Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  25                                          24.01.2018г.                              град Хасково

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На осемнадесети януари                        през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                        Председател: Мартин Кючуков                   

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1513 по описа за 2017 година

               Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №17-1253-001139/17.11.2017г. Началник група към ОДМВР-град Хасково сектор Пътна полиция, с което за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 и на осн.чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП и чл.53 от ЗАНН е наложил на С.А.М. ЕГН ********** *** административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца, като на осн.Наредба №1з-2539 на МВР са отнети 10 контролни точки.

Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя М., поради което го обжалва в срок. Същият не бил извършил описаното в АУАН и НП административно нарушение.

Иска от съда да отмени атакуваното НП.

Ответникът по жалбата – ОД-МВР-Хасково не оспорват и не изпращат представител.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 09.06.2017г. около 00,15 часа, в гр.Хасково, в кв.“Република“, до „Ерозия“, св.М.Ч. и св.М.М. извършвали проверка за управление на МПС след употреба на алкохол. По това време от там преминал лек автомобил „***********“ с рег.№***********, управляван от жалбоподателя М.. Същият бил спрян за проверка и тъй като миришел на алкохол - тестван с Алкотест „Дрегер 7410“ с №0258. При извършеното измерване Дрегер-а уставновил наличие на алкохол в кръвта на М. – а именно 0,96 промила. На жалбоподателя бил издаден талон за медицинско изследване №0418206.

При тази фактическа обстановка е бил съставен АУАН бл.№838215/09.06.2017г. в присъствие на жалбоподателя и връчен лично. Въз основа на него е било издадено и атакуваното НП №17-1253-001139/17.11.2017г.

                      При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Министерството на вътрешните работи, чрез своите органи е длъжно да осъществява цялостен контрол и kогато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание в съответствие с разпоредбата на чл. 53 от  ЗАНН.

Жалбоподателят е бил длъжен да не шофира с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила. Като не е сторил това, М. е шофирал с алкохол в кръвта от 0,96 промила, установени след проверка с „Алкотест Дрегер”, е нарушил съответно забраната по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

Ето защо съдът приема за установено извършването от М. и описано в НП административно нарушение. Същото се установяват и от разпита на свидетелите.

                      Съгласно чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП. административна отговорност се носи при управление на МПС с алкохол в кръвта над 0,8 промила – до 1,2 промила / чл.5 ал.3 т.1 вр.чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП/ - Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух – т.2 -  над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв. Твърди размери и за двете наказания, без възможност за индивидуализация. Това са именно размерите наложени от АНО. Правилно са били отнети и 10 контролни точки по Наредба 1з-2539 на МВР.

                       Съдът не констатира да са допуснати нарушения на материалния закон нито процесуални нарушения при издаването на НП, които да обосновават неговата отмяна. Ето защо НП се явява правилно и законосъобразно и като такова ще следва да се потвърди.

               Предвид изложеното съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1253-001139/17.11.2017г. Началник група към ОДМВР-град Хасково сектор Пътна полиция, с което за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 и на осн.чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП и чл.53 от ЗАНН е наложил на С.А.М. ЕГН ********** *** административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца, като на осн.Наредба №1з-2539 на МВР са отнети 10 контролни точки.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                            Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.