П Р О Т О К О Л

 

09.01.2018 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                            Х-ти Наказателен  състав

На девети януари                                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:    ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                         Съдебни заседатели:    Христина Пехливанова

                                                                                                Геновева Стойчева

 

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД  № 1446 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

 

   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът намира, че постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимата, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК - прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И: 2

ОДОБРЯВА постигнатото в гр.Хасково споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Мая Кьосева и адв. Динко Стоев от АК гр. Хасково, защитник на подсъдимата Г.А.Г., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимата Г.А.Г. – ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 30.10.2016г. в гр. Хасково без надлежно разрешително, държала високорискови наркотични вещества, а именно: марихуана с нетно тегло - 1,2411 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 6.7% /тегловни проценти/ на стойност 7,4466 лева; марихуана с нетно тегло - 0,2322 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 7.5% /тегловни проценти/ на стойност 1,3932 лева; марихуана с нетно тегло - 0,0887 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 6.0% /тегловни проценти/ на стойност 0,5322 лева;  метаамфетамин с нетно тегло 0.0351 грама с активен наркотичнодействащ компонент 21.7 % /тегловни проценти/ на стойност 0,8775 лева; амфетамин с нетно тегло - 0,0408 грама с активен наркотичнодействащ компонент амфетамин база 17.6% /тегловни проценти/ на стойност 1,224 лева; амфетамин с нетно тегло - 0,0463 грама с активен наркотичнодействащ компонент амфетамин база 9.4% /тегловни проценти/ на стойност 1,389 лева; амфетамин с нетно тегло - 0,6888 грама с активен наркотичнодействащ компонент амфетамин база 18.7% /тегловни проценти/ на стойност 20,664 лева, всички високорискови наркотични вещества на обща стойност 33,5265 лева - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК Й НАЛАГА  наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53, ал. 1, б. “б“ от НК, в полза на Държавата, предметът на престъплението, а именно: канабис с със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 6.7% /тегловни проценти, с тегло след анализ 1,1407 грама; канабис със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 7,5% /тегловни проценти с тегло след анализ 0,1318 грама; амфетамин с активен наркотично действащ компонент амфетамин база 18,7 % /тегловни процента/, с тегло след анализ 0,6488 грама, намиращи се на съхранение в ЦМУ гр. София, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимата Г.А.Г., ЕГН **********, да заплати в полза Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.  Хасково направените на досъдебното производство разноски за физико-химична експертиза в размер на 235,83 лв. /двеста тридесет и пет лева и осемдесет и три стотинки/, а в полза на РС гр. Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1446/2017г. по описа на Хасковския районен съд, по отношение на подсъдимата Г.А.Г., ЕГН **********.

            Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед наложеното на подсъдимата наказание, считам, че взетата по отношение на същата мярка за неотклонение следва да бъде отменена, като след влизане в сила на определението да бъде уведомен Началника на РУП гр. Хасково.

            АДВ. СТОЕВ – Да се отмени взетата по отношение на подзащитния ми мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМА – Предоставям на съда.

            Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобреното споразумение, с което подсъдимата бе призната за виновна в извършване на престъплението, за което е привлечена към отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложените с него наказания и приложението на разпоредбата на чл. 66, ал.1 от НК по отношение наказанието „лишаване от свобода“, намира че взетата по отношение на същата мярка за неотклонение на досъдебното производство „Подписка” следва да бъде отменена.

           Мотивиран така, съдът                                 

                                    О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимата Г.А.Г., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка” по Досъдебно производство № 659/2017г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

                        Определението на съда в тази му част, подлежи на обжалване и протест пред Хасковския окръжен съд в 7-дневен срок от днес по реда на Глава 22 от НПК.

            След влизане в сила на определението в частта относно мярката за неотклонение, да се уведоми Началник на РУП гр. Хасково, за сведение.

                        Заседанието приключи в 11,00 часа.

Протоколът се изготви на 09.01.2018г.

 

 

 

                                                            Председател: /п/ не се чете

 

 

                                                Съдебни заседатели: 1. /п/ не се чете

 

                                                                                     2. /п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.