Н.о.х.д. №1209 / 2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

        Обвинението срещу подсъдимия М.Д.М. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че в периода от месец април 2017г. – до 15.06.2017г. вкл., в гр.Хасково, при условията на продължавано престъпление, сам, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН „България Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ-Хасково, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

        В съдебно заседание представителят на РП-Хасково поддържа така повдигнатото обвинение. И двете деяние се установявали безсъмнено от събраните по делото доказателства- както от обективна, така и от субективна страна. Наказанието на М. следвало да се определи при условията на чл.54 ал.1 от НК, тъй като не били налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства. Прокурорът предлага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, което следвало да се отложи с изпитателен срок от 3 години.

        Иска присъда в този смисъл.

        Подсъдимият М.М. не се явява и не взема становище.

        Защитникът на подсъдимия пледира за наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, с изпитателен срок от 3 години и „глоба“ в размер на 100 лв. Имало достатъчно смекчаващи вината обстоятелства съдът да определи такова наказание.

        Пледира за присъда в този смисъл.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, възприе фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, а именно :

        Подсъдимият М.Д.М. ***. На етажа имало 3 апартамента, като М. обитавал краен десен апартамент. Св.Н.Б. - домоуправител на блока № ***** на *************в гр.Хасково, познавал от дълги години М.М., като лицето, което обитава само апартамент № ** във въпросния блок. Апартаментът се захранвал с електроенергия, като обект с измервателна точка (ИТН) № 1535360 и чрез средство за търговско измерване (електромер) № 000444455 с титуляр на партидата - М.Я.М. с клиентски номер 1000907333, видно от писмо с изх.№ 6771324-1/02.06.2017 год. на "ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД.

        Подсъдимият М.М. е внук на М.Я.М., починал през 2006г.

        М.М. живеел сам в апартамента в гр.Хасково, *************№ ****, ет.*, като в жилището рядко го посещавала приятелката му.

        Поради финансови затруднения М.М. не успявал да се справи със сметките за потребена електрическа енергия. По тази причина, на 23.01.2017г., от „ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД, преустановили захранването към жилището му, видно от писмо с изх.№ 7021642-1-8/25.08.2017г.

        На неустановен ден, през месец април 2017г. подсъдимият взел решение да се присъедини неправомерно към електропреносната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД и сам „шунтирал" електромер № 000444455 в електромерното табло, намиращо на етажната площадка на ет. *, в блок № **** на *************в гр.Хасково, който измервал потребената енергия в дома му.

        Премахнал поставената на електромера пломба. След това, откачил от клемите входящия и изходящия проводник на електромер № 000444455 и ги свързал по между им с жица, т.нар. „шунт". След това затворил капака на електромера, поставил отново измъкнатата по - рано пломба, и затворил вратата на таблото с електромерите.

        Същевременно на 26.04.2017г. св.С.А.Г. и С.М.Т.- и двамата служители "ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД, извършили проверка на измервателната система по партидата на М.Я.М.,***, № на електромера - 000444455. На място констатирали, че електромерът с посочения номер е със затъмнен дисплей, като констатирали „шунтирането,, на входяща и изходяща клема на клемния блок. По време на проверката, се появила приятелката на М., която му носела храна. След като била помолена от служителите на "ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД, извършващи проверката, тя включила осветлението в дома му. Проверяващите знаели, че подаването на ел.енергия към този абонат е спряно поради натрупани неплатени сметки. Виждало се, че електромерът е затъмнен, а електрическите уреди в апартамента работели - осветлението на коридора.

        Служителите на "ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД съставили констативен протокол на името на собственика на партидата М.Я.М., тъй като М.М. не присъствал на проверката. На място бил извършен оглед на местопроизшествието, видно от протокол с фотоалбум. За случая била уведомена и свид.Ж. С.Д. *** към " ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД.

        Според заключението на съдебната електро-техническа експертиза, на 26.04.2017г. било установено неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ", КЕЦ - Хасково на измервателна точка (ИТН) № 1535360, находяща се на адрес сгр.Хасково, *************№ 21-23, ет.8. Установеният тъмен дисплей на електромер № 00^)444455, при извършения оглед на горепосочения адрес, означавал, че към уреда не се подавало напрежение. Установеното откачане на входящата и изходящата клема на посочения електромер и свързването помежду им, посредством „шунт", или „устър клема" постигало два резултата. Първият бил, че електромер № 000444455 се изключвал от линията на захранване на абоната, а вторият: че се създавала нова, директна връзка на абоната с електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД.

        Това било така, защото входящият към електромер № 000444455 проводник бил част от тази мрежа, а изходящият бил началото на електрическата инсталация на абоната. По своята същност, това свързване представлявало ново присъединяване на абоната към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД.

        Установеното    неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа водело до пълно неотчитане на потребената от абоната електроенергия, тъй като уредът за търговско измерваме на потребената от абоната ел.енергия - електромер № 000444455, бил изключен от линията за захранване. От друга страна в линията на неправомерното присъединяване нямало включен уред за търговско измерване на потребената ел.енергия - електромер.

        Това означавало, че цялото количество потребена от абоната ел.енергия не се измерва и отчита.

