Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 23                                        23.01.2018г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На дванадесети януари                           през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                        Председател: Мартин Кючуков                   

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1509 по описа за 2017 година

                     Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                     Обжалвано е Наказателно постановление №НЯСС-129 от 12.10.2017 година на Зам.Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор-гр.София, с което за нарушение по чл.190а ал.1 т.3 от ЗВодите и на осн.чл.200 ал.1 т.39 от ЗВодите на Община-Димитровград ЕИК 000903533, представлявана от Кмета И.Т.Д. е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 лв.

                     Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя Община-Димитровград, поради което го обжалват в срок. НП било неправилно и незаконосъобразно. Били допуснати съществени процесуални нарушения. Бил нарушен чл.40 ал.1 и ал.2 от ЗАНН. Също така липсвали основни реквизити съобразно чл.42 т.3 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.5 предл.3 от ЗАНН. Тъй като нарушението се изразявало в бездействие от страна на Община-Димитровград, не ставало ясно къде точно било извършено административното нарушение. Мястото на извършване на нарушението било съществено за описанието на административното нарушение и неяснотата относно същото било съществено нарушение, което накърнявало правото на защита на жалбоподателя. Също така се твърди и нарушение на чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН. Сочело се, че Община-Димитровград нарушила чл.190а ал.1 т.3 от ЗВодите, но този текст на закона не съдържал правило за поведение – по-точно не съдържал правило за поведение на трети лица – адресати на закона. В този смисъл нарушената разпоредба била друга – тази на чл.138в ал.4 от ЗВодите. Така АНО посочил неправилно нарушената законова разпоредба, което също било основание за отмяна на НП.

Искат от съда да отмени наказателното постановление.

Ответникът по жалбата –ДАМТН-гр.София редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

 В землището на село Светлина, община Димитровград, в поземлен имот №000160 има язовир.

 Този язовир е общински – съгласно Акт за публична собственост №44/14.03.2006г.

 На 26.04.2017г. служители на ДАМТН-гр.София са извършили проверка на язовира, която е завършила с Констативен протокол №07-05-142/26.04.2017г./ в адм.преписка/ Измежду многото констатации и предписания – в точка 2 – По осъществяване на безопасна техническа експлоатация е предписано –т.2.1 – Да се уведоми писмено ДАМТН, РО НЯСС ЮЦБ Хасково за наличие на Заповед, Анализ, Доклад, Протокол или друг вид документ, касаещ изпълнение на предписанието „Да се предприемат действия за възстановяване на експлоатационното състояние на короната на язовирната стена в срок до 12.05.2017г.

На 13.05.2017г. е била извършена нова проверка от св.М.О. и св.А.В. К – К. – служители в ДАМТН-гр.София, които установили, че в деловодството на ДАМТН РО НЯСС ЮЦБ Хасково,  няма постъпил документ от Община-Димитровград -  Заповед, Анализ, Доклад, Протокол или друг вид документ, касаещ изпълнение на предписанието „Да се предприемат действия за възстановяване на експлоатационното състояние на короната на язовирната стена“.

Така проверяващите достигнали до извод, че даденото предписание в т.2.1 на Констативен протокол №07-05-142/26.04.2017г. не е било изпълнено от Община – Димитровград.

Срокът на предписанието /до 12.05.2017г./ е бил изтекъл към момента на извършване на проверката – 13.05.2017г.

Бил е издаден АУАН №07-035/27.06.2017г., съставен в отсъствие на упълномощен представител на Община-Димитровград, тъй като след покана на съответната дата не се е явил никой.

Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното :

В конкретния случай, административното нарушение е неизпълнение на даденото предписание - да се уведоми писмено ДАМТН, РО НЯСС ЮЦБ Хасково за наличие на Заповед, Анализ, Доклад, Протокол или друг вид документ, касаещ изпълнение на предписанието „Да се предприемат действия за възстановяване на експлоатационното състояние на короната на язовирната стена“, в срок до 12.05.2017г.

Инспекторите са установили, че на 13.05.2017г., в деловодството на ДАМТН РО НЯСС ЮЦБ Хасково, няма постъпил никакъв документ от този вид от Община-Димитровград.

Този факт се установява безспорно по делото.

Касае се за непредставяне на документ в срок.

Административното нарушение е осъществено посредством бездействие.

Съгл.чл.190а ал.1 т.3 от ЗВодите  Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица по чл. 190, ал. 4 имат право – т.3 - да дават задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по този закон, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение.

От друга страна, според чл.138 ал.3 т.2 от ЗВодите, областните управители назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които – т.2- предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация.

Съдът счита, че АНО правилно е квалифицирал административното нарушение, като такова по чл.190а ал.1 т.3 от ЗВодите.

Този текст на закона касае даването на задължителни предписания на собствениците на язовирни стени или съоръжения / в случая Община-Димитровград/, включително за извършването на мерки и действия за изясняване на техническото състояние на тези обекти и на условията за експлоатация на контролираните обекти.

