М О Т И В И:

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК, във връзка с чл.78а НК.

Постъпило е Постановление от 20.12.2017 година на Прокурор при Районна прокуратура  - Хасково, в което се сочи, че срещу обвиняемия А. ***  е образувано бързо производство № 1306/2017г. по описа на РУ на МВР - Хасково за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК. Събраните в хода на бързото производство доказателства установявали по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемия. Последния не бил осъждан за престъпление от общ характер, не бил освобождаван от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

В хода на бързото производство обвиняемият признава вината си и дава подробни обяснения  относно извършеното деяние. В съдебното производство не оспорва отразените в постановлението фактически положения и не желае събирането на нови доказателства.В последна дума признава вината си и  моли да му бъде наложено минимално наказание.

                    Договорния защитник на обвиняемия адв.Г.П. , в съдебното заседание не оспорва приетите за установени в постановлението фактически положения. Счита, че са налице условията на чл.78а от НК за освобождаване на подзащитния и от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Моли при индивидуализация на административното наказание съдът да определи глобата в минимален  размер.          

   Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

   Обв. А. ***. Същият е българин, български гражданин, грамотен - с основно образование, не женен, ученик в „ПМГ по механика и електротехника" гр.Хасково, не е осъждан, видно от справката му за съдимост . Не са вписани данни обвиняемият да е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

Обв. А.Н.А. е правоспособен водач на МПС, категории „В, М", като притежава  свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 283300011, издадено на 11.05.2017г., валидно до 11.05.2027г. Същият се води на отчет в ОД на МВР сектор „Пътна полиция" Хасково като няма констатирани нарушения по ЗДвП преди 29.11.2017г., видно от справка за нарушите л/водач на сектор КАТ ПП ОД МВР Хасково(л.39).

На неустановена дата през 2017г. обв. А.Н.А. закупил мотоциклет марка "MZ 251", с рама №: 2542598 за 400,00 лева. Още при закупуването на мотоциклета същият нямал поставена регистрационна табела. Според справка с per. № 272р - 25082/13.12.2017г. на ОД МВР Хасково отдел „Административен" (л.45), по отношение на този мотоциклет на 17.12.2010 г. била прекратена регистрацията му (бил бракуван) с отбелязан предишен собственик Н. Х. П..След закупуване на мотоциклета, обвиняемият А.Н.А. го управлявал без да го регистрира по надлежния ред, въпреки, че знаел за това си задължение.

На 29.11.2017г., около 15.30 часа обв. А.Н.А., управлявайки мотоциклет марка "МZ 251", с рама №: 2542598 се движел в центъра на село Татарево, общ.Минерални Бани, обл.Хасково. Същевременно св.А. Д. Д. (л.24) - мл.експерт в Участък МВР Минерални бани при РУ Хасково, изпълнявал служебните си задължения като също бил по работа в село Татарево, общ.Минерални бани, обл.Хасково. Покрай служебния му автомобил преминал мотоциклет марка "MZ 251", с рама №: 2542598, управляван от обв.  А.. На св. Д. му направило впечатление обстоятелството, че мотоциклетът няма поставена регистрационна табела и това го мотивирало да го последва и спре за проверка. Мотоциклетът спрял и била извършена полицейска проверка вкл. и на водача му. В хода на проверката обвиняемият А.Н.А. оказал пълно съдействие. Установено било, че същият не притежава категория „А", за да управлява мотоциклета, не носел в себе си въобще свидетелство за управление на моторно превозно средство, а след справка се указало, че мотоциклетът е бракуван и към момента не е регистриран по надлежния ред. За установените административни нарушения по чл.140 от ЗДвП - за това, че управлява МПС което не е регистрирано по надлежния ред, и по чл.100 от ЗДвП - за това, че не носи СУМПС, спрямо обв. А.Н.А. бил съставен акт с бланков номер серия Д-141328 от св. А. Д. Д. като свидетел на извършване на административното нарушение станал негов колега от Участък на МВР Минерални Бани – Х.Ф. Х.. Обвиняемият подписал акта без възражения.

    Така описаната фактическа обстановка и извършеното престъпление се доказват по безспорен и категоричен начин, както от обясненията на обвиняемото лице, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели и писмените доказателства по делото.

