П Р О Т О К О Л

 

09.01.2018 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                            Х-ти Наказателен  състав

На девети януари                                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:    ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                         Съдебни заседатели:    Нина Делитонева

Катя Кротнева

 

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Христина Жисова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД  № 1456 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09,45 часа се явиха:

 

   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът намира, че постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК - прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И: 1

ОДОБРЯВА постигнатото в гр.Хасково споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Христина Жисова и адв. А.С. ***, защитник на подсъдимия Д.А.А., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.А. – ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2017г. в гр. Хасково, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество, а именно: – марихуана /коноп, канабис/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент - „тетрахидроканабинол”- 3,1% /тегловни процента/ и с нетно тегло 90,5405 грама на стойност 543,24 лева; – марихуана /коноп, канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” - 2,9% /тегловни процента/ с нетно тегло 92,4304 грама на стойност 554,58 лева; – марихуана /коноп, канабис/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент - „тетрахидроканабинол”- 3,1% /тегловни процента/ и с нетно тегло 96,0706 грама на стойност 576,42 лева; – марихуана /коноп, канабис/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент - „тетрахидроканабинол”- 2,7% /тегловни процента/ и с нетно тегло 97,5905 грама на стойност 585,54 лева; всичко високорисково наркотично вещество с общо нетно тегло 376,632 грама на обща стойност 2259,79 лева - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10 /десет/ месеца и кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал. 6 от НК, в полза на Държавата, веществените доказателства по делото, а именно общо 376,632 грама марихуана /коноп, канабис/, от които остатъците неизразходвано количество марихуана след анализ: 92,33 грама от обект №1; 92,33 грама от обект № 2; 95,97 грама от обект № 3; 97,49 грама от обект № 4, изпратени на съхранение в ЦМУ отдел ”МРР-НОП” – София с писмо с рег. № 197000-10779/23.11.2017г. на РУ - гр.Хасково /л.108/, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Д.А.А., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените на досъдебното производство деловодни разноски в общ размер на 326,98 лева /триста двадесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/, произтичащи от възнаграждение за вещо лице за изготвена физико-химическа експертиза - 168,28 лева /сто шестдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки/ и 158,70 лева /сто петдесет и осем лева и седемдесет стотинки/ - за изготвена съдебно-психиатрична експертиза, а в полза на РС гр. Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1456/2017г. по описа на Хасковския районен съд, по отношение на подсъдимия Д.А.А., ЕГН **********.

            Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед наложеното на подсъдимия наказание, считам, че взетата по отношение на същия мярка за неотклонение следва да бъде отменена, като след влизане в сила на определението да бъде уведомен Началника на РУП гр. Хасково.

            АДВ. С. – Да се отмени взетата по отношение на подзащитния ми мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМ – Предоставям на съда.

            Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобреното споразумение, с което подсъдимият бе признат за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен към отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложеното с него наказание и приложението на разпоредбата на чл. 66, ал.1 от НК по отношение наказанието „лишаване от свобода“, намира че взетата по отношение на същия мярка за неотклонение на досъдебното производство „Подписка” следва да бъде отменена.

           Мотивиран така, съдът                                 

                                    О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Д.А.А., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка” по Досъдебно производство № 814/2017г. по описа на РУ при ОД на МВР гр. Хасково.

                        Определението на съда в тази му част, подлежи на обжалване и протест пред Хасковския окръжен съд в 7-дневен срок от днес по реда на Глава 22 от НПК.

            След влизане в сила на определението в частта относно мярката за неотклонение, да се уведоми Началник на РУП гр. Хасково, за сведение.

                        Заседанието приключи в 10,10 часа.

Протоколът се изготви на 09.01.2018г.

 

 

                                                            Председател: /п/ не се чете

 

 

                                                Съдебни заседатели: 1. /п/ не се чете

                                                                       

                                                                                     2. /п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.