Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 27                                         29.01.2017г.                                 град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На осемнадесети януари                        през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                        Председател: Мартин Кючуков                   

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1525 по описа за 2017 година

                        Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 26-000513/07.12.2017г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - град Хасково, с което за нарушение на чл. 63 ал.2 от КТ и на основание чл.414 ал.3 от КТ е наложил на „Фелани-85“ ЕООД – гр.Пловдив ЕИК 204033882, като работодател, имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателят, поради което го обжалва в срок. Същият го счита за незаконосъобразно и неправилно. И.Й.декларирал, че работи за дружеството от 10.10.2017г. и на база на тези данни АНО приел нарушение на чл.63 ал.2 от КТ. Тази декларация, попълнена от И.Й.нямала доказателствена сила. Била нарушена и разпоредбата на чл.52 ал.4 от ЗАНН. АНО разгледал преписката едностранно и не обсъдил всички факти и обстоятелства, а само тези, водещи до извод за извършено нарушение. Ситуацията била обсъдена повърхностно, но не били посочени конкретни обстоятелства по извършването на нарушението. Били нарушени и чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН. Не били обсъдени предпоставките за приложение на чл.415в от КТ. Излагат се аргументи в тази насока и се твърди, че цитираната разпоредба следвало да бъде приложена в конкретния случай. Нарушението било маловажно.  

Иска от съда да отмени изцяло НП.

Ответникът по жалбата – Дирекция „ИТ”-гр.Хасково, редовно уведомени се явяват и вземат становище за неоснователност на жалбата. Била нарушена разпоредбата на чл.63 ал.2 от КТ. Всички действия на жалбоподателя, предприети по сключване на трудов договор и регистрирането му няколко часа след приключване на проверката на същата дата индицирали виновно поведение. Правото на защита на жалбоподателя не било накърнено, а процедурата по ЗАНН – спазена.

Молят съда да потвърди атакуваното НП.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 14.10.2017г., Събота, в гр.Хасково, в интервала 10-10,30 часа, св.Г. А. и св.Г.А. *** извършили проверка на строителен обект, в ж.к.“*******“ бл.** вх.8, където се извършвало саниране на блока, по Националната програма за енергийна ефективност. На място бил заварен да работи като строителен работник И.А.Й., който поставял изолация на панелния блок. На същия била предоставена за попълване декларация /в адм.преписка/, която Й.попълнил и посочил, че има работно време от 8 часа – до 17,30 часа, че работи във „Фелани 85“ ЕООД – гр.Пловдив от 10.10.2017г., че получава възнаграждение 14 лв. на пакет поставена изолация, че има 1 почивен ден – неделя и че не е получил заверено уведомление и екземпляр от сключен трудов договор от работодателя.

Бил е съставен Протокол за извършена проверка №ПР 1739691/14.11.2017г., в който са отразени констатациите от проверката, включително и горната.

От ЕООД били изискани документи, като жалбоподателят представил Трудов договор №0008/13.10.2017г., сключен с И.А.Й. на 13.10.2017г. / в адм.преписка/ В този договор е посочено, че работникът е постъпил на работа на 14.10.2017г. Била изискана Справка за приети и отхвърлени Уведомления по чл.62 ал.5 от КТ/ в адм.преписка/, от която е видно, че работодателят е подал 8 уведомления, за 8 работника, едно от които е за И.А.Й. на 14.10.2017г. – 13,47 часа.

Проверяващите достигнали до извод, че лицето полага труд като по трудово правоотношение, както и че е било допуснато до работа, преди да му бъдат връчени екземпляр от Трудовия договор, подписан от двете страни и Уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, заверено от НАП.

Бил е съставен АУАН №26-000513/20.11.2017г.г., в който са отразени горните констатации. Жалбоподателят е бил поканен за съставяне на АУАН, присъствал е управителя на дружеството, на когото актът е бил връчен лично.

Въз основа на него е издадено и атакуваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Разпоредбата на чл.62 ал.1 от КТ предвижда, че трудовият договор се сключва в писмена форма. Задължително е за работещите по трудово правоотношение да има сключени писмени трудови договори. Нещо повече – тези договори в 3 дневен срок от сключването им се регистрират, като се изпраща уведомление по чл.62 ал.3 от КТ до ТД на НАП.

По-насетне разпоредбите на чл.63 ал.1 и 2 от КТ предвиждат, че работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Съответно – ал.2 - Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал.1

Обжалваното наказателно постановление е издадено на основание чл. 414, ал.3 КТ, който предвижда, че работодател, който наруши разпоредбите на чл. 62 ал.1 или 3 и чл.63 ал.1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лв. – до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1 000 – до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.

Съдът намира, че от доказателствата по делото може да се направи извод, че И.А.Й. е полагал труд като по трудово правоотношение при жалбоподателя „Фелани 85“ ЕООД-Пловдив.

По делото е установено, че И.Й.се е намирал на строителния обект - в ж.к.“*****“ бл.** вх.*, където се извършвало саниране на блока и е поставял изолация.

 Й.е посочил в дадената му за попълване декларация че има работно време от 8 часа – до 17,30 часа, че работи във „Фелани 85“ ЕООД – гр.Пловдив от 10.10.2017г., че получава възнаграждение 14 лв. на пакет поставена изолация, че има 1 почивен ден – неделя и че не е получил заверено уведомление и екземпляр от сключен трудов договор от работодателя.

Това е вярно, защото след изискана Справка за приети и отхвърлени Уведомления по чл.62 ал.5 от КТ/ в адм.преписка/ е видно, че работодателят е подал 8 уведомления, за 8 работника, едно от които е за И.А.Й. на 14.10.2017г. – 13,47 часа., т.е няколко часа след проверката.

Това означава, че на 14.10.2017г. сутринта, в 10-10,30 часа, когато И.Й.е работел на строителния обект и е поставял изолационни пана на панелния блок, е нямало как да е бил получил копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Той не е бил получил и екземпляр от Трудовия договор, подписан от двете страни.

Това означава, че работодателят - „Фелани 85“ ЕООД – гр.Пловдив е нарушил задължението си по чл.63 ал.2 от КТ.

Съдът прие за установено извършването на описаното в АУАН и НП административно нарушение.

На ЕООД като работодател е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. Редакцията на чл.414 ал.3 от КТ сочи, че този размер е малко над минимума, т.е АНО е обсъдил размера на наказанието при пълен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Това е най-благоприятния за жалбоподателя вариант и съдът намира, че няма основание за определяне на по-нисък размер на наказанието.

Излага се довод за приложение на чл.415в от КТ.

                     Цитираната разпоредба предвижда, че за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв.

                     До тук добре.

                     Следващата алинея обаче - на чл.415в от КТ - ал.2 изрично предвижда, че не са маловажни нарушенията на чл.61 ал.1, чл.62 ал.1 и 3 и чл.63, ал.1 и 2 от КТ.

                     Законодателят изрично е изключил приложението на чл.415в ал.1 от КТ за тези нарушения, едно от които е и по настоящото дело – по чл.63 ал.2 от КТ. По дефиниция тези нарушения не могат да бъдат маловажни, заради съществените интереси, които накърняват.

                     Ето защо чл.415в ал.1 от КТ не може да бъде приложен в конкретния случай.

                     Наказателното постановление като правилно и законосъобразно ще следва да се потвърди.

                    Предвид изложеното съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26-000513/07.12.2017г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - град Хасково, с което за нарушение на чл. 63 ал.2 от КТ и на основание чл.414 ал.3 от КТ е наложил на „Фелани-85“ ЕООД – гр.Пловдив ЕИК 204033882, като работодател, имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                           Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.