М О Т И В И:

 

            Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК, във връзка с чл.78а НК.

            Постъпило е Постановление от 22.12.2017 година на Прокурор при Районна прокуратура  - Хасково, в което се сочи, че срещу обвиняемия С.Д.К.   е образувано досъдебно  производство 695/2017г. по описа на РУ на МВР - Хасково за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК. Събраните в хода на досъдебното  производство доказателства установявали по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемия. Последният не   бил осъждан за престъпление от общ характер и не бил освобождаван от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

             В хода на досъдебното  производство обвиняемият не  признава за виновен, дава  обяснения  относно извършеното деяние,в които  отрича  на инкриминираната дата да е управлявал мотоциклета . В съдебното производство не оспорва отразените в постановлението фактически положения и не желае събирането на нови доказателства.В последна дума признава вината си и  моли да му бъде наложено минимално наказание.

             Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

    Обвиняемият С.Д.К. ***. Същият е български гражданин, неженен, не е осъждан, грамотен е (с основно образование) и  работи като електротехник в ОП“Екопрогрес“ ,гр.Хасково  . Обв.К.  е не правоспособен водач на МПС и няма издадено  свидетелство за управление на моторно средство.

     На 04.03.2017г. обвиняемия С.Д.К.  придобил от  свидетеля Д. К. М. от гр.Хасково с договор за покупко-продажба  кросов мотоциклет марка „*****", модел *****", с рама № *************, черен на цвят за сумата от 750 лева. Свидетеля М.обяснил на обв.К., че мотоциклета не е регистриран, тъй като не е оборудван с необходимите светлини, за да се движи по обществените пътища или улици в града. След като закупил мотоциклета обв.К. също не е предприел действия да го регистрира по надлежния ред  и да     го оборудва,за  да се движи с него  по обществените пътища.На 20.07.2017г. вечерта, със  закупения мотоциклет обв.К. решил да се разходи из града.В същото това време свидетелите Р. Т. Т. и П. Г. Н. - полицейски служители в РУ на МВР Хасково, били на работа, като автопатрулен разчет и  към  22.05 часа на 20.07.2017г. се били установили на пост на ул. „Мадара" и ул.„Щерьо Вапцаров" в гр.Хасково. Тогава пред тях преминал кросов мотоциклет, черен на цвят, без регистрационни табели. Водач на мотоциклета  бил обв.К. ,който бил с поставена защитна каска. Полицейските служители последвали с патрулния автомобил мотоциклета, като успели да го настигнат на ул."Мадара", където  същия преустановил движението си до вх.Б на бл.25 на същата улица. От мотоциклета слязъл обв.К., оставил мотоциклета на степенка, свалил каската си и се запътил към вратата на общата стаичка на блока, като извадил ключове и започнал да отключва вратата, най-вероятно за да остави мотоциклета си там. Полицейските служители се приближили към обв.К.,  легитимирали се , като поискали от него документи за самоличност и документи за управляваното от него моторно превозно средство. Обвиняемият К. стоял няколко секунди мълчаливо без да каже нищо, след което хукнал да бяга по ул.„Щерьо Вапцаров". Било му разпоредено да спре, но той не изпълнил разпореждането и продължил да бяга, след което се укрил. Полицейските служители влезли във входа на блока, пред който обв.К. оставил мотоциклета и установили къде живее. Разговаряли със свидетеля Д. М. К. - баща на обв.К., който им заявил, че мотоциклета е собственост на сина му,който го  управлявал и обичайно го  прибирал в общата стаичка на входа. Полицейските служители помолили св.Д. К. да позвъни  на сина си ,за да му каже  да се върне на местопроизшествието, но последния не си вдигнал телефона.Междувременно, след сигнализиране от  страна на полицейските служители на оперативния  дежурен, на място бил извършен оглед на местопроизшествието, ведно с албум /л.5- 9/, като с огледа бил иззет и самия мотоциклет.

