ОПРЕДЕЛЕНИЕ №416

 

 

Хасковски Районен съд                          четвърти                                              граждански състав

 в закрито заседание на четвърти април

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

               Съдия: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА 

                                              

Секретар

Прокурор

изслуша докладваното от съдията

дело №610 по описа за 2017 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искане с правно основание чл.542, ал.1 от ГПК от Ф.Г.Р..

Заявителят твърди, че е роден в гр.Бурса, Република Турция, както и че притежава двойно гражданство – българско и турско. В РБ било издадено удостоверение за раждане въз основа на съставения акт за раждане - №153/15.11.1995г.. В РТурция имената му били записани различни от тези в РБългария, а именно: Ф. Пилар в Турция. Във връзка с изпълнение на войнския му дълг поискал от Община Хасково да му бъде издадено удостоверение за идентичност на имената – с оглед установяване факта, че е едно и също лице с различни имена в България и Турция. Община Хасково отказали издаване на удостоверение, тъй като липсвало досието за издаване на удостоверение. В конкретния случай актът за раждане бил издаден въз основа на представени документи от Турция, установяващи самоличността на Ф. Пилар по турски документи, а Ф.Г.Р. – по български. Счита, че има правен интерес да бъде признато за установено, че имената са на едно и също лице, като иска да се постанови решение в този смисъл, както и да бъде разпоредено на Община Хасково да състави и издаде удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Като разгледа искането и представените документи, съдът намира, че то е недопустимо.

Производството по Глава ХV от ГПК е относно установяване на конкретни факти с правно значение, за които законът предвижда, че трябва да бъдат удостоверени с документ, съставен по надлежен ред и такъв документ не е бил съставен и не може да бъде съставен или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възстановен. Същият ред се прилага и за поправка на грешки в документите, посочени в чл.542 от ГПК, когато законът не предвижда друг ред за поправянето им - чл.547 ГПК. В случая се иска установяване на факт, който не попада в обхвата на Глава ХV от ГПК – съставяне на удостоверение относно идентичност на имена и установяване идентичност на различни имена на едно и също лице. За факта на раждане на заявителя е бил съставен акт за раждане по надлежен ред, което се сочи от самия заявител, както и няма твърдения, че така съставеният акт е бил унищожен или изгубен. Напротив - твърденията са, че е изгубена преписка по издаване на удостоверение за раждане, издадено именно въз основа на съставения акт за раждане /в уточняващата молба – преписка за издаване на акта за раждане/. В уточняващата молба има твърдения за допусната грешка при съставянето на акта за раждане, касаеща имената на заявителя, както и самият заявител твърди, че имената, с които е записан в Турция и България, са различни, но няма искане да бъде отстранена грешка в имената.

 

 

От друга страна отказът на администрацията да издаде исканото удостоверение съгласно чл.24 във вр. с чл.106 от ЗГР подлежи на обжалване пред съответния административен съд. Поради наличие на това производство по реда на чл.107 от ЗГР искането на Ф.Г.Р. не може да бъде разгледано в охранителното производство по реда на Глава ХV от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№610/2017 г. по описа на Районен съд – Хасково, по искане с правно основание чл.542, ал.1 от ГПК от Ф.Г.Р. – да бъде признато за установено, че имената му в РБългария и имената Ф. Парлар – в РТурция, са имена на едно и също лице, както бъде разпоредено на Община Хасково да състави и издаде удостоверение за идентичност на лице с различни имена, като недопустимо. 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-Хасковo в едноседмичен срок от съобщаването.

                                                        

Съдия: