Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер      24                                   24.01.2018г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На осемнадесети януари                        през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                       Председател: Мартин Кючуков                    

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1546 по описа за 2017 година

                     Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                     Обжалвано е Наказателно постановление №15-5319-000314 от 01.04.2015г. на Началник Сектор към ОД-МВР-Хасково с-р Пътна полиция, с което за нарушения по чл.140 ал.1 от ЗДвП и по чл.100  ал.1 т.1 от ЗДвП съответно на осн.чл.175 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП на Г.Й.П. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 месеца, а на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.1,2 от ЗДвП – административно наказание „глоба“ в размер на 10 лв.

Недоволен от така наложените наказания е останал жалбоподателя Г.П., поради което го обжалва в срок. Х. изразява недоволство от наложените му наказания. Изтекла 2 годишна давност по чл.34 от ЗАНН.

Моли съда да отмени изцяло атакуваното НП.

Ответникът по жалбата – ОД-МВР-Хасково не оспорват и не изпращат представител.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 01.03.2015г., около 03,19 часа, на път 1 клас 8 с.Върбица, проверка на преминаващите автомобили извършвали св.И.Б.Б. и св.Г. Х. – мл.автоконтрольори. По това време, от там, в посока към гр.Пловдив, преминал жалбоподателя, който управлявал мотоциклет марка „*****“ без регистрационни табели. На същия бил подаден сигнал да спре. При извършената проверка св.Б. и св.Х. констатирали, че управляващия мотоциклета Г.П. освен това не носи у себе си СУМПС и контролен талон. Тъй като водачът силно миришел на алкохол, същият бил изпробван и с Алкотест „Дрегер 7510“ №0085, който отчел концентрация на алкохол в кръвта от 1,74 промила. Бил издаден талон за медицинско изследване.

На место в присъствие на нарушителя е бил съставен АУАН бл.№180555/01.03.2015г. връчен лично. Въз основа на него е издадено и атакуваното НП.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

По делото не се спори за факти, а за права.

Министерството на вътрешните работи, чрез своите органи е длъжно да осъществява цялостен контрол и kогато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание в съответствие с разпоредбата на чл.53 от  ЗАНН.

Съгласно чл.140 ал.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По републиканските пътища, отворени за обществено ползване, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци се допускат само моторни превозни средства с валиден винетен стикер, залепен по начин, възпрепятстващ повторното му ползване.

По делото се установява, че жалбоподателят Г.Й.П. е управлявал МПС – мотоциклет „******“, без регистрационни табели. Така се е движел по път, отворен за обществено ползване с МПС без регистрационни табели и е нарушил задължението си по чл.140 ал.1 от ЗДвП.

Ето защо съдът прие за установено извършването на това административно нарушение.

                     Съгласно чл.175 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 - до 6 месеца и с глоба от 50 - до 200 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места.

                    На жалбоподателя е наложена глоба в размер на 100 лв., което означава, че АНО се е насочил към индивидуализация на наказанието над минимума и под средата, т.е е обсъдил отговорността при превес на смекчаващите вината обстоятелства. АНО е сторил същото и с другото кумулативно предвидено наказание „лишаване от право да управлява МПС“, което наложено за срок от 2 месеца – т.е над минимума и под средата. Съдът споделя този начин на индивидуализация на наказанията и намира, че няма основание за определянето им под тези размери.

                    На следващо място – жалбоподателят е бил длъжен да изпълни задължението си по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП, който предвижда, че водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него.

По делото не е спорно, че Г.П. не е носел у себе си СУМПС и контролен талон към момента на проверката, като е управлявал МПС без да носи у себе си СУМПС и контролен талон.

Така е нарушил задължението си по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Ето защо съдът приема за установено извършването на това описано в АУАН и НП административно нарушение.

Нарушаването на задължението за носене на определени документи по чл.100 ал.1 от ЗДвП е санкционирано в нормата на чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП, който предвижда наказание глоба от 10 лв., за водач, който не носи у себе си определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство.

Това е текста на закона, по който на Г.П. е наложена глоба в размер на 10 лв. Размерът е твърд и няма възможност за индивидуализация.

АНО е установил и управление на МПС след употреба на алкохол, но тъй като концентрацията на алкохол в кръвта е била над 1,2 промила, т.е това вече не е било административно нарушение, а престъпление по чл.343б ал.1 от НК, не е наложил административно наказание на Г.П. в тази част.

Съгласно Тълкувателно решение № 2 от 12.04.2017 г. на ВАС по т. д. № 3/2016 г., ОСС, I и II колегия след прекъсване на давността, в хипотезата на чл.82 ал.2 ЗАНН, при изпълнение на административното наказание "глоба", се прилага давностният срок по чл. 82 ал.1 б. "а" ЗАНН" – т.е 2 години.

Чл.82 ал.2 от ЗАНН предвижда, че давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

В конкретния случай НП не е влязло в сила, поради неговото обжалване, съответно изпълнителната давност за глобите изобщо не е почнала да тече. Не е налице хипотезата на чл.82 ал.2 от ЗАНН.

А обстоятелството, че са минали 2 години от установяване на нарушението до настоящия момент няма правно значение.

Не е изтекла и абсолютната давност, която според съда е по-дълга от 2 години и с оглед чл.11 от ЗАНН вр.чл.82 ал.4 вр.ал.1 т.5 от НК – 2 + 1 – е 3 години.

НП е правилно и законосъобразно и като такова ще следва да бъде потвърдено.

Предвид изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

                      ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-5319-000314 от 01.04.2015г. на Началник Сектор към ОД-МВР-Хасково с-р Пътна полиция, с което за нарушения по чл.140 ал.1 от ЗДвП и по чл.100  ал.1 т.1 от ЗДвП съответно на осн.чл.175 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП на Г.Й.П. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 месеца, а на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.1,2 от ЗДвП – административно наказание „глоба“ в размер на 10 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                   Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.