        Тъй като подаването на ел.енергия към жилището му било спряно, след проверката на служители на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД, КЕЦ - Хасково, на 26.04.2017г., когато била премахната неправомерната връзка с електропреносната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД и поради финансова невъзможност да заплати начислената ел.енергия, М.Д.М., на неустановена дата, през месец юни 2017 год. отново взел решение да се присъедини незаконно към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД.

        Така, по познатия начин, подсъдимият сам „шунтирал" електромер № 000444455 в електромерното табло, намиращо на етажната площадка на ет.8, в блок № 21-23 на *************в гр.Хасково, който отчитал потребената електрическа енергия в дома му. Подсъдимият М.М. премахнал поставената на електромер № 000444455 пломба. За целта използвал нокторезачка, за не остане ръб на телта. След като прерязал телта, издърпал оловната пломба, поставена от служителите на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД и отворил вратата на клемореда на електромера. След това, откачил от клемата изходящия проводник на електромер № 000444455, и го свързал посредством жица /единичен меден проводник със сечение 4 кв.мм/, т.нар. „шунт", с главен витлов предпазител, монтиран в таблото. След това, затворил капака на електромера, поставил отново измъкнатата по-рано пломба, и затворил вратата на таблото с електромерите.

        Така в апартамента на подсъдимия М.М. отново имало ток.

        На 15.06.2017г. отново били изпратени служители на ЕВН, да извършат проверка на място. Служителите на "ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД съставили констативен протокол на името на собственика на партидата М.Я.М., тъй като М.М. не присъствал на проверката На място е бил извършен оглед на местопроизшествието, видно от протокол с фотоалбум. За случая е била уведомена и свид. Ж. С.Д. *** към " ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД.

        Според заключението на съдебната електро-техническа експертиза на 15.06.2017г. било  установено отново неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ", КЕЦ - Хасково на измервателна точка (ИТН) № 1535360, находяща се на адрес гр.Хасково, *************№ ****, ет.*. Установеното свързване на изходящия проводник на електромер с № 000444455 с главен витлов предпазител, монтиран в таблото, посредством единичен меден проводник със сечение 4 кв.мм. и черна единична „устър клема", имащо за резултат изключването на електромера от линията на захранване на абоната с електрическа енергия. Свързването на главния предпазител с изходящия проводник на електромер № 000444455, представлявало нова, директна връзка между потребителя и електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване Юг" ЕАД. Това било така, защото главният предпазител бил част от електроразпределителната мрежа, а изходящият проводник от електромер № 000444455 бил началото на електрическата инсталация на потребителя.

        По своята същност, това свързване представлявло ново присъединяване на абоната към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение ЮГ" ЕАД.

        Установеното    неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа водело до пълно неотчитане на потребената от абоната електроенергия, тъй като уредът за търговско измерваме на потребената от абоната ел.енергия - електромер № 000444455, бил изключен от линията за захранване. От друга страна в линията на неправомерното присъединяване нямало включен уред за търговско измерване на потребената ел.енергия - електромер.

        Подсъдимият М.М. е осъждан, но реабилитиран.

        Тази фактическа обстановка се установява безсъмнено от разпитаните по делото свидетели, писмените доказателства и извършените електро-технически експертизи.

        При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подсъдимият М.Д.М. ЕГН ********** *** е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.234в ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК, като в периода от месец април 2017г. – до 15.06.2017г. вкл., в гр.Хасково, при условията на продължавано престъпление, сам, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН „България Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ-Хасково, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

        От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на извършеното, предвиждал е престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните последици.

        Деянието, извършеното от подсъдимия М.М.Д., е осъществено при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26 ал.1 от НК, тъй като всяко едно от изпълнителните деяния е осъществено през непродължителен времеви отрязък, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото деяния се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото.

        В тази връзка съдът определи наказанието на подсъдимия по следния начин :

        Съставът на чл.234в ал.1 от НК предвижда кумулативни наказания „лишаване от свобода“ до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева. За лишаването няма специален минимум, което значи, че съдът може да определя наказание от минималния размер, посочен в общата част – до специалния максимум в състава на члена. Съдът счете, че няма основание за приложение на чл.55 от НК – нито са налице изключителни, нито многобройни смекчаващи вината обстоятелства при М.М.. Ето защо съдът определи първото наказание „лишаване от свобода“ съобразно общите правила на чл.54 ал.1 от НК. Съдът обсъди съотношението на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени тежкото финансово положение на подсъдимия, за което са налице доказателства по делото. Съдът счете, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Ето защо съдът определи наказанието при превес на смекчаващите вината обстоятелства и се насочи към размер под средата и малко над минимума – а именно „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца. Подсъдимият е реабилитиран. Целите на наказанието могат да се постигнат и без ефективно изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“. Ето защо съдът счете, че са налице предпоставките на чл.66 ал.1 от НК и отложи изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 години. Съдът наложи и кумулативно предвиденото наказание „глоба“. За неговият размер важат същите мотиви – няма специален минимум на глобата, следователно минимумът е този в общата част на НК – съотношението на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства е същото и индивидуализацията бе направена по същия начин – под средата и малко над минимума – а именно глоба в размер на 200 лв.

        С оглед чл.189 ал.3 от НПК съдът възложи на подсъдимия и направените по делото разноски.

        Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                   Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.