Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер        31                                    29.01.2018г.                             град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На двадесет и втори януари                  през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                        Председател: Мартин Кючуков

Секретар Велислава Ангелова

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1556 по описа за 2017 година

           Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                   Обжалвано е Наказателно постановление №108-2017/12.12.2017г. на Директор на ОДБХ-гр.Хасково, с което за нарушение на чл.17 от Закона за храните на „Ада Дога“ ЕООД – гр.Хасково ЕИК 202947911 на осн.чл.43 ал.2 вр.ал.1 от Закона за храните вр.чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 3 000 лв.

                  Недоволен от наложеното наказание е останал жалбоподателяАда Дога“ ЕООД – гр.Хасково, поради което го обжалва в срок. НП било неправилно и незаконосъобразно. Цитира се чл.84 от ЗАНН и се сочи, че М.Е. бил чужд гражданин и не владеел български език и в нито един момент на проведеното административно производство на него не бил назначен преводач. Така били накърнени правата на жалбоподателя вкл. и правото му на защита. Освен това били нарушени и разпоредбите на чл.42 т.4 и т.5 от ЗАНН, както и чл.57 ал.1 т.5,6 от ЗАНН. Излагат се доводи в тази насока. Цитира се разпоредбата на чл.17 от ЗХраните и §1 т.14 от ДР на Закона за храните. Твърди се, че разпоредбата на чл.17 ал.1 от ЗХраните изобщо не регламентирала състав на административно нарушение, тази норма била твърде обща и не вменявала конкретни задължения за производителите и търговците на храни. Чл.17 от ЗХраните била една бланкетна, препращаща норма. Прави се анализ на чл.43 ал.2 вр.ал.1 от ЗХраните. Всъщност ако се приемело, че в магазина на жалбоподателя се продавали храни в нарушение на установените добри хигиенни практики, то същият не можел да отговаря по чл.43 ал.2 вр.ал.1 от ЗХраните, защото само допуснал това – т.е същият бил допустител, а не нарушител – извършител.

                  Иска от съда да отмени изцяло НП.

                  Ответникът по жалбата - Областна дирекция по безопасност на храните-гр.Хасково, редовно призовани, не изпращат представител.

                  Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна  следното:

                  На 02.10.2017г. св.Т.Д. и св.Б.С. ***, извършили рутинна проверка в хранителен магазин в гр.Хасково, ул.“Георги Кирков“ №71, собственост на „Ада Дога” ЕООД-гр.Хасково. Там на место инспекторите констатирали, че в дневниците за такъв вид магазин липсват вписвания – нямало записи в дневника за прием на храни в обекта – кога се приемат храните, от къде е продукта – произход, от коя партида са и какъв е срокът им годност. Нямало записи и в дневника за почистване на обекта – кога се почиства, с каква честота, при използване на какви препарати. Нямало записи в дневника за условията за съхранение на храните във фризера във складовото помещение и витрините в търговската зала – за т.нар. температурни изисквания към храните и тяхното изпълнение.

 

                   Тези факти се установяват безсъмнено и безспорно по делото. Потвърждават се от АУАН и разпита на св.Т.Д. и св.Б.С..

                   В обекта получаваните храни са били отразявани в компютърна програма, в която обаче информацията, която се е съдържала е била само - вид на хранителната стока, кога е получена – дата на доставката и цена.

                   По тези данни от компютърната програма, водена в магазина е било невъзможно да се направи проследимост на кой да е предлаган хранителен продукт, за обстоятелствата от значение за добрите хигиенни практики и добрите практики във връзка със съхранението и дистрибуцията на храните.

                   Бил е съставен Констативен протокол от 02.10.2017г., в който са отразени цитираните факти.

                   При тази установена обстановка, управителят и собственик на „Ада Дога” ЕООД е бил поканен в офиса на ОДБХ-гр.Хасково, където в негово присъствие е бил съставен АУАН №022/06.10.2017г., връчен лично. Не е бил използван преводач. Комуникацията с М.Е. се е осъществила на български език.

                   И двамата свидетелиинспекторите - св.Т.Д. и св.Б.С. са единодушни, че Е. е владеел български език, с него са разговаряли на български език и дори е написал възражението си в АУАН сам на български език.

                   На другият полюс стоят показанията на св.М.Р., която твърди, че Е. не владеел добре български език и даже понякога викали едната продавачка, която знаела турски.  

                   Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.                

                   При така  установената  фактическа обстановка  съдът намира от правна страна  следното:

                   Разпоредбата на чл.17 ал.1 от ЗХраните предвижда, че производителите и търговците на храни, включително лицата, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности, са длъжни да спазват хигиенните изисквания и да прилагат добри практики на всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на храните.

                   Съгласно §1 т.14 от ЗР на ЗХраните „добра практика" е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, които се прилагат при производството и търговията на храни, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на храните чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите и техническите съоръжения, използваните суровини, основни, спомагателни и опаковъчни материали, тяхното приемане и съхраняване, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.

