Р Е Ш Е Н И Е № 245

11.04.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на двадесет и осми март                                          две хиляди и седемнадесета  година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№206 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ. 

            В исковата молба се твърди, че със Заповед №110/12.12.2016г. на ответника, връчена лично на ищцата на 12.12.2016г., било прекратено трудовото и отношение с ответното учреждение, където заемала длъжност Перачка, място на работа – Хасково. Като основание било посочено – поради закриване на щата на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ и във връзка със Заповед №41/12.10.2016г. на Директора на ДГ №11 Елхица, Заповед №1160/14.09.2016г. на Кмета на Община Хасково за преустановяване на дейност Пералня в ДГ №11 Елхица и на база ЕР №2575 от Зас.№179 от 14.11.2016г. на ТЕЛК Хасково и предварително разрешение на ИА ИТ Хасково с изх.№16231202 от 07.12.2016г. Счита уволнението за незаконосъобразно, като сочи подробни съображения. Оспорва наличието на основание по чл.328, ал.1, т.2 от КТ, тъй като към тази дата не била извършена промяна на действащото длъжностно и щатно разписание в детската градина, представляващо съкращаване. В КТ липсвало като основание за прекратяване на трудовия договор поради „закриване на щата“, така както било в заповедта за прекратяване. Нормата на чл.328, ал.1, т.2 от КТ имала две предложения, а именно: закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, но в заповедта не било посочено изрично до кое предложение се отнася. Предполага, че работодателят имал предвид пр.2. В този случай работодателят имал право да прекрати трудовото правоотношение като отправи писмено предизвестие в сроковете по чл.326, ал.2 от КТ. Това основание било безвиновно и налагало в заповедта да се посочи не само правната норма – цифрово и текстово, въз основа на която е извършено, но и да се посочат конкретните факти от действителността и датата на възникването им, които осъществявали предвидения в същата конкретен случай на съкращаване. Противното обуславяло невъзможност на работника да се защити в процеса срещу незаконно уволнение. Счита, че посоченото било абсолютна предпоставка за отмяна на процесната заповед. Освен това била нарушена разпоредбата на чл.329 от КТ, изискваща извършване на подбор. Длъжността Перачка, която ищцата заемала преди уволнението си, била заемана и от други служители в детската градина, т.е. касаело се за еднотипна длъжност. Не била съобразена от ответника и закрилата, с която ищцата се ползвала на основание ЕР№889 от зас.№047/15.03.2016г. на ТЕЛК Хасково. Работодателят поискал разрешение от ИТ по повод на друго ЕР от 14.11.2016г., което макар и оформено като ЕР нямало задължителен характер и работодателят се ръководел от Наредба №5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила. Счита, че работодателят следвало да се ръководи от ЕР от 15.03.2016г., което обаче не попадало в специалната  закрила от посочената наредба. Иска съдът да постанови решение, с което да признае извършеното със Заповед №110/12.12.2016г. прекратяване на трудовото правоотношение за незаконно и да го отмени, да възстанови ищцата на заеманата преди уволнението длъжност  Перачка, да осъди ответника да заплати сумата от 2622,06 лева, представляваща обезщетение за времето, през което е останала без работа за периода от 12.12.2016г. до 12.06.2017г. в размер на 6-месечното брутно трудово възнаграждение, ведно със законната лихва върху сумата, считано от завеждане на делото до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски.

            В срока по чл.131 от ГПК ответникът дава писмен отговор, в който заявява, че оспорва изцяло предявените искове като неоснователни, излагайки подробни съображения в тази насока. Счита, че посоченото основание като закриване на щата, а не съкращаване на щата, не затруднявало по никакъв начин правото на защита на ищцата. Със заповед №1160/14.09.2016г. на Кмета на Община Хасково било наредено на директорите на детските градини №1, 11, 15, 19, 20 и 21 да сключат самостоятелни договори за услугата пране, считано от 01.10.2016г. В изпълнение на посочената заповед от тази дата бил сключен по реда на ЗОП договор за пране, гладене, пакетиране на спално бельо, постелъчен инвентар, покривки и други подобни на ДГ №11 Елхица. Със заповед №41/12.10.2016г. на ответника бил съкратен щата на детското заведение, като била премахната заеманата от ищцата длъжност перачка съгласно утвърдените със същата заповед нови поименно щатно разписание и длъжностно щатно разписание на детската градина, считано от 01.11.2016г. Съгласно същите в непедагогическия персонал не фигурирала длъжността перачка. Видно от представените предходни щатни разписания към 19.09.2016г. било видно, че заеманата от ищцата длъжност била единствена като бройка, както и нямало длъжност със сходни функции. Така при извършване на уволнението ответникът нямал задължение по чл.329 от КТ. Двете посочени ЕР относно заболяване на ищцата следвало да бъдат разглеждани като идентични, тъй като първото било инкорпорирано във второто /изрично цитирано/.

