О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

23/19.01.2018 година гр.Хасково

Хасковски районен съд,Втори наказателен състав

на деветнадесети  януари  две хиляди и осемнадесета година

в закрито заседание в състав:

Районен съдия: Даниела Николова

секретар

прокурор

като изслуша докладваното от съдията

АНД № 1560  по описа за 2017 година

 

Производството е образувано по жалба от Й.Т.Г. *** ,чрез пълномощника адв.М.Д.против  известие за глоба с фиш  № 005082/14.12.2017 год.  издадено от  В.Д.Д.   на длъжност мл. инспектор в група  „Общинска полиция“ към РУ - Хасково, с което е наложена административна санкция – глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

Жалбата е процесуално недопустима и като такава, следва да бъде оставена без разглеждане, съответно образуваното въз основа на същата съдебно производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено.

С жалбата се формулира претенция за отмяна на наложената глоба като се оспорва фактическата обстановка, при която е осъществено твърдяното нарушение и в частност твърди се липса на такова.

Касае се за особена процедура, при която констатирането на извършено административно нарушение и наказването му са обективирани в единен акт на държавната администрация - фиш. Тази възможност, т.е. производството по налагане на административно наказание да започне и да се развие без съставяне на акт за установяване на административно нарушение, законът изрично е уредил като изключение от общото правило, указвайки в разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от ЗАНН, че за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ /в случая е предвидено в  чл. 186, ал. 1 от ЗДвП/, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. Характерното за издадения фиш е, че той едновременно има значението и на съставен акт, и на наказателно постановление, и на изпълнителен титул за събиране на глобата. Фишът, който направо се оформя от контролния орган, действащ в тази хипотеза и като наказващ орган, замества наказателното постановление и влиза в сила веднага щом като нарушителят се съгласи да плати определената глоба, а ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, контролният орган следва да състави акт за нарушение /чл. 39, ал. 3 от ЗАНН/ и да го изпрати на компетентния административнонаказващ орган заедно с възраженията на нарушителя.

ЗАНН не е предвидил изрично /и то не случайно, с оглед самата специфика на института на чл. 39, ал. 2 от ЗАНН/ възможност за съдебен контрол относно правилността и законосъобразността на издаден фиш, като съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН на обжалване пред районния съд по местоизвършване на нарушението подлежат наказателните постановления. Същевременно, всяко оспорване на фиша по смисъла на АПК попада извън обхвата на глава трета, раздел V от ЗАНН и правомощията на настоящия районен съд.

Ето защо, подадена жалба се явява на този етап недопустима /липсва изобщо образувано административнонаказателно производство, започващо със съставянето на акт/, което налага да бъде оставена от съда без разглеждане, респ. образуваното съдебно производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено, след което жалбата, ведно с цялата преписка, да бъде изпратена по компетентност на Кмета на Община Хасково.

            Водим от горното , съдът

О П Р Е Д Е Л И  :

 

                   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Т.Г. *** ,чрез пълномощника адв.М.Д.против  известие за глоба с фиш  №005082/14.12.2017 год.  издадено от В.Д.Д.   на длъжност мл. инспектор в Общинска полиция - Хасково.

                   ПРЕКРАТЯВА производството по  АНД № 1560/2017 год. по описа на Районен съд - Хасково.

                   ИЗПРАЩА  преписката по компетентност на  Община Хасково.

                   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен  съд- Хасково в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                                   Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.