Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 29                                         29.01.2018 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Десети наказателен състав,

на щестнадесети януари две хиляди и осемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                           Съдия: Пламен Георгиев

 

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Пламен Георгиев

АНД № 1532 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от „Аполон Иншестмънс” ООД, с адрес за призоваване: град Хасково, бул „България“ № 146, вх. Б, ет. 1, офис 4, представлявано от управителя Н. Хростос С., чрез адв. В.Д. срещу Наказателно постановление № 303153-F355927 от 01.12.2017 г. на и.д. Директора на офис Хасково при ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл. 179 от Закона за данък върху добавената стойност на дружеството - жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на състава на чл. 125, ал. 5, вр. 125, ал. 3 от ЗДДС. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление. Твърди се от пълномощника на представляващия по закон дружеството – жалбоподател, че актът за установяване на административно нарушение обективирал фактическа обстановка, която не отговаряла на истината, като излага подробни доводи относно осъществената фактическа обстановка и допуснатата фактическа грешка при подаване на отчетните регистри заедно с декларацията през процесния отчетен период. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление на Директора на офис Хасково при ТД на НАП, град Пловдив.

          В съдебно заседание, проведено пред Районен съд – Хасково, дружеството - жалбоподател, редовно призовано, се представлява от адв. В.Д., който заявява, че поддържа жалбата и в хода по същество аргументира доводи за неговата основателност.

            Административно – наказващият орган ТД на НАП - Пловдив, офис Хасково, чрез упълномощения по делото представител – гл. юриск. Кремена Тодорова - Маджурова, оспорва жалбата и в хода по същество и в представена писмена защита развива конкретни съображения за неоснователност на същата. Твърди, че актът за установяване на административно нарушение формално отговарял на изискванията на чл. 42 от ЗАНН за неговата редовност и не били допуснати нарушения по чл. 40 от ЗАНН при неговото съставяне, в това число и по ал. 2 на цитираната разпоредба, доколкото били налице предпоставките за това, а нарушението било доказано. Моли атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок от връчване на санкционния акт, станало на 05.12.2017 г., видно от приложената разписка, срещу подлежащ на обжалване акт, от правен субект, надлежно легитимиран да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          При извършена от свид. Г.Р.Т. на длъжност „инспектор“ по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково проверка въз основа на приложена разпечатка на данъчно – осигурителна сметка в частта на данъчни вземания и задължения по ЗДДС на „Аполон Инвестмънс” ЕООД, с адрес за призоваване: град Хасково, бул „България“ № 146, вх. Б, ет. 1, офис 4, представлявано от управителя Н. Х. С. се установило, че към 15.09.2017 г., дружеството – жалбоподател, в качеството на регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице, не е подало, чрез съответните физически лица за данъчен период от 01.08.2017 г. до 31,08.2017 г., отчетни регистри по чл. 124 от Закона за данък върху добавената стойност. Това обстоятелство е констатирано на 15.09.2017 г., като впоследствие било установено, че отчетните регистри, заедно със справката – декларация за процесния данъчен период са депозирана в ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково на дата 05.09.2017 г. и заведени с вх. № 263421702534963/05.09.2017 г., но същите се отнасяли за дружество с ограничена отговорност „Акцион Девелопментс“, със седалище и адрес: град Хасково, ул. „Цари брод“ № 2. В резултат на така установените обстоятелства и след достигнат извод за осъществено нарушение по ЗДДС, срешу дружеството - жалбоподател - „Аполон Инвестмънс” ЕООД е съставен Акт за установяване на административно нарушение F355927/17.10.2017 г.

          Актът за установяване на административно нарушение е съставен от свид. Г.Р.Т. в отсъствие на законния представител на „Аполон Инвестмънс” ЕООД, тъй като в дадения с изпратената до дружеството Покана изх. № 023-2652/25.09.2017 г.,  за съставяне на акта е върната, с отбелязване, че известният и посочен от дружеството адрес е необитаем. Фактът на съставяне на АУАН при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН е удостоверен с подписа на свидетелите Д.Ж.Б. и М. Петров К., двамата на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково.

          Екземпляр от съставения АУАН е връчен на 23.10.2017 г. чрез упълномощено от представляващия по закон дружеството – жалбоподател лице – М. Д., а фактът на връчване на свой ред е удостоверен с подписа на това лице в приложената към процесния АУАН разписка.

          Срещу така съставения акт за установяване на административно нарушение е постъпило възражение от страна на дружеството – жалбоподател, с вх. № Вх – 6181/25.10.2017 г. в което се заявяват причините за забавяне, свързани с несъзнателен пропуск на лицето, осъществило фактически действията по подаване на декларацията и отчетните регистри.

