О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 481

 

Хасковският районен съд

на двадесети април две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

 

 

     СЪДИЯ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията Ч.гр.дело № 920 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.611, ал.3 и ал.4 от ГПК.

Образувано е по повод постъпила молба за връчване на документи, съгласно чл.4, § 3 от Регламент ЕО № 1393/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела. Адресатът е с посочен адрес в громчилград, което по правилата за местна подсъдност определя като компетентен да извърши съответните действия Районен съд - Момчилград.

При така установеното по делото, Районен съд - Момчилград следва да извърши процесуалните действия във връзка с връчване на изпратените документи.

Следва да се попълни уведомление за препращане на молба и документ до съответния получаващ орган, като бъде изпратено същото на предаващия орган.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.гр.д.№ 920/2017г. по описа на Районен съд-Хасково.

ДА СЕ ИЗГОТВИ уведомление за препращане на молба и документ до съответния получаващ орган, препис от което ДА ОСТАНЕ по делото.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на Районен съд - Момчилград молбата за връчване на документи, като по настоящото дело останат преписи от същите.

Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.