М О Т И В И

    към решение № 22/19.01.2018 година, постановено по

 АНД № 1343/2017 година по описа на РС-Хасково

 

                      

 Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

С постановление на РП-Хасково е предложено обвиняемия Ж.Е.Т. - роден на ***г***, с ЕГН **********, адрес за призоваване в страната - гр.Хасково, ул.****************, и с.Б., община Първомай, българин, български гражданин, неженен, грамотен - със средно образование, безработен, неосъждан, да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание по  чл.78а от НК за  затова, че на 12.06.2017г. в гр. Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - марихуана (коноп, канабис) с нетно тегло 1,7479 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,8% (тегловни проценти), на стойност 10,49 лв., като случаят е маловажен, с което от обективна и субективна страна осъществил състава на престъпление по чл. 354а ал.5 вр. ал. 3 предл. 2 т. 1 предл. 1 от НК.

РП-Хасково, редовно призовани, не изпращат представител в с.з.

Обвиняемият Борис Г. редовно призован се явява лично и с адв.П. Т.. Заявява, че се признава за виновен в повдигнатото обвинение и признава изцяло фактите  и обстоятелствата изнесени в постановлението на РП-Хасково като не иска да се събират нови доказателства. Съжалява за стореното и иска съдът да му наложи минимално  наказание. 

Защитника на обвиняемия адв. П. Т., пледира, че подзащитният му се признава за виновен, признава фактите и обстоятелствата изнесени от прокуратурата в постановлението по чл.78а от НК, и моли съдът да го признае за невиновен като приложи чл.9, ал.2 от НК, излагайки подробни доводи за това. алтернативно моли съда, ако прецени, че не може да се приложи чл.9, ал.2 от НК, да наложи минимално наказание на обвиняемия, като отчете многобройните смекчаващи вината обстоятелства. Те се изразявали в младата възраст, чистото му криминално минало, липсата на осъждания, признанието на вината и ниската стойност и количество на наркотика. 

Съдът, като взе предвид събраните по досъдебно производство № 533/2017г. по описа на РУ МВР-Хасково доказателства, приобщени към настоящото дело, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:  Обвиняемият Ж.Е.Т. до 05.04.2017г. живеел и работел в Англия. Когато се завърнал в България решил да се занимава с отглеждането на пчели и за тази цел пребивавал в село Б., обл.Пловдив, където родителите му притежавали имот. На 11.06.2017г. в следобедните часове дошъл в гр.Хасково, за да закупи инвентар за отглеждането на пчелите. Закупил необходимите неща и отишъл в Центъра на града. Около 21,30 часа от две непознати за него лица закупил суха зелена листна маса - „марихуана" за 50,00 лева, представляваща в по-голямата си част глави от растението. В парк, намиращ се до реката в гр.Хасково изпушил част от марихуаната, а останалото количество - 1,7479 грама пресипал в полиетиленов плик от филтри за цигари тип „клик" с надпис „CARTEL "с размери 10 см. на 10 см. и я прибрал в левия страничен джоб на раницата, която носел. Това количество представлявало 14 глави суха зелена листна маса - „марихуана". По този начин установил фактическа власт върху наркотичните вещества. Около 23.40 часа сам се разхождал в района на пл. „Свобода" гр. Хасково, в близост до изградената сцена пред сградата на Областна администрация гр.Хасково като носел на гърба си и раницата, в която бил поставил наркотичните вещества. Същевременно св. Т.Д.Г. (л.5) и св. П.А.П.(л.б) - и двамата полицаи в РУ Хасково, били на работа като автопатрул. В 23.40 часа на 11.06.2017г. при обход на централна градска част забелязали обв. Ж.Е.Т. да се разхожда сам с раницата си. Полицейските служители взели решение да извършат проверка. Св. Петьо П. се приближил към обв. Ж.Е.Т. като му поискал да представи документ за самоличност. Обвиняемият обаче отговорил, че не носи в себе си лична карта. Тогава на св. Т. Д. Г. и на св. П.А. П. им направило впечатление, че обвиняемия говори бързо и състоянието му е недекватно. Помолили го да ги придружи до сградата на РУ Хасково за установяване на самоличността му. В РУ Хасково самоличността на обв. Ж.Е.Т. била установена. В 00.20 часа на 12.06.2017г. полицейските служители подканили обвиняемия да извади всичко от раницата си, при което той показал сам и полиетиленовия плик от филтри за цигари тип „клик" с надпис „CARTEL "с размери 10 см. на 10 см., който съдържал 1,7479 грама суха зелена листна маса - „марихуана", представляващи 14 глави от растението. Пред двамата свидетели - Т.Д.Г. и П.А.П., обв. Ж.Е.Т. обяснил, че в плика се съдържа канабис както и че го е закупил от непознати за него лица по-рано същата вечер за 50,00 лева. Предал доброволно, видно от протокол за доброволно предаване (л.7) полиетиленовия плик с надпис „CARTEL" с размери 10 см. на 10 см., който съдържал 1,7479 грама суха зелена листна маса - „марихуана", представляващи 14 глави от растението в с различни размери. Обв. Ж.Е.Т. бил задържан за 24 часа на основание чл.72 ал.1 т. 1 от ЗМВР със Заповед с рег.№ 1970зз-176/.10.2016г. (л.23) поради извършено престъпление.

