20 кв.м., построени на основание отстъпено право на строеж в общински УПИ №****, целият с площ 520 кв.м., находящ се в кв.39 по кадастралния и регулационен план на с.Минерални бани, Община Минерални бани, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №51/1990г., при граници: УПИ №Х-291, №VІІ-289, при квоти – по ¼ за А.К. и Г.К., и ½ ид.ч. за Г.Д..

            Ищците считат, че в техен общ дял следва да бъде поставен втория етаж от къщата, а ако не можел да бъде обособен самостоятелен етаж, то не поддържат искането си частта от имотите да бъде поставена в техен общ дял. В този случай и ако се приемело наличие на три самостоятелни обекта, то искали делбените обекти да бъдат изнесени на публична продан.

            Ответницата не счита, че къщата следва да бъде изнесена на публична продан, като изтъква, че обитавала първия етаж, който бил устроен жилищно и се ползвал от нея.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

По делото има назначена съдебно-техническа експертиза със задача да се определи пазарна цена на допуснатите до делба обекти и тяхната поделяемост съобразно делбените квоти. Заключението по така назначената експертиза – както основното, така и допълнителното, съдът възприема изцяло като компетентно и безпристрастно изготвено. След извършена проверка и оглед на имотите вещото лице С. дава заключение, че жилищната сграда е на два етажа, като първият етаж е на стойност от 19 045 лева, а втория – 15 037 лева, в това число към него и външна тоалетна 12 кв.м. Гаражът в западната част на имота, построен по северната граница с площ от 8 кв.м. бил на стойност 845 лева, а стопанската сграда с площ от 20 кв.м., от които 10 кв.м. в западната част на имота и 10 кв.м. в източната част на имота – на стойност 1770 лева.

Становището на вещото относно поделяемост на обектите е, че същите не могат да бъдат поделени съобразно делбените квоти. При изслушване на вещото лице в с.з. от 28.02.2017г. се сочи, че къщата може да бъде поделена след извършване на строително монтажни работи на стойност от 3000 лева, като така бъдат обособени като самостоятелни първия и втория етаж. Тези СМР следвало да бъдат извършени във втория етаж, тъй като първият етаж отговарял съобразно строителните норми за самостоятелност.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Извършването на делбата е възможно чрез теглене на жребий, когато се съставя, предявява и обявява за окончателен, съставен в хода на съдебното производство, проект за разделителен протокол, а след влизане в сила на решението се тегли жребий по реда на чл.352 от ГПК, или чрез разпределяне на дялове по реда на чл.353 от ГПК, когато тегленето на жребий е невъзможно, или чрез възлагане на делбената вещ по реда на чл. 348 и 349 от ГПК. При невъзможност вещта да се подели реално, то същата се изнася на публична продан.

Основният способ за извършване на делбата е жребий, като при разпределяне на вещите между съделителите, всеки от тях следва да получи реален дял и по възможност равен като стойност на другите дялове. В случая обаче следва да се има предвид, че делбените вещи са три, както и съделителите са трима, а двама от тях – с равни дялове. Но също и че двамата ищци искат да им бъде поставен в общ дял втория етаж от къщата, който и понастоящем ползват, както и изложеното от вещото лице, че делбата на жилищната сграда е възможна при извършване на СМР на стойност около 3000 лева, т.е. по-малко от 1/10 от стойността на сградата – 324082 лева, а наред с това че ползването на сградата и другите постройки в имота са разпределени по съдебен ред /Решение №1214/21.03.2006г. на ХРС по гр.д.№1170/2005г./, то съдът намира, че са налице предпоставките по чл.353 от ГПК. Извършването на делбата чрез теглене на жребий – вещите са достатъчно на брой, както и могат да се обособят дялове за всеки от съделителите, така и общо за двамата ищци, е възможно, но е много неудобно съобразно вече разпределеното ползване от преди повече от 10 години. Освен това и двете страни искат да запазят така установилото се ползване, но да поделят своите права и всеки да има самостоятелни права върху постройките, които до този момент са съсобствени. Така няма спор относно обстоятелството, че постройките /къщата и гаража с второстепенната постройка/  могат да се подели, като СМР за действителното поделяне на къщата не е на значителна стойност. Вещото лице сочи подробно установеното ползване, като ползващите втория етаж ползват източната половина на имота с навеса с площ 20 кв.м., а ответницата ползва първия етаж с гаража в западната част на имота. Така няма пречка да бъдат обособени два дяла /при спазване искането на ищците в техен общ дял да се постави обособена част от къщата/, всеки от които включващ жилищна обособена част и друга постройка в двора. Изложено до тук мотивира съда да постави в дял на ищците втория жилищен етаж на стойност  15 037 лева, заедно с навеса, оценен от вещото лице на 1770 лева. В дял на ответницата следва да се постави първия жилищен етаж на стойност 19 045 лева, като в този дял се включи гаража на стойност от 845 лева. Първият дял, обособен като общ за ищците, които общо имат ½ част от делбеното имущество, е на стойност от 16 807 лева. Вторият дял има обща стойност от 19 890 лева, като тези стойности следва да бъдат уравнени със заплащане от собственика на втория дял – ответницата, на ищците 1541,50 лева. При така определената стойност за уравняване на дяловете, която е възможно най-малката такава, и при спазен основния принцип всеки от съделителите да получи равностойни вещи в натура, разпределението на постройките по чл.353 от ГПК е възможният и законосъобразен способ в настоящия случай.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

             

 

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ  

 

 

 

ДЯЛ на А.К.Т., ЕГН **********, и Г.К.Т., ЕГН **********, съд.адрес ***, следните недвижими имоти, представляващи: 1/.ВТОРИ ЕТАЖ – обособен от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа с площ от 80 кв.м., на стойност за етажа от 15 037,00 лева, 2/. НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ с площ 20 кв.м. на стойност 845,00 лева, които сгради са построени на основание отстъпено право на строеж в общински УПИ №****, целият с площ 520 кв.м., находящ се в кв.39 по кадастралния и регулационен план на с.Минерални бани, Община Минерални бани, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №51/1990г., при граници: УПИ №****, №****

Целият дял на обща стойност 16 807,00 лева.

ПОСТАВЯ В  

 

 

 

ДЯЛ на Г.Д.К., ЕГН **********,***, следните недвижими имоти, представляващи: 1/.ПЪРВИ ЕТАЖ – обособен от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа с площ от 80 кв.м., на стойност за етажа от 19 045,00 лева, 2/. ГАРАЖ с площ 8 кв.м. на стойност от 845,00 лева, които сгради са построени на основание отстъпено право на строеж в общински УПИ №****, целият с площ 520 кв.м., находящ се в кв.39 по кадастралния и регулационен план на с.Минерални бани, Община Минерални бани, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №51/1990г., при граници: УПИ №****, №*****.

            ОСЪЖДА Г.Д.К., ЕГН **********, да заплати по равно на А.К.Т., ЕГН **********, и Г.К.Т., ЕГН **********, съд.адрес ***, СУМА ЗА УРАВНЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ – общо 1541,50 лева.

Решението може да се обжалва пред ХОС в двуседмичен срок, считано от получаване на съобщението за постановяването му.

 

Съдия:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.