          От заключението на назначената и извършена на ДП  трасологическа експертиза  се установява, че процесния мотоциклет марка „*****" е с видим идентификационен номер на рама *****************, като не са открити следи от интервенция по рамата.От приложените по делото справки от Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР Хасково и ОД на МВР Хасково /л.40-42/, безспорно се установява, че мотоциклета няма регистрация и обв.К. е неправоспособен водач.От протокола за оглед на веществени доказателства, ведно с албум към него  се установява, че процесния мотоциклет не е предназначен за движение по републиканската пътна мрежа. На мотоциклета липсва оборудване, което е задължително за МПС, за да се движат по републиканската пътна мрежа, а именно преден фар с габарити, къси и дълги светлини и заден фар с габаритна и стоп светлина. обл.Хасково.

    Така описаната фактическа обстановка и извършеното престъпление се доказват по безспорен и категоричен начин, както от обясненията на обвиняемото лице, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели и писмените доказателства по делото.

             Въз основа на обсъдените по-горе доказателствени средства съдът прие за доказано  участието   на    подсъдимия     в   престъплението    ,предмет на обвинението  Всъщност  по въпроса за авторството на подсъдимия  по управление на процесния мотоциклет  са събрани  преки доказателствени източници,  каквито се явяват  показанията на св.Р. Т. и П. Н. .Двамата свидетели  са преки очевидци на действията на подсъдимия по  управление на мотоциклета по улиците  на града . В тази връзка  показанията на св.Т. и Н. освен ,че са еднопосочни и  непротиворечиви помежду си  са съвместими и се подкрепят   от останалите доказателствени източници  Безпристрастни и непредубедени полицейските служители  пресъздават последователно и убедително хронологията на събитията на 20.07.2017 г.,като  предлагат своите възприятия относно спирането на подсъдимия  , като водач на мотоциклета  и извършената  проверка и разказват достоверно и правдиво за  последващите си действия . Депозираното от разпитаните свидетели  не се опровергава  и от приобщените в хода на  досъдебно производство, гласни доказателствени средства – обясненията на подсъдимия,които поради тяхната изолираност и неподкрепеност от други доказателствени източници съдът не кредитира. Съдът цени и приложените по делото писмени доказателства като обективни, достоверни, кореспондиращи с гласните доказателства и неоспорени от страните. Съдът възприе и кредитира в решението си  и  заключенията на назначените  експертизи , като изготвени  обективно, с необходимите професионални знания и опит в съответната област, по което страните също не се противопоставят.

При така установената фактическа обстановка, от обективна  страна  обвиняемият  С.  Д.К. е осъществил  състава на  престъплението по  чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, а именно: на 20.07.2017г. в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „****", модел ****", с рама № ***************, което не е регистрирано по надлежния ред. От обективна страна, няма спор, че мотоциклет марка „*****", модел *****" , който обвиняемият е управлявал е "моторно превозно средство" по смисъла на § 6, т. 11 на Закона за движението по пътищата, доколкото е снабдено с двигател за придвижване и не е релсово превозно средство.За да бъде престъпно поведението на обвиняемия, законът изисква управлението на МПС да се осъществява, въпреки че същото не е регистрирано по надлежния ред. В тази си част наказателната норма е бланкетна, като съдържанието й следва да се запълни чрез анализиране на относимите правни норми към регистрирането на МПС на територията на страната. Правната регламентация на въпросните правоотношения е намерила израз в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, съгласно която - по отворените за обществено ползване пътища се допускат единствено регистрирани моторни превозни средства с поставени на определените места табели с регистрационен номер. За приложение на разпоредбата е приета и Наредба I-45 / 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, като съгласно чл. 2 от Наредбата - МПС задължително се представят за регистрация от секторите "Пътна-полиция" при СДВР или областните дирекции на МВР по постоянния адрес на собственика, като последният е длъжен, с оглед разпоредбата на чл. 4, ал.1, лично да представи превозното средство и необходимите документи за извършване на регистрацията. За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация /чл. 9 от Наредбата/ и се предоставят табели с регистрационен номер/ чл. 10 от Наредбата/, които следва да бъдат монтирани на местата, определени от производителя (съгласно чл. 10, ал.7 от Наредбата - на мотоциклетите табела с регистрационен номер се поставя само отзад). В конкретния случай и този признак от обективна страна е налице, доколкото видно от писмото от ОДМВР-Хасково  мотоциклетът никога  не е регистриран  , респективно за него не са издавани регистрационни табели. Съгласно чл.1, ал. 4, т.3 от Наредба № 1-45 не подлежат на регистрация моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут. В случая, след като превозното средство се е движело на собствен ход по път, отворен за обществено ползване, то е било необходимо да бъде регистрирано по надлежния ред.

