Р Е Ш Е Н И Е

№213/ 03.04.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на двадесет и двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                              

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№575 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

********************************************************************************************************

         Мотивиран така, съдът

Р   Е  Ш  И  :

         ПРЕКРАТЯВА сключения на 26.10.2013г. в гр.Хасково граждански брак между Г.Я.А., ЕГН **********, и К.П.А., ЕГН **********,***, при постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето Г.Г.А., ЕГН **********, при майката К.П.А., ЕГН **********,***.

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Г.Г.А., ЕГН **********, на майката К.П.А., ЕГН **********, с право на бащата Г.Я.А., ЕГН **********, да го вижда и взема при себе си  всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00ч. до 20,00ч. - с преспиване, и един месец през летния сезон, когато майката не ползва платения си годишен отпуск, със задължение да връща детето след изтичане на така определеното време.

         ОСЪЖДА Г.Я.А., ЕГН **********, да заплаща на К.П.А., ЕГН **********, действаща като законен представител на малолетната Г.Г.А., ЕГН **********, месечна издръжка за детето в размер на 150 лева, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка вноска от падежа до окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр.Х., ул.************, на Г.Я.А., ЕГН **********.

ДОПУСКА промяна след прекратяване на брака във фамилното име на К.П.А., ЕГН **********, като занапред същата ще носи предбрачната си фамилия П..

Страните нямат претенции един към друг за издръжка между тях, поделили са общите движими вещи извънсъдебно.

ОСЪЖДА Г.Я.А., ЕГН **********, и К.П.А., ЕГН **********,***, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод в общ размер на 40 лева – по 20 лева всеки от тях, както и Г.Я.А., ЕГН ********** – д.т. за определения размер на издръжка 108,00 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

         Съдия:/п/ не се чете.

 

         Вярно с оригинала!

 

         Секретар: Д.С.