            В с.з. от 28.03.2017г. е допуснато изменение на предявения иск по чл.344, ал.1, т.3 от КТ – за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, а именно: искът е намален на 2133,60 лева, считано за периода от 12.12.2016г. до 12.04.2017г.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от Трудов договор от 01.10.2012г. между ищцата и ОДЗ №11 Елхица - Хасково бил сключен трудов договор за длъжност Перач. Същото се установява и от извършената служебна справка от трудовата книжка на ищцата, представена в с.з.

Със Заповед №110/12.12.2016г. е прекратено трудово правоотношение между страните по делото на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ във връзка със Заповед №41/12.10.2016г. на Директора на ДГ Елхица. В заповедта са посочени причини – поради закриване на щата на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ във вр. със Заповед №41/12.10.2016г. на Директора на ДГ Елхица, Заповед №1160/14.09.2016г. на Кмета на Община Хасково за преустановяване на дейност пералня в ДГ №!! Елхица и на база ЕР №2575 от Зас.179/14.11.2016г. на ТЕЛК Хасково и предварително разрешение на ИА ИТ гр.Хасково с изх.№16231202/07.12.2016г.

Видно от приложената Заповед №1160/14.09.2016г. Кмета на Община Хасково е наредил на директорите на детски градини в общината, ползващи услугата пране при ответника да сключат за тази услуга самостоятелни договори, считано от 01.10.2016г. Като основание посочената заповед и чл.259, ал.1 от ЗПУО, Наредба №5/03.06.2016г за предучилищно образование директора на ответната детска градина е наредил да се закрие 1 щат Перачка, считано от 01.11.2016г.и поради това утвърдил ново длъжностно и поименно щатно разписание, считано от 01.11.2016г. 

По делото е приложено ЕР №889 от зас.№047/15.03.2016г. за преосвидетелстване на ищцата - 60% трайно намалена работоспособност поради общо заболяване.  По ЕР №2575 от зас.№179/14.11.2016г. ТЕЛК Хасково се произнасят по документи, като обсъждат вече посоченото ЕР от 15.03.2016г. във връзка с писмо от ДЗ №11 Елхица от 13.10.2016г., като сочат, че съществуват противопоказани условия на трудпри изпълнение на трудовите функции на перачка от ищцата. С писмо от 07.12.2016г. съгласно чл.333, ал.1, т.2 от КТ и във връзка с искане от ответната детска градина ДИТ - Хасково дава предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ.

По делото е представена Длъжностна характеристика  за длъжност перач, както и Длъжностна характеристика  за длъжност помощник-възпитател.

Съгласно Длъжностно разписание на служителите на ДГ №11 Елхица, считано от 19.09.2016г., утвърдено от Директора на ДГ №11 Елхица, числеността на персонала е общо 41,05, от които 1 – ръководна, 19,5 педагогически, 21 – непедагогически. Има 1 бройка за перач /ръчно/. Видно от представеното Поименно щатно разписание ищцата е заемала длъжност перач /раздел VІ, т.41/.

От представеното Длъжностно разписание на служителите на ДГ №11 Елхица, считано от 01.11.2016г., утвърдено от Директора на ДГ №11 Елхица, числеността на персонала е общо 40,05, от които 1 – ръководна, 19,5 педагогически, 20 – непедагогически. Не съществува длъжност перач.

От представените ДС към трудови договори на трети лица – Р. И. и С. Н., се установява, че двете са служители на ответната детска градина. Към 07.09.2016г. първата е на длъжност помощник възпитател 0,5 щат, като с представеното споразумение е назначена на същата длъжност 1 щат. Втората към 01.04.2016г. е назначена от длъжност перачка на длъжност помощник-възпитател.  В поименните щатни разписания по делото двете са посочени на длъжност помощник-възпитател /т.39-40/.

Видно от извършената служебна справка в с.з. от представената трудова книжка на ищцата след прекратяване на трудовото правоотношение няма отбелязвания да е започнала работа по ново трудово отношение.

За пълното изясняване на делото от фактическа страна е назначена съдебна счетоводна експертиза, по която заключението съдът приема изцяло като компетентно и безпристрастно изготвено. Вещото лице изчислява обезщетението по чл.225, ал.1 от КТ за период от 6 месеца – 3200,40 лева и за период от 4 месеца – 2133,60 лева.

