Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

218/04.04.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесети март две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Елена Стефанова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 455 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на ****** в с. С., общ. Ст., обл. Х. граждански брак между Н.Х.И., ЕГН ********** и Р.Т.И., ЕГН **********,***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права върху родените от брака деца  С.Р.Т., ЕГН ********** и И.Р.Т., ЕГН ********** се предоставя на майката Н.Х.И., ЕГН **********, с право на бащата Р.Т.И., ЕГН ********** да ги вижда и взема при себе си всяка календарна седмица в месеца от 10,00 часа на съботния ден до 18,00 часа на съботния ден, както и 15 /петнадесет/ календарни дни през годината по предварителна уговорка, когато майката не ползва годишен отпуск, със задължение да й ги връща след изтичането на срока.

2. Местоживеенето на децата  С.Р.Т., ЕГН ********** и И.Р.Т., ЕГН ********** се определя при майката Н.Х.И., ЕГН ********** ***.

3. Бащата Р.Т.И., ЕГН ********** ***, се задължава да заплаща на децата  С.Р.Т., ЕГН ********** и И.Р.Т., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Н.Х.И., ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на 115 лв. на всяко от децата /или общо 230 лв. за двете деца/, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й заплащане, като издръжката е дължима до 30 число на текущия календарен месец.

4. Ползването на семейното жилище, собственост на родителите на Р.Т.И., ЕГН **********,***, се предоставя за ползване от Р.Т.И., ЕГН **********.

5. След прекратяването на брака страните не си дължат издръжка един на друг.

6. След прекратяването на брака съпругата Н.Х.И., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име - М..

7. Страните заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички лични отношения, произтичащи от прекратяването на брака им.

8. Съдебните разноски ще бъдат поделени по равно между съпрузите.

ОСЪЖДА Н.Х.И., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 20,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Р.Т.И., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 185,60 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

  СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

        /Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.