Видно от заключението на съдебната физико-химическата експертиза(л.14-15), изготвена с протокол № 239/13.06.2017г. на БНТЛ при ОД на МВР - гр.Стара Загора, предоставената растителна маса от обект № 1 представлява „коноп" (марихуана, канабис) с нетно тегло 1,7479 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент „тетрахидроканабинол"- 9,8% (тегловни процента). Остатъка от наркотичните вещества са били върнати на водещия разследването. С писмо на разследващ полицай остатъка от наркотичното вещество е било изпратено на ЦМУ за съхранение.  

Обв. Ж.Е.Т. не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с прилагане на чл.78а от НК. Признава вината си и изразява критично отношение към извършеното. Тези факти, както и ниската стойност на предмета на престъплението и малкото количество, сочат, че случая е маловажен по смисъла на чл.93 т.9 от НК.

Марихуаната се намира в Списък 1 на чл.З ал.1 на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, включващ "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина". Представлява наркотично средство, няма легална употреба, пазар и производство и е под контрол съгласно Единната конвенция на ООН за психотропните вещества, ратифицирана от РБ, както и съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите"(ЗКНВП).

Видно от протокола на експертизата (л.15) остатъкът неизразходвано количество марихуана след анализа е 1,6476 грама. Същото е върнато в РУ - гр.Хасково на разследващия полицай и са изпратени в ЦМУ отдел "МРР-НОП"- София видно от писмо(л.17). Върнати са и опаковките на наркотичните вещества.

Съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г за определяне на цените на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството - Приложение № 2 стойността на 1 грам „марихуана" е 6 лева т.е. стойността на предмета на деянието - общо 1,7479 грама марихуана (коноп, канабис) възлиза на 10,49 лева.

Горната фактическа обстановка се възприе от съда на база доказателствата по  досъдебно производство № 533/2017г. по описа на РУ МВР-Хасково, а именно: протокол за разпит на обвиняем, протокол за доброволно предаване, протокол за оглед на веществени доказателства ведно с албум, протокол за разпит на свидетелите - св. Т.Д.Г. и на св. П. А., физико-химическа експертиза, свидетелството за съдимост, характеристични данни, декларация за семейно, материално и имотно състояние, карта за обвиняем и други. Освен това тези доказателства се подкрепят и от самопризнанията на обвиняемия в съдебното следствие.