В конкретния случай инспекторите от ДАМТН са сторили точно това – дали са задължително предписание на Община-Димитровград, като собственик на язовира и язовирната стена в с.Светлина, да изпратят на ДАМТН документи – такива като Заповед, Анализ, Доклад, Протокол или друг вид документ, от които да е видно, че е започнало изпълнението на предписанието „Да се предприемат действия за възстановяване на експлоатационното състояние на короната на язовирната стена“.

Като не е изпратила такива документи в ДАМТН РО НЯСС ЮЦБ Хасково в срок до 12.05.2017г., Община-Димитровград е нарушила дадените й задължителни предписания – и по точно предписанието по т.2.1 от Констативен протокол №07-05-142/26.04.2017г.

Анализът на чл.138 ал.3 т.2 сочи на правомощие на съвсем различен субект-орган по ЗВодите, който няма нищо общо с инспекторите в ДАМТН и техните постоянни контролни правомощия и задължителни предписания – а именно Ежегодните комисии, назначавани от Областните управители за обследване на състоянието на язовирните стени и съоръжения.

Тези Ежегодни комисии не са постоянно действащи контролни органи, имат ограничени правомощия, които както и показва името им осъществяват ежегодно функциите си, т.е веднъж годишно правят определените в закона обследвания и анализ на язовирите в съответната област.

В конкретния случай язовирът в с.Светлина не е бил проверяван от Ежегодната комисия, назначена от Областния управител, та нарушението да се квалифицира по чл.138 ал.3 т.2 от ЗВодите, а е бил проверен от постоянно действащия орган ДАМТН – съответно инспекторите св.М.О. и св.А.В.К.– служители в него.

Ето защо съдът прие извършването на описаното в АУАН и НП административно нарушение по чл.190а ал.1 т.3 от ЗВодите.

99За това няма нарушение на чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН.

По насетне – чл.200 ал.1 т.39 от ЗВодите предвижда, че се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което: не изпълни предписание по чл.138а ал.3 т.2 и чл.190а, ал.1 т.3 – от 1000 до 20 000 лв.

Именно такъв е конкретния случай.

Не е изпълнено предписание по чл.190а ал.1 т.3 от ЗВодите.

Имуществената санкция на Община - Димитровград е в размер на 1 000 лв., т.е в случая АНО е обсъдил отговорността на жалбоподателя при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства. Съдът счита, че определена по този начин имуществената санкция е в най-благоприятния за жалбоподателя вариант като вид и размер. Няма основание за промяна на НП в тази му част.

Съдът не констатира някакви други процесуални нарушения или нарушения на материалния закон.

Доводите в жалбата са неоснователни.

Мястото на извършване на административното нарушение е гр.Хасково. Това е така, защото задължителното предписание на инспекторите на ДАМТН е било да се представят определени документи в срок до 12.05.2017г.

Представянето на документите е трябвало да стане в ДАМТН РО НЯСС ЮЦБ Хасково – гр.Хасково, ул.“Панорама“ №2.

Много ясно и недвусмислено в т.2.1 от Констативен протокол №07-05-142/26.04.2017г. е посочено, че представянето на документите трябва да стане на адрес- гр.Хасково на ул.“Панорама“ №2, където е ДАМТН РО НЯСС ЮЦБ Хасково. Съответно с изтичане на дадения срок и бездействието на Община-Димитровград административното нарушение е довършено в гр.Хасково.

Това е мястото на извършване.

 Община-Димитровград много ясно е знаела по задължителното предписание къде точно трябва да подаде документите. И като е изтекъл срока – къде точно не ги е подала и с бездействието си – нарушила задължението да изпълнява предписанията на инспекторите на ДАМТН.

Доводите, че мястото на извършване на нарушението било неясно са неоснователни.

По-насетне - АУАН е бил съставен при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН. До Община-Димитровград е била изпратена покана, която е била получена. След това никой не се е явил на определената дата на съставяне на АУАН и същия с оглед чл.40 ал.2 от ЗАНН е бил съставен в отсъствие на нарушителя.

Процедурата по чл.40 ал.2 от ЗАНН е била спазена и няма допуснато процесуално нарушение.

Не е бил нарушен чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. Всъщност НП съдържа доста подробна обстоятелствена част, в която има описание на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, става ясно, че на следващия ден – 13.05.2017г. след изтичане на срока – който е до 12.05.2017г., Община-Димитровград вече е била в нарушение, а за мястото на нарушението съдът изложи подробни мотиви по-горе.

НП е мотивирано и отговаря на изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

Доводите в жалбата в тази насока са също неоснователни и привидно логични.

По тази причина счете атакуваното НП за правилно и законосъобразно.

                     Ето защо атакуваното НП ще следва да бъде потвърдено.

                     Предвид изложеното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

                      ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №НЯСС-129 от 12.10.2017 година на Зам.Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор-гр.София, с което за нарушение по чл.190а ал.1 т.3 от ЗВодите и на осн.чл.200 ал.1 т.39 от ЗВодите на Община-Димитровград ЕИК 000903533, представлявана от Кмета И.Т.Д. е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                 Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.