Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №235

06.04.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                       Трети граждански състав

на четиринадесети март през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова        

секретар Щиляна Манахилова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 835 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр.София, район Триадица, ул.”Позитано” №5, представляван от Румен Янчев и Кристоф Рат, със съдебен адрес ***, адв.Венелин Тодоров Урдев, против А.Г.Т. с ЕГН:********** ***, иск с правно основание чл.500 ал.2 от Кодекса за застраховането /КЗ/.

Ищецът твърди, че на 24.04.2015г. по време на движение в гр.Хасково по ул.“Три уши“ №1 в посока ул.“Климент“ при внезапна смяна на посоката на движение ответникът, управляващ „Шевролет Авео“ с рег.№Х1472ВМ, виновно причинил материални щети на паркирания в дясната лента „Мерцедес С 320“ с рег.№РВ***МС, собственост на С.И.К.-Б.. Ударът бил нанесен в задна лява част на автомобила. Ищецът в качеството си на застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния водач изплатил обезщетение в размер на 192,16лв. в полза на лицето, понесло материални щети. Плащането било извършено на 04.05.2015г. От протокола за ПТП било видно, че виновният водач декларирал пред полицейските органи, че не носи СУМПС към момента на ПТП. С покана от 04.06.2015г. ответникът бил приканен да представи свидетелство за управление на МПС или съответно да възстанови изплатеното обезщетение. Плащане не постъпило. С покана от 20.11.2015г. ответникът отново бил приканен да възстанови изплатеното обезщетение, но плащане отново не постъпило. Поради гореизложеното и на основание чл.500 ал.2 от КЗ ищецът имал право да получи от виновния водач платеното обезщетение заедно с платените лихви и разноски, когато виновният водач е с временно отнето свидетелство за управление на МПС. Ето защо, се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 192,16лв. – главница, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета №471014151502799, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане.

Назначеният на ответника особен представител депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, с който оспорва иска като недопустим и неоснователен. От представената полица за гражданска отговорност на автомобилистите от 13.11.2014г. ставало ясно, че ответникът не е страна по договора за застраховка. Освен това от представените с исковата молба писмени доказателства не можело по категоричен начин да се направи извода, че ответникът има вина за настъпване на ПТП. Наличието на тази предпоставка било задължително, за да може да се ангажира деликтната отговорност на същия. Предвид гореизложеното се иска  постановяване на решение, с което да се отхвърли иска.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установено от фактическа страна следното :

         От протокол за ПТП №1510320 от 24.04.2015г. се установява, че на същата дата е възникнало ПТП в гр.Хасково, на ул.”Три уши”. В протокола е отразено, че ответникът управлява лек автомобил без валидно свидетелство за управление. Отразено е също така, че управляваният от ответника лек автомобил внезапно сменил посоката си на движение и ударил паркиран в дясно по посока на движението автомобил. За лекия автомобил, управляван от ответника има сключена застраховка „Гражданска отговорност” в ищцовото дружество, което се установява от представената застрахователна полица. В ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп” е заведена щета във връзка със застраховка „Каско”. Приложени са опис-заключение по щетата, опис на претенцията и доклад по щетата, изготвени от ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп”. Видно от преводно нареждане от 04.05.2015г. по банкова сметка ***92,16лв. от ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп”. С писмо от 30.12.2015г. ОД на МВР-Хасково уведомява ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп ”-София, че във връзка с ПТП, станало на 24.04.2015г. в гр.Хасково, срещу виновния водач А.Г.Т. има издадено наказателно постановление по чл.179 ал.2 и чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП, отнети са му контролни точки и СУМПС. На ответника са връчени регресна покана и покани за плащане, изпратени от ищцовото дружество.

         За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебна автотехническа експертиза, чието заключение приема като компетентно и обективно дадено. Вещото лице по назначената автотехническа експертиза в заключението си описва механизма на процесното ПТП съобразно протокола за ПТП. Според експертизата, описаните в протокола за ПТП видими щети по МПС са в пряка причинно-следствена връзка и съответстват по местоположение и по сила на описания механизъм от 24.04.2015г. Вещото лице сочи, че стойността на нанесените щети е определена правилно на 192,16лв., съобразно методиката на Наредба №49/16.10.2014г. за задължително застраховане.

При така установената фактическа обстановка, съдът достига до  следните правни изводи  досежно основателността на предявените искове :

         По категоричен начин от представените по делото писмени доказателства се установява, че на 24.04.2015г. в гр.Хасково ответникът, управлявайки МПС предизвикал ПТП, при което са нанесени материални щети. След настъпване на ПТП-то ответникът не представил СУМПС. Съдът счита, че вината на ответника за настъпилото ПТП е категорично установена, предвид факта, че същият внезапно променяйки посоката си на движение удря паркиран автомобил. Освен това е налице и издадено постановление, в което е ангажирана административно наказателната отговорност на ответника за настъпилото ПТП, като му е наложена глоба, отнети са точки и свидетелството за управление на МПС. При тези данни по делото и с оглед описания механизъм на настъпване на ПТП-то в заключението на автотехническата експертиза, следва извода, че виновен за настъпилото ПТП е ответника. Въпреки възраженията на ответната страна за липса на доказателства за вина, по делото са налице достатъчно данни, от които могат да се направят изводи за обратното. Предвид гореизложеното, съдът приема за установено по несъмнен начин, че именно ответникът има вина за настъпилото ПТП, респ. за нанесените щети по увредения автомобил. По несъмнен начин от представените писмени доказателства по делото се установи, че на собственика на увредения при произшествието лек автомобил е изплатено застрахователно обезщетение в размер на 192,16лв. От депозираното заключение на автотехническата експертиза се установява, че именно това е реалната стойност на нанесените щети по увредения автомобил. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че иска с правно основание чл.500 ал.2 от КЗ следва да се уважи в пълния предявен размер от 192,16лв.

         Следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и направените по делото разноски в размер на 50лв. – държавна такса, 300лв. – възнаграждение за особен представител, 250лв. – възнаграждение за вещо лице и 300лв. – адвокатско възнаграждение, или общо 900лв. 

         Мотивиран така, съдът

   

                                              Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА А.Г.Т. с ЕГН:********** ***, на основание чл.500 ал.2 от КЗ, да заплати на „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр.София, район Триадица, ул.”Позитано” №5, представляван от Румен Янчев и Кристоф Рат, сумата от 192,16лв. – главница, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета №471014151502799, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба – 27.04.2016г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 900лв.

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                  СЪДИЯ :  /п/ не се чете.

 

         Вярно с оригинала!

 

         Секретар: Д.С.