ОПРЕДЕЛЕНИЕ №480

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                       състав

на двадесети април                        две хиляди и       седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

     Съдия: ПАВЛИНА  ГОСПОДИНОВА

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр. дело №919 по описа за 2017 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по настоящото дело е по реда на чл.611, ал.3 и 4 от ГПК.

Образувано е по повод постъпила молба за връчване на документи, съгласно чл.4, пар.3 от Регламент ЕО №1393/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела. Адресатът е с посочен адрес в гр.Момчилград, което по правилата за местна подсъдност определя като компетентен да извърши съответните действия РС Момчилград.

Предвид изложеното именно РС Момчилград следва да извърши процесуалните действия във връзка с връчване на изпратените документи.

Следва да се попълни уведомление за препращане на молба и документ до съответния получаващ орган, като бъде изпратено същото на предаващия орган.

Мотивиран така, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№919/2017г.

ДА СЕ ИЗГОТВИ уведомление за препращане на молба и документ до съответния получаващ орган, препис от което ДА ОСТАНЕ по делото.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на РС Момчилград молбата за връчване на документи , като по настоящото дело останат преписи от същите.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Съдия: