П Р О Т О К О Л

 

18.12.2017 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                V-ти Наказателен състав

На осемнадесети декември                                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: А. Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1505 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10,06 часа, се явиха:

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Хасково, редовно уведомени по телефона, се явява прокурор А. Иванов.

ПОДСЪДИМИЯТ Дмитрий Димитрович С., редовно призован чрез органите на ОС „ИН” гр. Хасково и доведен от органите на ОЗ „Охрана” гр. Хасково, се явява лично и с адв. А.П., редовно уведомен по телефона и надлежно упълномощен по делото.

По хода на делото:

ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. П. - Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМ - Да се гледа  делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Пристъпи се към снемане самоличността на подсъдимия.

ДМИТРИЙ ДИМИТРОВИЧ С. - роден на ***г. в Руска Федерация, с Разрешение за пребиваване № 700983355 от 26.07.2017г., руснак, със средно образование, владеещ писмено и говоримо български език, неженен, осъждан, с постоянен, настоящ адрес ***, понастоящем в ОС „ИН”, гр.Хасково, с ЕГН **********.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на основание чл. 274 и чл. 275 от НПК разясни  на страните  правото им на отводи и възражения срещу състава на съда, прокурора, секретаря, защитника  и възможността  да  направят нови  искания по доказателствата  и по реда  на съдебното следствие.

ПРОКУРОР - Не правя отводи и възражения против състава на съда, секретаря и защитника на подсъдимия. Нямам искания за доказателства, както и по реда на съдебното следствие.

АДВ. П. - Нямаме искания за доказателства и нямаме възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря. Нямам искания по доказателствата, както и искания за изменение реда на съдебното следствие.

ПОДСЪДИМ - Нямам възражения  против състава на съда, прокурора и секретаря.  Нямам искания за събиране на други доказателства, както и за изменение реда на съдебното следствие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ разясни на подсъдимия правата му по НПК.

ПОДСЪДИМ - Ясни са ми правата по НПК.

ПРОКУРОР – Г-н  Председател,  депозирали сме споразумение по реда на чл. 381 от НПК, сключено между РП гр. Хасково и защитника на подсъдимия, относно вида и размера на наказанието за извършеното от подсъдимия престъпление. Считам, че споразумението в този му вид не противоречи на закона и морала,  поради което моля да бъде вписано в протокола от съдебно заседание.

АДВ. П. – Г-н Председател, придържаме се и сме съгласни  с всички условия и действително с представителя на обвинението и подзащитният ми сме постигнали споразумение, относно вида и размера на наказанието за извършеното от него престъпление. Считам, че споразумението не противоречи на закона и морала, поради което  моля  да бъде вписано в протокола от съдебно заседание.

ПОДСЪДИМ - Запознат съм със споразумението. Да се впише същото в протокола от съдебното заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ разясни на подсъдимия, че споразумението има последици на влязла в сила присъда, като на основание чл. 382, ал. 4 от НПК го запита разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него, доброволно, сам и лично ли е подписал споразумението, след което същият заяви:

ПОДСЪДИМ -  Разбирам в какво съм обвинен.  Признавам  се за виновен. Ясни са ми последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Сам, лично и доброволно подписах споразумението. Ясно ми е, че одобреното от съда споразумение има последици на влязла в сила присъда. Съгласен съм с определеното наказание и моля споразумението  да се впише в протокола от съдебно заседание така,  както предлагат представителят на РП- Хасково и моят защитник. 

СЪДЪТ като взе предвид становищата на страните в процеса, както и наличието на законните предпоставки за сключване на споразумение намира, че следва съдържанието на  постигнатото споразумение да се впише в  протокола от съдебно заседание.

Водим от изложеното и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА съдържанието на постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство в протокола от съдебното заседание, което се подписа от прокурора, подсъдимия и неговия защитник, както следва:

                                               

СПОРАЗУМЕНИЕ

за решаване на делото в досъдебното производство на основание чл. 381 от НПК

 

Днес - 14.12.2017 год., в гр. Хасково, между Мая Иванова Кьосева - прокурор при Районна прокуратура - гр.Хасково и адв. А.П. ***, защитник на ДМИТРИЙ ДИМИТРОВИЧ С. с ЕГН: ********** ***, обвиняем по Бързо производство № 1307/2017 год. по описа на РУ - гр.Хасково, представляващо преписка вх. № 2184/2017 год. по описа на РП - Хасково, се сключи настоящото споразумение за решаване на наказателното производство, на основание чл. 381, ал.1 от НПК:

            ДМИТРИЙ ДИМИТРОВИЧ С. - роден на ***г. в Руска Федерация, с Разрешение за пребиваване № 700983355 от 26.07.2017г., с ЕГН: **********, руснак, със средно образование, владеещ писмено и говоримо български език, неженен, осъждан, с постоянен, настоящ адрес:***, понастоящем в Сектор „Арести", гр.Хасково, се признава за виновен за това, че:

На 29.11.2017г., в гр. Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - метамфетамин с нетно тегло 2,6702 грама, и съдържание на активен наркотичнодействащ компонент 22 % /тегловни проценти /, метамфетамин с нетно тегло 3,2819 грама, и съдържание на активен наркотичнодействащ компонент 22,2 % /тегловни проценти /на обща стойност 148,81 лв. - престъпление по чл. 354а, ал.З, т.1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл - обвиняемият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните последици.