За периода след 14.12.2016г. ищцата е регистрирана като безработна в ДБТ Хасково /служебна бележка от 23.03.3017г./.

    При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

    Не се спори, че между страните по делото е съществувало трудово правоотношение, което е прекратено. В заповедта основанието е посочено изрично: съгласно чл.328, ал.1, т.2 от КТ.

    Работодателят е длъжен да посочи основанието, на което се извършва прекратяването на договора, за да не бъде поставен работникът в състояние на невъзможност да проведе адекватна защита при оспорването. Мотивировка е необходима както с оглед защитата на работника, така и поради пълното изясняване на правните последици при прекратяването на правоотношението. Работодателят е този, който трябва да установи законността на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, което включва и наличието на основанието, на което то е прекратено. Няма пречка и не съставлява нарушение мотивите в заповедта да се изчерпват с общо посочване на причините и цитиране на правната норма. В настоящия казус няма нужда от излагане на допълнителни данни, формирали волята на работодателя, както е в случаите на дисциплинарно наказание. Важно е от съдържанието на заповедта да следва несъмнения извод за същността на фактическото основание. Съдът намира за неоснователни   

 

 

възраженията на ищцата за неяснота на основанието, на което е прекратено трудовото правоотношение. В текста на процесната заповед е посочено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение - чл.328, ал.1, т.2 от КТ и заповедта за приемане на ново щатно разписание, които сочат на хипотезата на предл.2-ро на нормата на чл.328, ал.2, т.2 от КТ - съкращаване в щата на детската градина.  

 

 

 

На самостоятелно основание и при зачитане на задължителната съдебна практика настоящият състав на съда приема, че ако от обстоятелствата по делото е ясно, ищцата да е узнала за основанието, на което се извършва прекратяването, независимо, че дори последното не е посочено в заповедта, то уволнението не е незаконосъобразно, доколкото не е накърнено правото на защита на работника. Това е така защото се приема, че предметът на спора е определен. В настоящия спор, съдът счита, че ищцата приема, че прекратяването е поради съкращаване на щата, тъй като има изрично изявление още в исковата молба. Самата ищца сочи, (е вероятно работодателят има предвид, че прекратяването е поради съкращаване на щата, а не закриване на част от предприятието, като в тази насока ответната страна изрично заявява и в отговора, и в проведеното съдебно заседание, че основанието е съкращаване на щата, въпреки че е посочено неточно като закриване на щата. В този смисъл съдът отчита защитната позиция на ищцата по спора и сочените основания за незаконосъобразността при прекратяването на трудовото правоотношение, като излага аргументи изцяло в посока съществуващото съкращаване на щата, без да се обсъждат такива в отношение закриване част от предприятието. Д 

 

 

 

ори да се приеме, че ищцата не е узнала за точната хипотеза за прекратяване на трудовото правоотношение по чл.328, ал.1, т.2 от КТ, то уволнението не може да бъде отменено като незаконно само на това основание, доколкото двете основания по чл.328, ал.1, т.2 от КТ не са самоизключващи се. Настъпването на двете или едно от основанията дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение, като правото на защита на работника не е накърнено, защото работникът може да оспори настъпването и на двете основания, като в съдебния процес ще бъде установявано наличието на предпоставките на всяко от тях. В процесния спор и двете страни сочат като предмет на спора единствено законосъобразността на извършеното прекратяване на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ поради съкращение на щата /независимо от неточното изписване - закриване на щата/.

Така в настоящия процес съдът следва да обсъди именно и единствено наличието на последното основание.

 

 

 

 

За законосъобразността на уволнението по чл.328, ал.1, т.2 от КТ поради съкращаване на щата от значение е дали съкращаването е извършено по установения ред, от лицето/органа, който има право да извършва промени в щата, дали същото е направено преди уволнението и дали е реално.

 

 

 

 

Във връзка с представените по делото заповеди на Кмета на Община Хасково от 14.09.2016г. и на директора на ДГ №11 от 12.10.2016г., неоспорени от ищцата, съдът приема, за установено, че Директорът на ДГ – ответник по делото, е взел решение за приемане на нов щат на детската градина, поради сключените самостоятелни договори за пране от детските градини, считано от 01.10.2016г., като е приета и нова структура с конкретно посочени длъжности и щатни бройки по новия щат, като изрично е посочено да влезе в сила считано от 01.11.2016г. Заповедта от 12.10.2016г. на работодателя е намерила и съответно отражение в утвърденото ново щатно разписание в сила от 01.11.2016 г., видно от което щатната бройка за длъжността Перач е премахната.

