О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

484 / 20.04.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд Първи граждански състав       

На двадесети април през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:                                                                   

                Председател : Мария Ангелова

                                                                             Членове :  

                                                                             Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 621 описа за 2017 година; взе предвид следното:

         

Предвид неотстраняването в рамките на указания срок на констатираните в исковата молба нередовности, за които и за последиците от което ищецът е бил надлежно уведомен два пъти, и на основание чл. 129 ал.4, вр. ал.1-3, вр. чл.127 ал.1 т. 3 и 5, вр. чл.128 т.2 пр.І от ГПК, производството по настоящото дело следва да се прекрати.

С поредната уточняваща молба на ищеца, вместо да се отстранят констатираните множество нередовности, се внася допълнителна неяснота относно вида и общия размер на претендираните разходи за части по ходовата част на автомобила. Същите в исковата молба са посочени в общ размер на 2 197,84 лв., в последвалата молба – 1 831,19 лв., а в последната молба – 1 831,19 лв. или 2 231,19 лв. В последната подадена молба отново се сочи като обща претендирана сумата 2 794,84 лв., както и в исковата молба, която сума обаче не отговаря на сбора на отделните описани от ищеца суми - 2 231,19 лв. за части по ходовата част на автомобила, 400 лв. за гуми, 200 лв. за труд, със или без 336,65 лв. обезщетение за забава. Така на практика остава неяснотата относно цената на иска и в какво конкретно се състои искането, което се отправя до съда. В указания срок не е изпълнено и подробното указание на съда за внасяне на държавна такса и по предявения акцесорен иск

Евентуално поредно даване указания на ищеца за отстраняване нередовности в исковата молба, би нарушило принципа за равнопоставеност на страните в гражданския процес /чл.9 от ГПК/, в каквато насока е и задължителната съдебна практика на ВКС.

Мотивиран така, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 621/2017 г. на ХРС.

               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Хасково в едноседмичен срок от съобщаването и връчването му на ищеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.