            Като цяло  няма спор, че деянието на обвиняемия осъществява от обективна и субективна страна признаците на вмененото му престъпление. В конкретния случай, не може да се приеме, че извършеното от обвиняемия С.Д.К., разкрива явно незначителна обществена опасност, поради което то е непрестъпно, съгл. чл. 9, ал.2 от НК. Касае се за формално престъпление, при което следва да се приеме, че съгласно законодателната логика, осъществяването на признаците на престъплението от обективна и субективна страна разкрива достатъчно висока степен на обществена опасност, за да бъде криминализирано и без да е необходимо да са настъпили някакви други вредни последици.

            От субективна страна обвиняемият е осъществил престъплението с пряк умисъл - въпреки, че е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че мотора  не е регистриран и поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, го е привел в движение и го е управлявал в гр.Хасково   до спирането му от полицейските служители.

             След като прецени тежестта на деянието и данните за обвиняемия, съдът счита, че са налице всички материалноправни предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, визирани в императивната разпоредба на чл. 78а, ал. 1 от НК.  За извършеното  престъпление  по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, според действащата към момента на деянието редакция на текста /обн. ДВ бр.95/2016г./ се предвижда наказание лишаване от свобода до една  година или глоба от 500 лв. до 1000 лв. Видно от приложената справка за съдимост обвиняемият  е осъждан за престъпление по чл.354а ал.5 от НК  на наказание глоба от 600 лв. ,за което  е  реабилитиран по право на 27.03.2013г. Подсъдимият е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК по НАХД№1061/2009 г .на РС-Хасково . По отношение на лицата, освободени от наказателна отговорност по глава осма от НК, разпоредбите на чл. 85 и следващите не се прилагат, защото те не се считат осъждани. С оглед възможността за последващо прилагане на разпоредбата на чл. 78а от НК спрямо обвиняемия , съдът следва да разгледа по – детайлно последиците от наложеното  му  по НАХД № 1061/2009г. наказание. Съгласно указанията в ППВС № 7/85г., т. 4, лицата освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК не могат да бъдат поставяни в по – тежко положение от лицата, които са осъдени на глоба по НК. Затова и лицето, което е освободено от наказателна отговорност, може повторно да бъде освободено от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, като  приложим е срокът по чл. 86, ал. 1, т. 3 от НК. Съответно изтичането на фиксиран в закона срок, който за глобата е едногодишен и тече от изпълнението на наказанието води до възможност за последващо приложение на чл. 78а от НК по отношение на лице, което вече е освобождавано от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. В настоящия случай са налични  доказателства за изпълнение на  административното  наказание, наложено по НАХД №1061/2009г.на РС-Хасково  от обв.К., като  глобата е платена на 21.10.2010 г.,видно от писмо на НАП ТД Пловдив офис Хасково .Следователно налага се изводът, че освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание и особено фактът, че наложеното  на обвиняемия  наказание „глоба” е   изпълнено , не може да се приеме за материална пречка за повторното му освобождаване  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Изложенето до тук и указанията, дадени в ППВС №7/85г., т. 4, водят до заключението, че към момента на извършване на престъплението, предмет на настоящото решение , обв.К. може повторно да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК.Престъплението по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК е на просто извършване и не са причинени имуществени вреди. В този смисъл, съдът счита, че на обвиняемия следва да бъде наложено административно наказание глоба. При определяне размера на наказанието, съдът  се съобрази с материалното и имотно  състояние на обвиняемия, както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелства -  чисто съдебно минало  и добри характеристични данни. Съдът се съобрази и с липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Имайки предвид   тежестта на деянието, съдът счита, че  наказанието “глоба”  следва да бъде определено, според предвиденото  от разпоредбата на  чл.78 а от НК, в минимален  размер на  1000  лв . С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати.        

                Мотивиран така,съдът постанови решението си.

 

 

                                                    Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.