ОПРЕДЕЛЕНИЕ №430

 06.04.2017г.

 

            Съдът, като взе впредвид разпоредбата на чл. 104 т.4 от ГПК във вр. с чл.69 ал.1 т. 5, която определя родовата подсъдност, намира, че Районен съд – Хасково не е родово компетентен да се произнесе по искането с оглед на наемната цена на имота и следва исковата молба да бъде изпратена по компетентност на  Окръжен съд – Хасково, а производството по гр. дело № 814/17г. да бъде прекратено. 

            Водим от гоното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. Дело № 814/17г. по описа на Районeн съд – Хасково, като изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд – Хасково.

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до ищеца.

 

 

Районен съдия :/п/ не се чете

 

                                   В. Панайотов

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.