При така установената  фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият Ж.Е.Т., роден на ***г***, с ЕГН **********, адрес за призоваване в страната - гр.Хасково, ул.****************, и с.Б., община Първомай, българин, български гражданин, неженен, грамотен - със средно образование, безработен, неосъждан, е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, като на 12.06.2017г. в гр. Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - марихуана (коноп, канабис) с нетно тегло 1,7479 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,8% (тегловни проценти), на стойност 10,49 лв., като случаят е маловажен.

От субективна страна обв. Ж.Е.Т. е осъществил престъплението  умишлено, с пряк умисъл- съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и настъпването на обществено-опасните му последици и е целял   тяхното настъпване.

Съдът намира искането на защитата за приложението на чл.9, ал.2 от НК за неоснователно в настоящият случай. Това е така най-малко поради две причини: На първо место  поради факта, че видно от събраните по делото доказателства става въпрос действително за едно  не голямо количество марихуана общо 1,7479  грама, но със значително съдържание на тетрахидроканабинол 9.8 тегловни %. Последното с оглед и на факта, че обвиняемият е предоставил и  е пушил от закупената от него марихуана и на други лица, тоест тя е била в по-голямо количество, въпреки повдигнатото обвинение, свидетелства за една по висока степен на опасност на самото деяние. Тоест става въпрос на практика не за  една цигара марихуана а за няколко, както и за няколко лица които са го  употребили. Освен това следва да се отбележи, че съдът намира и обществената опасност на дееца за по висока до колкото той въпреки, че в досъдебното производство съдейства за разкриването на престъплението и има добро процесуално поведение, то това не е така в съдебната фаза на производството. Това е така защото въпреки взетата мярка за неотклонение „Подписка „ в хода на ДП, обв. Ж.Е.Т.  е сменил постоянният си адрес и местопребиваването си без да уведоми съответните органи за това. Именно това нарушаване на мярка за неотклонение „Подписка „ и необходимостта за щателно издирване и отлагане на два пъти на съдебното заседание, говори за една по висока степен на обществена опасност на дееца. Последният видно от горното по никакъв начин не дава индикации с поведението си, че зачита законите на страната и съдебната система като цяло, както и според съда последното свидетелства за безразличие от страна на обвиняемия към извършеното от него. Поради всичко това съдът намира, че в настоящият случай не е приложим чл.9, ал.2 от НК.

Предвид гореизложеното, съдът приема, че в случая са налице условията и предпоставките на чл.78а от НК, а именно: за извършеното престъпление   от обв. Ж.Е.Т. по  чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т.1 от НК се предвижда наказание глоба до  хиляда лева, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ  характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред, като от престъплението не са  причинени имуществени вреди. Ето защо, предложението на РП-Хасково се явява основателно и обвиняемият следва, да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, като му се наложи административно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Съдът отчете критично отношение на обвиняемия към извършеното престъпление и чистото му съдебно минало. Предвид изложеното, съдът прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и счете, че наказанието „глоба” следва да бъде определено, съобразно нормата на чл.78а,ал.5, вр. ал.1 от НК в редакцията й от ДВ бр.26/2010г., в минимален размер от 1 000 лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенции на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно, както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Съдът отне на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на държавата веществените доказателства по делото, явяващи се и предмет на престъплението, а именно – марихуана"(коноп, канабис) с тегло 1,6476 грама остатък неизразходвано количество след анализ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,8% (тегловни проценти) -  на съхранение в  ЦМУ-София, като постанови унищожаването им.

Съдът осъди Ж.Е.Т. роден на ***г***, с ЕГН **********, адрес за призоваване в страната - гр.Хасково, ул.****************, и с.Б., община Първомай, българин, български гражданин, неженен, грамотен - със средно образование, безработен, неосъждан, да заплати по сметка на ОДМВР –Хасково, деловодни разноски в размер на 74.45 лв. за вещо лице.        

 

Мотивиран така и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.

 

                                                                      Районен съдия:/п/ не се чете.

 

                        Вярно с оригинала!

 

                        Секретар: Д.С.