Р Е Ш Е Н И Е

№ 254/12.04.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на четвърти април    две хиляди и                    седемнадесета                               година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

                                               

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№51 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.415 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.43, ал.2, т.1 от НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, както и във вр. с чл.86 от ЗЗД – установяване на вземания, дължими от ответника към ищеца. Между страните съществувало облигационно правоотношение, базирано на публичноизвестните Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на ВиК оператор – ищеца, надлежно приети и оповестени съгласно посочената наредба и одобрении от ДКЕВР. Операторът изпълнил задължението си и предоставил услугата водоснабдяване, канализация, почистване на водите и друг идейности до имот, находящ се на адрес – гр.Хасково, **********. Издадени били фактури за извършените услуги - фактура № 5004967216/28.02.2014г., №5005248936/31.07.2014г., №5005477077/28.11.2014г., №5005642268/27.02.2015г., №5006313671/29.02.2016г., №5006367860/31.03.2016г., №5006422492/28.04.2016г., №5006478168/31.05.2016, №5006590743/29.07.2016г. и №5006647842/31.08.2016г. Фактурите били съставени съобразно нормативните изисквания и съдържали подробна индивидуализиция на извършените услуги, период и количество потребление, водоснабдявания имот, партиден номер, имена и ЕГН на абоната, единична и обща цена на услугите и падеж. Ответникът – потребител, не бил изпълнил основното се задължение да заплати цената на услугите в срок от 30 дни след датата на фактуриране на всяка от изрично посочените фактури. Като липсвало плащане на падежа, то ищецът претендирал и обезщетение за забава в размер на законната лихва, начислена, считано от падежа за всяка отделна фактура и до предявяване на вземането, а също и законна лихва до окончателно плащане. Поискали издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, но ответникът възразил. Общата дължима сума била 1088,06 лева, от които главница 948,00 лева, представляваща неплатена цена на услуги по фактури, издадени от 28.02.2014г. до 31.08.2016г., и 140,06 лева, представляваща лихва за забава, начислена по всяка от фактурите за периода на просрочие от падежа до подаване на заявлението по чл.410 от ГПК. Искат да се признае за установено, че ответникът има задължение към ищеца за сума 948,00 лева, представляваща неплатена цена на услуги по фактури, издадени от 28.02.2014г. до 31.08.2016г., и 140,06 лева, представляваща обща лихва за забава, начислена по всяка от фактурите за периода на просрочие от деня след падежа на всяка от тях помесечно, а именно: от 30.03.2014г. до подаване на заявлението по чл.410 от ГПК – 24.10.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.10.2016г. до окончателно изплащане, както и да заплати направените в исковото и заповедното производство разноски.   

Ответникът не взема становище в срока по чл.131 от ГПК.

            Ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждане в негово отсъствие.

            При така установеното и като има предвид, че ищцовата страна прави искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът направи следните правни изводи:

            При наличие съответните вече посочени предпоставки – ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждане в негово отсъствие, както и при наличие на направеното от ищеца искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът не  мотивира решението си по същество. Налице са предпоставките по чл.239, ал.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в с.з., както и искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

            Поради изложеното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238, ал.1 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Е.Г.К., ЕГН **********,***, дължи на ЕООД ВОДСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр.Хасково, ЕИК 126004284, сума в размер на 948,00 лева, представляваща неплатена цена на услуги по фактури, издадени от 28.02.2014г. до 31.08.2016г., и 140,06 лева, представляваща обща лихва за забава, начислена помесечно върху всяка фактура, а именно: от 30.03.2014г. до подаване на заявлението по чл.410 от ГПК – 24.10.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.10.2016г. до окончателно изплащане.

ОСЪЖДА Е.Г.К., ЕГН **********, да заплати на ЕООД ВОДСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр.Хасково, ЕИК 126004284, направените в заповедното производство разноски – 325 лева д.т. и адв.възнаграждение, както и в настоящото исково производство – 575 лева д.т., експертиза и адв.възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.