 

 

 

 

Предвид установеното съдът приема, че по делото да се доказва извършено реално съкращение в щата на ответната детска градина, като считано от 01.11.2016г. за в бъдеще е премахната щатната бройка за длъжността Перач от щатното разписание на ответника. Съкращаването на щата е налице, тъй като трудовата функция на длъжността е премахната и не съществува. Не са ангажирани доказателства относно твърдение, направено от представляващия ищцата относно временна дейност, цитирани в заповедта на Кмета на Община Хасково, доколкото това възражение се прави след приключване на съдебното дирене, както и не е доказан временния характер с посочването единствено на начална дата в заповедта, но не и крайна такава. Организацията на работата във връзка с извършеното съкращение на щата е въпрос от компетентността на работодателя, предоставен на неговата преценка и не влияе на законосъобразността на уволнението.

По делото са събрани доказателства, че е извършено реално съкращаване на щата, при което е премахната единствената съществуваща бройка за длъжността Перач. Не се установяват несъответствия при представените поименни щатни разписания. Другото основание, изложено в исковата молба, за незаконосъобразно извършване на уволнението - неспазване на чл.329, ал.1 от КТ, съдът не споделя. Макар че съгласно посочената разпоредба при уволнение на това основание - съкращаване на щата, се изисква и работодателят е длъжен да извърши подбор, то в случая това негово задължение отпада с оглед на това, че се съкращават всички щатни бройки за длъжността, а не част от тях, за да е необходимо извършването на подбор на по-високо квалифицираните и по-добре работещите от всички работници, назначени на тази длъжност. След като се съкращават всички щатни бройки за съответната длъжност, то няма между кои работници да се осъществи подборът, тъй като такава длъжност вече не съществува при работодателя и няма други лица, които да продължават да заемат тази длъжност. Не е законосъобразно извършването на подбор измежду всички работещи при работодателя, а само между назначените на съответната длъжност, засегната от съкращаване на щата. По отношение твърденията, че няма реално съкращаване на щата, съдът установи от представените длъжностни характеристики, че няма идентичност на трудовите функции на длъжността, които ищцата определя като идентични с нейната – помощник-възпитател, а трудовите задачи и задължения са различни, както различни са и изискванията на длъжностите.

При така извършеното прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ и при установеното обстоятелство, че ищцата е трудоустроена, то за да се извърши прекратяването следва да бъде осъществена процедура по Наредба №5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда. Работодателят следва да събере предварителна информация от работниците, които пък са длъжни при поискване да представят съответните медицински документи. Наличните при работодателя документи следва да бъдат представени пред ТЕЛК – чл.3 от Наредбата, като ТЕЛК се произнася, а ако е необходимо и извършва преглед, за да оформи своето мнение, което се изпраща на работодателя – ЕР от 14.11.2016г. Едва след като е получил мнението работодателят е изискал от съответната ДИТ разрешение да бъде извършено уволнението, което е и получено – писмо от 07.12.2016г., представено по делото.След приключване на тази процедура ответникът е постановил процесната заповед, поради което съдът не счита, че има допуснато нарушение при искане на разрешението по чл.333 от КТ.

Като краен се налага извода, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е мотивирана, тъй като съдържа всички необходими реквизити и е посочена и доказана причината, налагаща издаването и. Преди да бъде издадена заповедта е променено щатното разписание по съответния предвиден ред, като е съкратена единствената щатна бройка за длъжността на ищцата. Така уволнението не може да бъде прието за незаконно, то е извършено от надлежен орган и при спазване на установената процедура. Изложеното обосновава извода, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца е законосъобразна. Работодателят правилно и законосъобразно е упражнил своето право да прекрати трудовото правоотношение. Предявените искове се явяват неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

            ОТХВЪРЛЯ предявените от Е.Д.С., ЕГН **********,***, искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ, срещу Детска градина №11 ЕЛХИЦА – гр.Хасково – за признаване извършеното със Заповед №110/12.12.2016г. прекратяване на трудовото правоотношение за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на ищцата на заеманата преди уволнението длъжност Перач, и за осъждане на ответника да заплати сумата от 2133,60 лева, представляваща обезщетение за времето, през което е останала без работа за периода от 12.12.2016г. до 12.04.2017г., като недоказани и неоснователни.

            ОСЪЖДА Е.Д.С., ЕГН **********, да заплати на Детска градина №11 ЕЛХИЦА – гр.Хасково, направените разноски за адв.възнаграждение 650 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски окръжен съд в двуседмичен срок от обявяване.

 

Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.