Р Е Ш Е Н И Е

№ 251/12.04.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти            граждански                               състав

на четвърти април                                              две хиляди и седемнадесета       година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА    

                             

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№103 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

************************************

            Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ПРЕКРАТЯВА сключения на ****. в гр.Хасково граждански брак между А.И.А., ЕГН **********, и Ф.А.А., ЕГН **********,***, при постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

            ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето И. А.А., ЕГН **********, при майката Ф.А.А., ЕГН **********, на адрес: ***, като детето ще следва местоживеенето на майката в случай на промяна на адреса.

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителски права над роденото от брака дете И. А.А., ЕГН **********, на майката Ф.А.А., ЕГН **********, с право на бащата да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 09.00ч. до 18.00 часа – с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не ползва своя платен годишен отпуск, със задължение да ги връща след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН **********, да заплаща на Ф.А.А., ЕГН **********, действаща като законен представител на детето И. А.А., ЕГН **********, месечна издръжка за детето в размер на 200 лева месечно, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, като сумата е дължима до 10-то число всеки месец.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище – гр.Хасково, **************, на Ф.А.А., ЕГН **********.

ДОПУСКА промяна във фамилното име Ф.А.А., ЕГН **********, като след прекратяване на брака възстановява предбрачното име Й.

            Страните не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака и са уредили имуществените отношения помежду си.

            ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН **********, и Ф.А.А., ЕГН **********,***, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод в общ размер на 40 лева – всеки от двамата по 20 лева, както и А.И.А., ЕГН **********, да заплати 144 лева д.т. за определения размер на издръжка.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.