                  Във връзка с добрите практики е воденето на определена документация за храните в хранителните магазини. Това са - Дневника за прием на храни в обекта, в който се отразяват кога се приемат храните, от къде е продукта – произход, от коя партида са и какъв е срокът им годност; Дневник за почистването на обекта - кога се почиства, с каква честота, при използване на какви препарати и Дневник за условията за съхранение на храните - за т.нар. температурни изисквания към храните и тяхното изпълнение.

                 По делото се установява, че в магазина на „Ада Дога” ЕООД в гр.Хасково, на ул.“Георги Кирков“ №71 такива Дневници е имало, но в нито един от тях е нямало записване на обстоятелствата, които трябва да се водят с оглед добрите практики. Така е било невъзможно да се извърши проследимост на кой да е хранителен продукт от магазина.

                Компютърната програма за стоките в обекта не е замествала дневниците, защото в нея е имало информация само за - вид на хранителната стока, кога е получена – дата на доставката и цена. Тези обстоятелства изобщо не могат да осигурят проследимост на хранителния продукт и не изпълняват изискванията за добри хигиенни и документални практики при дистрибуцията на храни.

                  Ето защо съдът прие за установено извършването на описаното в АУАН и НП административно нарушение.

                  Вярно е, че разпоредбата на чл.17 ал.1 от ЗХраните е по-обща. Но това не означава, че неправилно АНО е посочил квалификационно текста на нарушеното задължение. Според съда правилно е посочен чл.17 от ЗХраните, защото същият въвежда задължението да се спазват хигиенните изисквания и добрите практики на всички етапи от производството, преработката и дистрибуцията на храните.

                  Неводенето на каквито и да е записи в Дневника за прием на храни в обекта, в Дневника за почистването на обекта и Дневник за условията за съхранение на храните - за т.нар. температурни изисквания към храните и тяхното изпълнение е именно нарушаване на задължението за спазване на хигиенните изисквания и добрите практики при дистрибуцията на храните.

                  Ето защо съдът прие за установено описаното в АУАН и НП административно нарушение.

                     Разпоредбата на чл.43 ал.1 и 2 от ЗХраните предвиждат, че който произвежда и продава храни в нарушение на чл. 17 ал.1 и чл.18 ал.1 от този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 3000 до 5000 лв. Съответно - за нарушение по ал.1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 7000 лв.

                 На ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв., който е минималния предвиден в закона размер. Това е най-благоприятния за жалбоподателя вариант, защото значи, че АНО е обсъдил отговорността, при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства. Няма как съда да определи по-леко по вид или по-ниско по размер наказание.

                 Не се касае за маловажен случай по чл.28 от ЗАНН. Налице е един специфичен охраняван обект – безопасността на храните, които се предлагат в търговската мрежа на гражданите. Редовното и прецизно водене на Дневниците на добрите хигиенни практики /ДХП/ също и Дневника за входящ контрол на хранителните продукти и Дневника за почистването на обекта и Дневника за условията за съхранение на храните - за т.нар. температурни изисквания към храните и тяхното изпълнение е от особена важност за следене на нормалната хигиена в хранителния магазин и срока на годност на храните и правилното им съхранение в хладилните агрегати, за да са безопасни за гражданите при покупката им.

                 Ето защо в предвид тази специфика на охраняваните обществени отношения, съдът намира, че не се касае за маловажен случай по чл.28 от ЗАНН, независимо, че не са настъпили никакви вредни последици.

                 Колко добре едно лице владее един език е обстоятелство, което не подлежи на точно измерване математически.

                 По делото са налице данни, независимо какъв гражданин е М.Е., че същият има и други магазини в гр.Хасково, че същият живее от доста време в България, че същият си служи с български език.

                 При съставяне на АУАН цялата комуникация с инспекторите се е осъществила на български език, Е. е разбирал какво се случва и дори сам е написал на български език възраженията си в АУАН. За съда това е достатъчно владеене на български език от гледна точка на целите на ЗАНН и административно-наказателното производство. Стотици български граждани от турски етнос владеят и български и турски език еднакво добре, служат си и с двата езика и само наличието на име от такъв вид, не е основание за назначаване на преводач, ако лицето знае и разбира езика, което е обичайно ако е живяло дълго на територията на държавата.

                  Според съда в този конкретен случай не е било необходимо назначаването на преводач. Няма съществено процесуално нарушение в тази насока.

                  На последно място - всъщност ЕООД, което е собственик на хранителния магазин е продавало храни в нарушение на чл.17 ал.1 от ЗХраните. Продавач по всички сделки за покупко-продажба на храни в магазина е било „Ада Дога” ЕООД-гр.Хасково и това е било и името, което е фигурирало в касовите бонове, които са се издавали при всяка продажба на хранителна стока в обекта. В тази насока доводите в жалбата за „допустителство“ и „извършителство“ макар и ефектни, са построени на плоскостта на формалната логика и не отразяват действителната ситуация по казуса.

                  НП е правилно и законосъобразно и като такова ще следва да се потвърди.

                  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

                   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №108-2017/12.12.2017г. на Директор на ОДБХ-гр.Хасково, с което за нарушение на чл.17 от Закона за храните на „Ада Дога“ ЕООД – гр.Хасково ЕИК 202947911 на осн.чл.43 ал.2 вр.ал.1 от Закона за храните вр.чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 3 000 лв.

 

                  Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                         Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.