            За така извършеното престъпление от ДМИТРИЙ ДИМИТРОВИЧ С. с ЕГН: ********** ***, и на основание чл.354а, ал.3, т.1, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, му се определят наказания "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 (шест) месеца, което наказание да изтърпи при първоначален „общ" режим, на основание чл.57, ал.1, т.З от ЗИНЗС, както и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА" в размер на 1000 (хиляда) лева.

            На основание чл. 354а, ал.6, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК, се ОТНЕМА в полза на Държавата предметът на престъплението, а именно: 2,6501 грама /след анализ/ метаамфетамин с активен наркотично действащ компонент 22% (тегловни процента) и 3,2619 грама /след анализ/ метаамфетамин с активен наркотично действащ компонент 22% (тегловни процента), които да се унищожат.

            С деянието не са причинени имуществени вреди.

            На страните е известно и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл. 382, ал.7 от НПК е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда за ДМИТРИЙ ДИМИТРОВИЧ С. с ЕГН: ********** ***, и не подлежи на въззивно и касационно обжалване.

            На основание чл.189, ал. 3 от НПК, ДМИТРИЙ ДИМИТРОВИЧ С. с ЕГН: ********** ***, следва да заплати направените разноски на досъдебното производство в размер на 114,64 лв. /за физико-химична експертиза/.

 

                                               СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

        ПРОКУРОР:…………………..                           ЗАЩИТНИК:…………………….

                                    /А. Иванов/                                       /адв. А.П./

 

                                                                                        ПОДСЪДИМ:……………………

                                                                                                          /Дмитрий С./

                                                          

 

                                                           Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният ДМИТРИЙ ДИМИТРОВИЧ С. - роден на ***г. в Руска Федерация, с Разрешение за пребиваване № 700983355 от 26.07.2017г., с ЕГН: **********, руснак, със средно образование, владеещ писмено и говоримо български език, неженен, осъждан, с постоянен, настоящ адрес:***, обвиняем по Бързо производство № 1307/2017 год. по описа на РУ - гр.Хасково, представляващо преписка вх. № 2184/2017 год. по описа на Районна прокуратура - Хасково,

ДЕКЛАРИРАМ:

Че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Запознат съм с настоящето споразумение, доброволно съм го подписал, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

                                                                                 

                                                                                  ПОДСЪДИМ:……………………

                                                                                                          /Дмитрий С./

 

                                   

ПРОКУРОР - Считам, че така  постигнатото и представено споразумение не противоречи на закона и на морала и моля да се одобри.

АДВ. П. - Считам, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала и моля да се одобри.

ПОДСЪДИМ - Да се одобри споразумението.

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Дмитрий Димитрович С.,  ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 204

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор А. Иванов и адв. А.П. ***, защитник на подсъдимия Дмитрий Димитрович С., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия ДМИТРИЙ ДИМИТРОВИЧ С. - роден на ***г. в Руска Федерация, с Разрешение за пребиваване № 700983355 от 26.07.2017г., руснак, със средно образование, владеещ писмено и говоримо български език, неженен, осъждан, с постоянен, настоящ адрес ***, понастоящем в ОС „ИН”, гр.Хасково, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.11.2017г. в гр. Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - метамфетамин с нетно тегло 2,6702 грама, и съдържание на активен наркотичнодействащ компонент 22 % /тегловни проценти/, метамфетамин с нетно тегло 3,2819 грама, и съдържание на активен наркотичнодействащ компонент 22,2 % /тегловни проценти/, на обща стойност 148,81 лв. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, което наказание да изтърпи при първоначален „общ” режим, на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

            ОТНЕМА, в полза на Държавата, на основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53, ал. 1, б. „б” от НК, предметът на престъплението, а именно: 2,6501 грама /след анализ/ метаамфетамин с активен наркотично действащ компонент 22% /тегловни процента/ и 3,2619 грама /след анализ/ метаамфетамин с активен наркотично действащ компонент 22% /тегловни процента/, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

     На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Дмитрий Димитрович С., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените на бързото производство разноски в размер на 114,64 лв. /сто и четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки/, за физико-химична експертиза.

              ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1505/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Дмитрий Димитрович С., ЕГН ********** ***.

            Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Заседанието приключи в 10,12 часа.

Протоколът се изготви на 18.12.2017г.

 

 

Председател : 

 

 

 

Секретар: