П Р О Т О К О Л

 

 

17.01.2018 година                                                           гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  VІІI-ми Наказателен състав

На седемнадесети януари                                               две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:  ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: …………………

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

АНД № 1169 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Хасково, редовно призовани, не изпращат представител.           

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Ш.А., редовно призован, се явява лично и с адв. С., редовно упълномощена по делото.

По хода на делото:

АДВ.С. – Ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ- Да се гледа делото.

Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде  даван. Според настоящия състав са налице съществени процесуални нарушения, отстраними в хода на досъдебното производство, водещи до връщане на делото на  Районна прокуратура – Хасково.

Видно от материалите по делото, същото е образувано по внесено в съда Постановление от РП- Хасково с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия Г.Ш.А. за извършено престъпление по чл. 191, ал.1 от НК за периода 16.11.2016г. – 23.02.2017г.

От справката за съдимост на същия се установява, че към периода 16.11.2016г. – 23.02.2017г. Г.Ш.А. не е осъждан /реабилитиран/. С присъда № 24/22.03.2017г. по НОХД № 66/2017г по описа на РС-Хасково, обвиняемия Г.Ш.А. е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание по чл.78а от НК, „Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за престъпление по чл. 191, ал.1 от НК, извършено в периода м. март 2016г. до 15.11.2016г.. Присъдата е влязла в сила на 06.04.2017г.

Тоест от горното се извежда извода, че за деянието по настоящото дело, формално са налице предпоставките по ал. 1 на чл. 78а от НК за освобождаване на дееца от наказателна отговорност с налагане на административно наказание - предвиденото наказание е лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание, към датата на извършване на деянието, подсъдимият не е осъждан /реабилитиран/ и по отношение на него не е прилагана разпоредбата на чл. 78а НК и от деянието не се предвижда настъпването на съставомерни вреди, които да следва да са възстановени. Към датата на постановяване на настоящата  определение обаче е налице, пречка по ал. 7 на чл. 78а НК за освобождаване на дееца от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, предвид обстоятелството, че се касае за проявление на института „множество престъпления", с оглед факта, че инкриминираното деяние е извършено при условията на реална съвкупност с деянието, за което е осъден обвиняемият с влязла в сила присъда по НОХД № 66/2017г по описа на РС-Хасково.  

Съдът намира, че следва още веднъж да се отбележи, че формално по настоящото дело са на лице предпоставките на чл.78а ал.1-6 от НК. До колкото обаче с оглед изложеното по-горе, се касае за „множество престъпления“ извършени при реална съвкупност, наказателната отговорността за които следва да се определи по реда на чл.23 от НК, тъй като към датата на внасяне на постановлението за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия по настоящото дело е на лице още едно внесено в съда обвинение по НОХД № 66/2017г по описа на РС-Хасково, то настоящият състав на съда намира, че до колкото са на лице две обвинения за две отделни престъпления по отношение на обвиняемия то следва да се приложи разпоредбата на чл.78а, ал.7 от НК, която изключва приложението на чл.78а ал.1-6 от НК.  Такава е и константната съдебна практика на ВКС / Решение №430/18.10.2011г. по н.д 2050/11г. на І н.о.,  Решение №307/23.01.2017г. по н.д 1236/16г. на І н.о. и др./. Във същата насока е и практиката, макар и незадължителна на ОС-Хасково /Решение № 104/10.11.2016г. на ХОС по в.н.ч.х.д №607/2016г., Решение № 25 от 23.02.2015 г. на ОС - Хасково по в. н. о. х. д. № 657/2014 г. и др./.

Предвид изложеното съдът намира, че до колкото тази диференцирана процедура в настоящото производство е неприложима, а делото е внесено в съда с постановление по чл.78а от НК, то това е съществено процесуално нарушение отстранимо в досъдебното производство, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Районна прокуратура – Хасково за отстраняване на процесуалното нарушение и внасяне на делото с обвинителен акт.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И : № 17

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 1169/2017г. по описа на РС- Хасково. 

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Хасково.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Хасково.

Заседанието приключи в 12:10 часа.

Протоколът се изготви на 17.01.2018г.

 

                                              

                                                           Председател: /п/ не се чете

 

                                                          

Секретар:  /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.