Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 232

                                    гр. Хасково, 05.04.2017год.

 

                         В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на шестнадесети март

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                          СЪДИЯ :  ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от Съдията гр.д.№ 359 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         **********************************************************************************************************

 

       Мотивиран така, съдът

 

 

                                              Р  Е  Ш  И :

 

       ПРЕКРАТЯВА сключения на ******* в гр.Х. граждански брак между К.И.К., ЕГН ********** и М.И.К., ЕГН **********, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

       УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните, споразумение, както следва:

След прекратяване на брака съпругата М.И.К., ЕГН **********, ще носи брачното си фамилно име – К..  

Страните по делото не си дължат един на друг издръжка.

Движимите вещи, придобити по време на брака, са разделени от молителите доброволно и в разбирателство преди завеждане на делото.

 ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  М.И.К., ЕГН ********** и тя става изключителен собственик на следния недвижим имот -Апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 77195.716.519.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, Обл.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК-София, последно изменение със Заповед № КД-14-26-362/03.12.2008г. на Началника на СГКК-Хасково, с адрес: гр.Хасково, п.к. 6300, ул.“Банска“ № 9, вх.В, ет.1, ап.7, находящ се в Сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.716.519, с площ от 73.74 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, ведно с 2.6 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседи: на същия етаж: 77195.716.519.1.6, под обекта: 77195.716.519.1.36 и над обекта: 77195.716.519.1.14, като К.И.К. запазва право на ползване върху описания недвижим имот докато е жив.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 42 775.90 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611000212/02.02.2017г. на Община Хасково.

За уравняване на дяловете страните не си дължат суми.

Разноските по делото се поемат от молителите поравно.

Декларират, че с така постигнатото споразумение се уреждат всички лични и имуществени отношения помежду им, както и че няма да имат други претенции от какъвто и да е характер един към друг, свързани с брака и развода им.

ОСЪЖДА М.И.К., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 15 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода, както и сумата в размер на 855.60 лева, представляваща държавна такса върху поставения й в дял недвижим имот.

         ОСЪЖДА К.И.К., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 15 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                       

 

                                                               СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.