   При така установената фактическа обстановка, от обективна  страна  обвиняемият А.Н.А.   е осъществил  състава на  престъплението по  чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, а именно: на  29.11.2017г. в с. Татарево, общ. Минерални Бани, обл. Хасково управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка "MZ 251", с рама № 2542598, което не е регистрирано по надлежния ред. От обективна страна, няма спор, че - мотоциклет марка "MZ 251, който обвиняемият е управлявал е "моторно превозно средство" по смисъла на § 6, т. 11 на Закона за движението по пътищата, доколкото е снабдено с двигател за придвижване и не е релсово превозно средствоа да бъде престъпно поведението на обвиняемия, законът изисква управлението на МПС да се осъществява, въпреки че същото не е регистрирано по надлежния ред. В тази си част наказателната норма е бланкетна, като съдържанието й следва да се запълни чрез анализиране на относимите правни норми към регистрирането на МПС на територията на страната. Правната регламентация на въпросните правоотношения е намерила израз в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, съгласно която - по отворените за обществено ползване пътища се допускат единствено регистрирани моторни превозни средства с поставени на определените места табели с регистрационен номер. За приложение на разпоредбата е приета и Наредба I-45 / 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, като съгласно чл. 2 от Наредбата - МПС задължително се представят за регистрация от секторите "Пътна-полиция" при СДВР или областните дирекции на МВР по постоянния адрес на собственика, като последният е длъжен, с оглед разпоредбата на чл. 4, ал.1, лично да представи превозното средство и необходимите документи за извършване на регистрацията. За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация /чл. 9 от Наредбата/ и се предоставят табели с регистрационен номер/ чл. 10 от Наредбата/, които следва да бъдат монтирани на местата, определени от производителя (съгласно чл. 10, ал.7 от Наредбата - на мотоциклетите табела с регистрационен номер се поставя само отзад). В конкретния случай и този признак от обективна страна е налице, доколкото видно от писмото от ОДМВР-Хасково  мотоциклета от 17.12.2010 г.  е   с прекратена регистрация от предишния собственик и  не е регистриран повторно , респективно за него не са издавани регистрационни табели.

Като цяло между страните няма спор, че деянието на обвиняемия осъществява от обективна и субективна страна признаците на вмененото му престъпление. Възраженията  от страна на защита се съсредоточава около това, дали въпреки това, с оглед обществената му опасност, деянието не е "малозначително", респективно дали не следва да намери приложение разпоредбата на чл. 9, ал.2 НК.  Съгласно тази разпоредба на материалното наказателно право (чл. 9, ал.2 НК), не е престъпно деянието, което макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Както е известно, конкретиката на всеки процесен случай е тази, която обосновава позицията за наличие или не на условията, заложени в обсъждания законов текст. Прегледът на ценимите обстоятелства  по настоящото дело не дава възможност за осмисляне на предпоставки на нито една от двете алтернативи на чл. 9, ал. 2 НК. Това е така, доколкото тук следва да се отчете както личността на обвиняемия, като част от преценката за самата обществена опасност на престъплението, така и конкретиката на самото деяние.

В случая обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност за извършени престъпления от общ или частен характер ,както и  по отношение на него в информационния масив на ОД на МВР-Хасково няма заведени криминалистически регистрации. Обвиняемият обаче   не притежава свидетелство за управление  на ПС от категория „А", за да управлява мотоциклета ,което  се явява отегчаващо отговорността на деянието  обстоятелство, което по мнение на съда завишава степента на обществена опасност на реализираното престъпление и не може да бъде пренебрегнато. Обвиняемият не е санкциониран  за  други нарушения на ЗДвП ,  но управлението на моторното превозно средство от водач,който не притежава съответно свидетелство за управление  за категорията на управляваното МПС     не позволява излагането на сериозни и убедителни съждения за малозначителност на деянието, независимо от разстоянието на придвижване , подбудите за управление на мотоциклета   и времето на извършване на престъплението. В обобщение съдът счита, че управлението на  МПС   и то в населено място -  по време, когато се предполага, че по улиците се движат  хора  и превозни средства разкрива сравнително високата степен на обществена опасност на конкретното деяние, и води до извода, че в конкретния случай е неприложима разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК.

  От субективна страна обвиняемият е осъществил престъплението с пряк умисъл - въпреки, че е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че лекият автомобил не е регистриран и поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, го е привел в движение и го е управлявал в гр. Хасково до спирането му от полицейските служители.

              След като прецени тежестта на деянието и данните за обвиняемия, съдът счита, че са налице всички материалноправни предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, визирани в императивната разпоредба на чл. 78а, ал. 1 от НК.  За извършеното  престъпление  по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, според действащата към момента на деянието редакция на текста /обн. ДВ бр.95/2016г./ се предвижда наказание лишаване от свобода до една  година или глоба от 500 лв. до 1000 лв. Обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Престъплението по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК е на просто извършване и не са причинени имуществени вреди. В този смисъл, съдът счита, че на обвиняемия следва да бъде наложено административно наказание глоба. При определяне размера на наказанието, съдът  се съобрази с материалното и имотно  състояние на обвиняемия, както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелства -  чисто съдебно минало, добри характеристични данни, пълните обяснения и съдействие  в хода на бързото производство, относно извършеното деяние. Съдът се съобрази и с липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Имайки предвид   тежестта на деянието, съдът счита, че  наказанието “глоба”  следва да бъде определено, според предвиденото  от разпоредбата на  чл.78а от НК, в минимален  размер на  1000  лв . С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати.         

     Мотивиран така,съдът постанови решението си.

 

 

                                                    Съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.