          При издаване на наказателното постановление, административнонаказващият орган е възприел изцяло фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение, като на основание чл. 179 от Закона за данък върху добавената стойност е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на състава на чл. 125, ал. 5, вр. 125, ал. 3 от ЗДДС по отношение „Аполон Инвестмънс” ЕООД, град Хасково.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира с доверие показанията на свидетеля Г.Р.Т. относно обстоятелствата, изложени в АУАН, свързани с извършената проверка и констатациите, до които е достигнала и фактите около неговото съставяне, като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал. Поради това, съдът ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи. Следва да се даде вяра и на показанията на свидетелите Д.Ж.Б. и М.П.К. за изнесените от тях обстоятелства около съставяне н АУАН при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН и наличието на предпоставките за това.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:            

          Съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност регистрирано лице, подава за всеки данъчен период справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 157, а в ал. 3 е вписано, че заедно със справка-декларацията по ал. 1 регистрираното лице подава и отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период. В ал. 5 на същата разпоредба е предвидено, че декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. По силата на чл. 179 ЗДДС, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието, регистрирано по този закон лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124, декларацията по чл. 157, ал. 2 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. Следователно, деянието, за което е наложена имуществена санкция на дружеството – жалбоподател е обявено от закона за наказуемо с административна санкция.

          При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат отмяна на последното. Съставеният акт за установяване на административно нарушение формално отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН, не са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето му в отсъствие на законния представител на юридическото лице, сочено като нарушител, след като се констатира от съда наличието на предпоставките за това.  На следващо място, обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, спазена е формата и редът за издаването му, а по съдържанието си формално отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяваща изискуемите реквизити, като възраженията на жалбоподателя в обратна насока са изцяло несъстоятелни.

          От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, се установяват по недвусмислен и категоричен начин. Доказано е че „Аполон Инвестмънс” ЕООД, град Хасково, в качеството на регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице, не е подало, чрез съответните, ангажиращи го с действията си физически лица, за данъчния период от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г. отчетни регистри по чл. 124 от ЗДДС към 15.09.2017 г. – присъствен ден, на която дата именно изтича законоустановения срок за предприемане на това действие, като са налице данни, че е сторено по – късно, с почти месец закъснение, а именно на 15.10.2017 г.

          Изложеното обосновава извод за осъществяване от обективна страна признаците на състав на административно нарушение по чл. 179, вр. чл. 125, ал. 5, вр. ал. 3 от ЗДДС, както правилно деянието е квалифицирано от административнонаказващия орган. Вмененото нарушение е формално, на просто извършване чрез неизпълнение на задължение за предприемане на определено действие, в хипотези като настоящата, когато регистрирано по ЗДДС лице е необходимо в срока, в който следва да подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 ЗДДС за съответния данъчен период – м. август 2017 г. - до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася, т.е. до 14.09.2017 г. в конкретната хипотеза, присъствен ден, да подаде и отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС.  Без значение в случая, от гледна точка съставомерността на деянието, е финансовият резултат на дружеството за съответния период и обстоятелството дали е налице данък върху добавената стойност за внасяне или не. Горният извод не се променя и от твърдението на законния представител на „Аполон Инвестмънс” ЕООД, град Хасково във вписаното срещу съставения АУАН възражение и в жалбата, за несъзнателен пропуск при фактическото подаване на справката – декларация и отчетните регистри от страна на упълномощеното лице. Дори и това твърдение да бе доказано по делото, то не обосновава извод за наличие на извинителна причина за неизпълнение на законовото задължение, нито пък пропускът е бил отстранен своевременно след узнаване за него – това все пак е сторено, но месец по - късно. Поради тези доводи, не са налице и предпоставките по отношение на описаното нарушение за приложение на чл. 28 ЗАНН, доколкото характеристиките, начина на извършване, обстоятелствата, определящи степента на отговорността не разкриват хипотеза в която визираното деяние да се отличава с липса на обществена опасност или обществената му опасност да е явно незначителна в сравнение с други случаи на нарушения от същия вид. Оттук липсва юридически обоснована възможност, изложеното да доведе до извод за маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, респ. до наличие на основание за отмяна на наказателното постановление.

          Деянието, обявено от чл. 179 ЗДДС за наказуемо е неподаване на отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС в срока по чл. 125, ал. 5 от същия закон, заедно със справката - декларация. Същото от обективна страна се осъществява чрез бездействие. Неизпълнението на задължение, вменено като такова по силата на закона води до ангажиране на отговорността на нарушителя, като законодателят е предвидил изключително широк диапазон на възможната санкция, даващ възможност за индивидуализация на конкретното наказание в зависимост от конкретните обстоятелства за всеки отделен случай. При тази индивидуализация наказващият орган е отчел всички релевантни обстоятелства – че нарушението е извършено за първи път и с него няма данни да са причинени щети за бюджета в контекста на срока на забавяне и е определил размера на санкцията в минимален размер в съответствие с материалния закон и при възможно най – благоприятен за жалбоподателя режим.

          С оглед тези съображения, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, поради което същата следва да бъде оставена без уважение, а атакуваното с нея наказателно постановление - потвърдено.

          Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 303153-F355927 от 01.12.2017 г.   на и.д. Директора на офис Хасково при ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл. 179 от Закона за данък върху добавената стойност на „Аполон Инвестмънс” ЕООД, град Хасково е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на състава на чл. 125, ал. 5, вр. 125, ал. 3 от ЗДДС.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                              Съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.